Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneettisesti muunnettujen viljelykasvien sääntely: EU-maiden oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneettisesti muunnettujen viljelykasvien sääntely: EU-maiden oikeudet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/18/EY geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on tehostaa geneettisesti muunnettujen organismien (GMO)* markkinoille saattamista koskevien lupien antamisessa noudatettavaa menettelyä ja lisätä sen avoimuutta.

Lisäksi siinä rajoitetaan luvan voimassaoloaika kymmeneen vuoteen (uusittavissa) ja säädetään markkinoille saatettujen GMO:en pakollisesta seurannasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä esitellään:

järjestelmä GMO:en levittämiseen liittyvien ympäristöriskien arvioimiseksi tapauskohtaisesti

yhteiset tavoitteet GMO:en seuraamiseksi sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille

mekanismi, jolla muutetaan, lykätään tai lopetetaan tarkoituksellisesti levitettyjen GMO:en levittäminen, kun siihen liittyvistä riskeistä saadaan tietoa.

GMO:en merkinnät ja julkinen kuuleminen ovat pakollisia. Euroopan komission on kuultava toimivaltaisia tiedekomiteoita sellaisissa tapauksissa, joissa käyttöön liittyy vaara ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

GMO:en geneettisiä muunnoksia ja niiden sijaintia koskevien tietojen tallentamiseen perustetaan rekisterit. Rekisterien toimintaa koskevat säännöt on määritelty päätöksessä 2004/204/EY.

Komission on julkaistava joka kolmas vuosi kertomus kokemuksista markkinoille saatetuista geneettisesti muunnetuista organismeista sekä yhteenveto EU-maiden toimenpiteistä, jotka on toteutettu tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Direktiivi sallii EU-maiden rajoittaa tai kieltää sellaisten geneettisesti muunnettujen organismien saattamisen markkinoille, jotka voivat olla vaaraksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Direktiivillä (EU) 2015/412 tätä oikeutta kuitenkin muutetaan niin, että EU-maat voivat kieltää tai rajoittaa saattamisen markkinoille laajemmin perustein, jotka voivat liittyä kaavoitukseen, maankäyttöön, sosioekonomisiin vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja oikeusjärjestyksen perusteisiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 17. huhtikuuta 2001. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 17. lokakuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi on vain yksi osa EU:n geneettisesti muunnettuja organismeja koskevaa säädöskehystä, joka sisältää (muun muassa muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja GMO:en rajatylittäviin siirtoihin liittyviä) direktiivejä ja asetuksia, joilla suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä. Ne pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, jotta varmistetaan markkinoille saatettujen GMO:en jäljitettävyys.

KESKEISET TERMIT

* Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen: kyseisen lainsäädännön puitteissa GMO:en tarkoituksellinen saattaminen ympäristöön siten, että ei toteuteta erityisiä eristämistoimenpiteitä.

* Geneettisesti muunnetut organismit: elävien solujen ja organismien geneettinen muuttaminen modernin biotekniikan menetelmiin kuuluvalla geenitekniikalla. Näin voidaan jalostaa kasveja ja eläimiä esimerkiksi korkeamman tuoton tai tautiresistenssin aikaansaamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta - Komission julistus (EUVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39)

Direktiiviin 2001/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Ks. konsolidoitu toisinto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1–10)

Komission päätös 2004/204/EY, annettu 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY säädettyjen rekisterien toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia koskevien tietojen tallentamiseksi (EUVL L 65, 3.3.2004, s. 20–22)

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top