Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tavoitteena strategia maaperän suojelemiselle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tavoitteena strategia maaperän suojelemiselle

1) TAVOITE

Tavoitteena on laatia suunnitelma maaperän suojelua koskevan yhteisön strategian kehittämiseksi.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 16. huhtikuuta 2002: Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa [KOM(2002) 179, lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Yksi ympäristöä koskevan kuudennen toimintaohjelman tavoitteista on maaperän suojeleminen eroosiolta ja pilaantumiselta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi komissio julkaisee tämän tiedonannon, jonka tavoitteena on hahmottaa menettely maaperän suojelua koskevan strategian kehittämiseksi. Tässä asiakirjassa termiä "maaperä" käytetään tarkoittamaan maankuoren ulointa pintakerrosta, joka koostuu mineraaleista, orgaanisesta aineesta, vedestä, ilmasta ja elävistä organismeista.

Tiedonannossa tarkastellaan maaperän tehtäviä, joita ovat

  • elintarvikkeiden tuottaminen
  • mineraalien, veden, orgaanisten aineiden, kaasujen ym. varastoiminen, suodattaminen ja muuntaminen
  • raaka-aineiden tarjoaminen
  • ihmisen toimien alustana toimiminen.

Tiedonannossa esitetään myös, mitkä ovat tärkeimmät Euroopan maaperää uhkaavat tekijät: eroosio, orgaanisten aineiden väheneminen, saastuminen, läpäisemättömyys (jonka aiheuttaa asuntojen, teiden ja muiden infrastruktuurien rakentaminen), tiivistyminen (jonka aiheuttaa esimerkiksi raskaista työkoneista, liiallisesta laiduntamisesta ja urheiluun liittyvästä toiminnasta aiheutuva mekaaninen paine), biologisen monimuotoisuuden väheneminen, suoloittuminen (natriumin, magnesiumin ja kalsiumin liukoisten suolojen liiallinen kertyminen) sekä tulvat ja maanvyöryt. Kaikkia näitä prosesseja aiheuttaa tai pahentaa ihmisen toiminta, ja tietyt ilmiöt ovat pahentuneet viime vuosikymmenien aikana. Maaperälle aiheutuvien haittojen taloudelliset seuraukset ja korjaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat valtavia.

Tiedonnossa tarkastellaan välineitä, joita kansainvälinen yhteisö on ottanut käyttöön maaperän vaurioitumisen vähentämiseksi. Samoin tarkastellaan toimia, joita Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ehdokasmaat ovat toteuttaneet. Tiedonannossa korostetaan, ettei Euroopan unionilla ole erityistä politiikkaa tällä alalla. Muilla aloilla (ympäristö, maatalous, aluepolitiikka, liikenne, tutkimus) toteutettavilla toimilla on kuitenkin vaikutusta maaperän suojeluun.

Teemakohtaisen strategian osatekijät

Maaperää koskevan teemakohtaisen yhteisön strategian laatiminen vaikuttaa välttämättömältä. Sellainen esitetään vuonna 2004. Siinä otetaan huomioon ennaltavarautumisen ja ympäristövastuun periaatteet, ja se koskee seuraavia aiheita: ympäristöpolitiikan nykyiset ohjelmat, maaperänsuojelun parempi sisällyttäminen muihin politiikkoihin, maaperän seuranta ja tämän seurannan tuloksiin perustuvat uudet toimet.

Voimassa olevan lainsäädännön toteuttamista täydennetään uusilla ympäristöpoliittisilla säädöksillä:

  • Vuonna 2002 annetaan neljäs johdannaisdirektiivi ilmanlaadusta sekä direktiivi kaivosjätteistä.
  • Vuonna 2003 tarkistetaan puhdistamolietteitä koskevaa direktiiviä (es de en fr) ja annetaan maankäyttöä ja ympäristöä koskeva tiedonanto, jossa painotetaan maaperän kestävää käyttöä.
  • Ennen vuoden 2004 loppua annetaan direktiivi komposteista ja muista biojätteistä.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa edistetään luomuviljelyä, pengerviljelmien suojelua, torjunta-aineiden turvallisempaa käyttöä, sertifioitujen kompostien käyttöä, metsänviljelyä, metsien istutusta ja muita maaperää suojaavia toimenpiteitä. Maatalouspolitiikan tarkistamisen yhteydessä komission tarkoituksena on lisätä maaseudun kehittämiseen ja maaperän suojeluun varattua rahoitusta.

Maaperän seurannan osalta komissio ehdottaa ennen kesäkuuta 2004 lainsäädäntöä, joka koskee maaperää uhkaaviin vaaroihin liittyvää yhteisön tieto- ja seurantajärjestelmää. Seurannan perusteella laaditaan maaperän suojelua koskevia lainsäädäntöaloitteita, ja sen avulla säädetään ja tarkistetaan alan politiikkaa.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 17.08.2006

Top