Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälinen delfiinien suojeluohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainvälinen delfiinien suojeluohjelma

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 1999/337/EY kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Siinä sallitaan, että Euroopan unioni (EU) hyväksyy kansainvälisen delfiinien suojeluohjelman, jonka tavoitteena on vähentää delfiinien kuolleisuutta tonnikalan kalastuksen yhteydessä.
 • Se pohjusti myös EU:n liittymistä Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissioon (IATTC), joka on vastuussa tonnikalakantojen ja muiden meren luonnonvarojen säilyttämisestä ja hoidosta itäisellä Tyynellämerellä.
 • Nämä toimet mahdollistavat EU:n aktiivisen osallistumisen sopimuksen hallinnointiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen tarkoituksena on rajoittaa delfiinikuolleisuutta tonnikalan kalastuksessa itäisellä Tyynellämerellä.

Erityisesti sen tarkoituksena on

 • vähentää asteittain tahatonta delfiinikuolleisuutta kurenuottakalastuksessa* itäisellä Tyynellämerellä tavoitteena sen poistaminen kokonaan asettamalla vuotuiset ylärajat
 • edistää tutkimusta tarkoituksena kehittää ekologisia menetelmiä keltaevätonnikalojen pyytämiseksi ilman delfiinisivusaaliita
 • varmistaa tonnikalavarojen pitkän aikavälin kestävyys välttämällä nuorten tonnikalojen pyyntiä sivusaaliina* ja pois heittämistä.

Toimenpiteet

Sopimuksen osapuolten on rajoitettava tahatonta delfiinien kokonaiskuolleisuutta tonnikalan kalastuksessa korkeintaan 5 000 vuosittaiseen tapaukseen (vuonna 2015 todellinen kuolleisuus oli 533 delfiiniä). Tämän saavuttamiseksi ne sitoutuvat:

 • luomaan järjestelmän, jolla kannustetaan alusten päälliköitä alentamaan tahatonta delfiinikuolleisuutta, sekä luomaan alusten päälliköille koulutus- ja todistusjärjestelmän
 • edistämään tutkimusta pyydysten, laitteiden ja kalastusmenetelmien parantamiseksi
 • laatimaan tasapuolisen järjestelmän delfiinikuolleisuuden ylärajojen vahvistamiseksi sopimuksen sääntöjen mukaisesti
 • antamaan tiettyjä alusten toimintaa koskevia vaatimuksia (jotka koskevat delfiinien turvallisuuden takaavia pyydyksiä, delfiinien vapauttamista jne.)
 • luomaan järjestelmän sekä sellaisten tonnikalasaaliiden jäljittämiseksi ja tarkastamiseksi, jotka on pyydystetty aiheuttamalla delfiineille kuolemia tai vakavia vammoja että sellaisten, joille tällaisia vahinkoja ei ole aiheutettu
 • tieteellisten tutkimustietojen vaihtoon.

Pitkän aikavälin kestävyys

Varmistaakseen meren luonnonvarojen kestävyyden pitkällä aikavälillä, sopimusosapuolten on:

 • laadittava ohjelmia, joilla nuorten tonnikalojen ja muiden kuin saalislajien pyyntiä sivusaaliina arvioidaan ja seurataan ja joilla pyynti saatetaan mahdollisimman vähäiseksi
 • kehitettävä valikoivia kalastuspyydyksiä ja -menetelmiä ja vaadittava niiden käyttöä
 • vaadittava aluksia vapauttamaan elävinä merikilpikonnat ja muut uhanalaiset lajit.

Näiden erityisvelvollisuuksien lisäksi sopimusosapuolten on täytettävä seuraavat velvoitteet varmistaakseen tonnikalakantojen ja muiden meren luonnonvarojen kestävyyden pitkällä aikavälillä:

 • toteutettava säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä
 • arvioitava nuorten keltaevätonnikalojen ja muiden meren luonnonvaroihin kuuluvien ja tonnikalan kalastukseen liittyvien kantojen pyyntiä saaliina ja sivusaaliina.

Tarkkailuohjelma

Kaikkien osapuolien on otettava käyttöön aluksella toimivia tarkkailijoita koskeva ohjelma aluksilla, joiden kantavuus ylittää 363 metristä tonnia. Aluksella toimivien tarkkailijoiden on suoritettava erityiskoulutus ja kerättävä kaikki tarkkailun kohteena olevan aluksen kalastustoimintaan liittyvät olennaiset tiedot.

Osapuolten on noudatettava näitä vaatimuksia ja käyttöä koskevia vaatimuksia seuraavin keinoin:

 • alusten vuosittainen todistus- ja tarkastusohjelma
 • seuraamukset, joita sovelletaan rikkomustapauksissa
 • kannustimet.

Katsaukset ja arviointi

 • Kaikki osapuolet perustavat kansallisen neuvoa-antavan tieteellisen komitean, joka tekee tieteellisiä katsauksia ja arviointeja, laatii suosituksia hallitukselleen ja varmistaa osapuolten välisen säännöllisen tietojenvaihdon. Käytännössä näistä toimista vastaa IATTC:n tieteellinen henkilöstö ja IATTC:n neuvoa-antava tieteellinen komitea.
 • Perustetaan myös kansainvälinen arviointiryhmä, joka koostuu sopimusosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja tonnikala-alan edustajista. Tämä komissio suorittaa valvontaa ja analysointia koskevia tehtäviä. Se suosittelee osapuolten kokoukselle tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 26. huhtikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kurenuotta: verkko, jota käytetään kalojen pyytämiseen veden pinnalla tai lähellä veden pintaa. Kun kalaparvi on havaittu, verkko pudotetaan veteen ja vedetään kalojen ympärille. Kun verkko on kalojen ympärillä, nuora kiristetään kalojen ympärille niin, että se muodostaa suppilon, ja vedetään kalastusaluksen kannelle.

Sivusaalis: kalat tai muut merilajit, joita pyydetään tahattomasti tiettyjen kohdelajien pyytämisen yhteydessä.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 1999/337/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 132, 27.5.1999, s. 1–27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1936/2001, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta (EUVL L 263, 3.10.2001, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto

Neuvoston päätös 2005/938/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2005, kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 348, 30.12.2005, s. 26–27)

Viimeisin päivitys: 07.02.2017

Top