Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktiivisten aineiden siirrot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktiivisten aineiden siirrot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (Euratom) N:o 1493/93 radioaktiivisen jätteen siirroista

TIIVISTELMÄ

Sen jälkeen, kun sisärajoilla suoritettavista tarkastuksista luovuttiin Euroopan unionin (EU) maiden välillä 1. tammikuuta 1993, kansalliset viranomaiset tarvitsivat radioaktiivisten aineiden siirroista samat tiedot kuin ennenkin voidakseen jatkaa säteilysuojeluun liittyvää valvontaa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella otetaan käyttöön EU:n laajuinen järjestelmä, jolla ilmoitetaan radioaktiivisten aineiden siirroista EU-maiden välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Haltijan velvollisuudet

Suorittaessaan radioaktiivisten materiaalien siirtoja, haltijan* on saatava vastaanottajalta* ennalta kirjallinen selvitys. Selvityksen tulee vahvistaa, että vastaanottaja noudattaa EU:n lainsäädäntöä, joka koskee ilmoittamisvelvollisuutta luonnollisiin ja keinotekoisiin radioaktiivisiin aineisiin liittyvistä toimista. Ilmoitus on toimitettava vastaanottavan EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Haltijoiden on myös noudatettava kansallisia radioaktiivisten aineiden turvallista varastointia, käyttöä ja jätteistä huolehtimista koskevia määräyksiä.

Prosessin vaiheet:

Vastaanottaja toimittaa selvityksen viranomaiselle.

Viranomainen käsittelee selvityksen, vahvistaa sen virallisella leimalla ja lähettää sen takaisin vastaanottajalle.

Vastaanottaja lähettää selvityksen haltijalle.

Selvitys on voimassa enintään kolme vuotta.

Useat siirrot

Laadittu selvitys voi koskea useaa siirtoa, jos

radioaktiivisilla aineilla on samat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

selvityksen tarkoittamat umpilähteet* eivät ylitä ilmoitettuja aktiivisuustasoja

siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle ja ne koskevat samoja toimivaltaisia viranomaisia.

Tiedottaminen

Haltijoiden on toimitettava viranomaisille 21 päivän sisällä siirrosta

vastaanottajien nimet ja osoitteet

jokaisen suoritetun siirron radioaktiivisuuden kokonaismäärä

suoritettujen siirtojen lukumäärä ja kullekin vastaanottajalle toimitetut määrät, aineen tyyppi (umpilähde vai muu asianmukainen lähde).

EU-maiden on ilmoitettava kaikista toimista, joihin voi liittyä ionisoivasta säteilystä aiheutuvia vaaroja.

Radioaktiivinen jäte

Radioaktiivisen jätteen siirtoja EU-maiden välillä sekä EU:hun ja EU:sta koskevat erityiset toimet, joista säädetään direktiivissä 2006/117/Euratom.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

9. heinäkuuta 1993 lähtien.

KESKEISET TERMIT

* Haltija: luonnollinen henkilö tai organisaatio, joka vastaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirron suunnittelusta ja jolla on lainsäädännön mukainen vastuu näistä materiaaleista ennen siirtoa.

* Vastaanottaja: osapuoli, joka ottaa siirron vastaan.

* Umpilähde: ionisoivan säteilyn lähde, jossa radioaktiivinen aine on kiinnittyneenä pysyvästi kiinteään inaktiiviseen materiaaliin tai suljettu inaktiiviseen säiliöön, joka on riittävän vahva estämään radioaktiivisten aineiden leviämisen normaaleissa käyttöolosuhteissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1493/93, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1993, radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (Euratom) N:o 1493/93

9.7.1993

EYVL L 148, 19.6.1993, s. 1–7

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta (EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21–32)

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta (EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Viimeisin päivitys: 22.10.2015

Top