Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohti meriympäristön suojelua koskevaa strategiaa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kohti meriympäristön suojelua koskevaa strategiaa

1) TAVOITE

Tavoitteena on valmistella teemakohtaista strategiaa, jolla pyritään edistämään merten kestävää käyttöä ja merten ekosysteemien säilyttämistä kaikkialla maailmassa.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 2 päivänä lokakuuta 2002, "Kohti meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaa strategiaa", [KOM(2002) 539 lopullinen- ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa esitetään meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevan teemakohtaisen strategian laatimista. Komission tiedonannolla vastataan tähän pyyntöön, ja tiedonannon julkaiseminen on ensimmäinen askel strategian kehittämisessä. Strategiaa kehitetään avoimessa ja yhteistyöhön perustuvassa prosessissa, jossa ovat mukana yhteisön toimielimet ja asianomaiset alueelliset organisaatiot ja muut asianosaiset tahot.

Tämänhetkinen tilanne

Tiedonannossa käsitellään ensimmäiseksi meriympäristön tilaa, erityisesti Euroopan aluemeriä. Tiedonannossa esitetään tilanteesta sekä lyhyt tiivistelmä että yksityiskohtaisempi selostus. Niiden mukaan meriympäristöön kohdistuu useita uhkia, joita ovat mm. biologisen monimuotoisuuden väheneminen tai häviäminen ja muutokset sen rakenteessa, elinympäristöjen katoaminen, vaarallisten aineiden ja ravinteiden aiheuttama pilaantuminen sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset tulevaisuudessa.

Paineita aiheuttavat muun muassa kaupallinen kalastus, öljyn- ja kaasuntuotanto, merenkulku, vaarallisten aineiden ja ravinteiden päästöt vesiin ja ilmakehään, jätteiden upottaminen mereen sekä ruoppauksen ja hiekan- ja soranoton aiheuttama elinympäristön fyysinen heikkeneminen.

Tiedonannossa tarkastellaan myös meriympäristön suojeluun liittyviä EU:n tämänhetkisiä toimia ja säädöksiä (liite 2). Nämä koskevat kuitenkin lähinnä yksittäisiä näkökohtia tai tiettyjä maantieteellisiä alueita, joten on helppo todeta, ettei meriympäristön suojelemiseksi ole laadittu kattavaa politiikkaa. Tiedonannossa esitetään lisäksi yleiskatsaus joistakin alueellisista ja maailmanlaajuisista yleissopimuksista, sopimuksista ja organisaatioista (liite 4).

Tiedonannossa kiinnitetään erityistä huomiota meriympäristöä koskevaan tietopohjaan. Tähän liittyen tuodaan esiin seuraavat tarpeet:

 • on selvitettävä, kuinka ihmisen aiheuttamat muutokset ja luonnonprosessit vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen ja mikä on ympäristön palautumiskyky ja -nopeus sen jälkeen, kun vaikutusten aiheuttajia on heikennetty tai ne on poistettu
 • on selvitettävä, kuinka muutokset lajien monimuotoisuudessa ja lajirakenteessa vaikuttavat merien ja rannikkojen ekosysteemien toimintaan
 • on hankittava luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kalavarojen hoidosta ja sen vaikutuksista, kemiallisista tuotteista, teollisuuden päästöistä mereen, ravinnepäästöistä sekä radioaktiivisista aineista
 • on pikaisesti kartoitettava merten biologinen monimuotoisuus.

Tiedonannon liitteessä 3 esitetään katsaus käynnissä olevasta meriympäristöä koskevista tutkimustoimista. Katsauksessa keskitytään seurantaan, arviointiin ja tutkimukseen sekä tietojen hyödyntämiseen ja raportointiin.

Tiedonannon päätelmissä todetaan, että lukuisia ongelmia on vielä ratkaisematta ja suuria uhkia on edelleen olemassa riippumatta siitä työstä, jota on tehty viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Joitain merkittäviä laadullisia parannuksia on saatu aikaan Euroopan merissä, ja pilaantumisen lisääntyminen on joissain tapauksissa saatu pysäytettyä tai pilaantuminen jopa vähenemään.

Strategian tavoitteet

Tämänhetkisen tilanteen kartoituksen jälkeen tiedonannossa todetaan, että meriympäristöä koskevassa strategiassa olisi asetettava kunnianhimoiset, selkeät ja yhtenäiset tavoitteet merten kestävän käytön edistämiseksi ja merien ekosysteemien säilyttämiseksi.

Meriympäristön suojelua koskevan teemakohtaisen strategian yleisenä tavoitteena onkin edistää merten kestävää käyttöä ja merien ekosysteemien säilyttämistä, erityisesti alueilla, joilla on suuri arvo biologisen monimuotoisuuden kannalta.

Strategiaa varten esitetään myös alakohtaisia tavoitteita, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden heikkenemiseen ja luontotyyppien tuhoutumiseen, vaarallisten aineiden päästöihin, rehevöitymiseen, radioaktiivisten aineiden päästöihin, öljyn aiheuttamaan pilaantumiseen, roskaantumiseen, meriliikenteeseen, terveyteen, ilmastonmuutokseen, tutkimukseen sekä koordinoinnin parantamiseen.

Strategian toteuttaminen

Tiedonannossa todetaan, että tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien tulisi sisältää seuraavat osatekijät:

 • yhtenäisen meriympäristöä koskevan politiikan kehittäminen siirtymällä kohti ekosysteemipohjaista lähestymistapaa nykyisen politiikan pohjalta
 • sekä voimassa olevan että uuden lainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan tehostaminen yhdenmukaisesti
 • mekanismit ja toimet, joilla pyritään helpottamaan näiden toimenpiteiden koordinointia sekä koordinointia eri organisaatioiden ja muiden asianosaisten tahojen välillä
 • aloitteet tietämyksen lisäämiseksi Euroopan merten tilan aiemmasta kehityksestä ja mahdollisista tulevista kehitysnäkymistä sekä menettelyt ja menetelmät tämän tiedon arvioimiseksi
 • meriympäristön suojeluun liittyvien erilaisten rahoitusvälineiden käytön edistäminen ja niiden välisen koordinoinnin parantaminen
 • näiden strategian osatekijöiden toteuttaminen sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.

Lisäksi tiedonannossa ehdotetaan eri alojen erityistoimia kullakin alalla.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskeva teemakohtainen strategia [KOM(2005) 504 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio ehdottaa puitteita ja yhteisiä tavoitteita meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on arvioitava niiden vastuulle kuuluvien merialueiden tarpeet. Sen jälkeen niiden on laadittava ja pantava täytäntöön kullakin alueella yhtenäiset hoitosuunnitelmat ja huolehdittava niiden seurannasta.

Viimeisin päivitys 10.05.2006

Top