Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puhdistamolietteen käyttö maanviljelyssä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Puhdistamolietteen käyttö maanviljelyssä

Direktiivi 86/278 - maaperän suojelu käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan säännöt maanviljelijöiden puhdistamolietteen käytölle lannoitteena niin, että se ei pääse vaarantamaan ympäristön tilaa ja ihmisen terveyttä heikentämällä maaperän tai pinta- ja pohjavesien laatua.

Siinä asetetaan suurimmat sallitut pitoisuudet seitsemälle raskasmetallille, jotka voivat olla myrkyllisiä kasveille ja ihmisille:

kadmium

kupari

nikkeli

lyijy

sinkki

elohopea

kromi.

Siinä kielletään sellaisen puhdistamolietteen käyttö, josta syntyvät pitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Erityiset raja-arvot on määritelty direktiivin liitteissä:

Liite IA - maaperän raskasmetallit

Liite IB - lietteen raskasmetallit

Liite IC - maaperään lisättävien raskasmetallien vuotuiset enimmäismäärät.

Yleensä liete on käsiteltävä ennen sen käyttöä maanviljelyssä. Joidenkin EU-maiden maanviljelijät saavat kuitenkin käyttää käsittelemätöntä lietettä, mikäli liete sijoitetaan tai muokataan maahan.

Joissakin tapauksissa lietteen käyttö on kielletty maanviljelyssä:

laidunmailla tai vihantarehun kasvattamiseen käytettävillä mailla, jos laidunmaata on tarkoitus käyttää laiduntamiseen tai vihantarehu on tarkoitus korjata alle kolme viikkoa ennen tietyn varoajan päättymistä

kasvukauden aikana maalla, jolla kasvaa hedelmä- tai vihanneskasveja, lukuun ottamatta hedelmäpuita

sellaisten hedelmien ja vihannesten viljelyyn tarkoitetulla maalla, jotka ovat tavallisesti välittömässä kosketuksessa maahan ja jotka tavallisesti syödään raakana. Kieltoa sovelletaan sadon korjaamista edeltävien 10 kuukauden ja itse sadonkorjuun aikana.

Vastuu sen varmistamisesta, että maanviljelijöiden käyttämä liete ei ylitä lakisääteisiä raja-arvoja, on kansallisilla viranomaisilla, joiden on kerättävä näytteitä ja analysoitava liete sekä maaperä, jossa sitä käytetään, ja pidettävä ajan tasalla olevia tiedostoja, joihin merkitään:

tuotetut ja maaviljelykäyttöön toimitetut lietemäärät

lietteen koostumus ja ominaisuudet

lietteen käsittelymenetelmä

lietteen käyttöpaikka ja käyttäjä.

Euroopan komissio julkaisee lietteen käytöstä maanviljelyssä säännöllisesti kertomuksen, johon on kerätty yksittäisten maiden tästä aiheesta toimittamat tiedot.

TAUSTAA

Puhdistamoliete - EU:n säännöt.

KESKEISET TERMIT

* Puhdistamoliete - kotitalouksien tai kaupunkien jätevesiä käsittelevissä jätevedenpuhdistamoissa sekä sakokaivoissa ja muissa vastaavissa jäteveden käsittelyyn tarkoitetuissa laitteistoissa syntyvää ylijäämälietettä.

* Käsitelty liete - lietettä, joka on käsitelty biologisesti, kemiallisesti tai lämpökäsittelyn avulla, pitkäaikaisesti varastoitu tai käsitelty jollain muulla sellaisella tavalla, jonka tarkoituksena on merkittävästi vähentää taudinaiheuttajien määrää ja hajuhaittoja (vähentäen terveysvaaroja).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 86/278/ETY

18.6.1986

18.6.1989

EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6-12

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 91/692/ETY

23.12.1991

1.1.1993

EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48-54

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Direktiiviin 86/278/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top