Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jätetilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jätetilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2150/2002 EU:n jätetilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Tämä Euroopan unionin (EU) asetus mahdollistaa jätteitä koskevien säännöllisten ja vertailukelpoisten tietojen keräämisen EU-maissa ja niiden toimittamisen EU:n tilastotoimistolle Eurostatille.
 • Kerättyjen tilastojen avulla voidaan valvoa ja arvioida EU:n jätepolitiikan toteuttamista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus kattaa tilastot, joita EU-maat ja Euroopan komissio tuottavat toimivaltaansa kuuluvilla aloilla:

 • jätteiden syntyminen (asetuksen liite I)
 • jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely (asetuksen liite II).

Nimikkeistö

EU-maiden ja komission on käytettävä tilastojensa tuottamisessa liitteissä I–III vahvistettua nimikkeistöä. Tämä nimikkeistö liittyy

 • jätteiden luokitteluun (esim. kemiallisten yhdisteiden jätteet, mineraali- ja metallijätteet)
 • taloudelliseen toimintaan (aina kaivostoiminnasta elintarvikkeisiin ja tekstiilien valmistukseen)
 • jätehuoltotoimiin (esim. viemäröinti, teollisuusjätteiden käsittely tai materiaalien hyödyntäminen).

Tiedonkeruu

Tilastojen tuottamiseen käytetyt tiedot tulee kerätä tutkimuksin, tilastollisin arviointimenetelmin tai käyttämällä hallinnollisia tai muita lähteitä. Alle kymmenen työntekijän yritykset vapautetaan tutkimuksista, elleivät ne tuota merkittävää määrää jätettä.

Tilastojen toimittaminen Eurostatille

EU-maiden on toimitettava tilastotiedot (luottamuksellinen tieto mukaan lukien) Eurostatille 18 kuukauden kuluessa liitteissä I ja II säädettyjen viiteajanjaksojen päättymisestä. Tämä tapahtuu kahden vuoden väliajoin.

Komissio voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä asetuksen soveltamiseksi tai muuttamiseksi. Nämä toimenpiteet liittyvät

 • EU-maiden toimittamien tilastotietojen soveltuvaan muotoon
 • tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen mukautumiseen
 • liitteessä I, II ja III lueteltujen määrittelyjen mukauttamiseen
 • asianmukaisten laadunarviointiperusteiden määrittelemiseen
 • pilottitutkimusten tulosten täytäntöönpanoon.

Kertomukset

Komissio antaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostollekertomuksen tämän asetuksen mukaisesti laadituista tilastoista, niiden laadusta sekä tiedonkeruusta yrityksille aiheutuvasta rasituksesta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 29. joulukuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1–36)

Asetukseen (EY) N:o 2150/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1445/2005, annettu 5 päivänä syyskuuta 2005, asianmukaisten laadunarviointiperusteiden ja laatuselvitysten sisällön määrittelystä jätetilastoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamiseksi (EUVL L 229, 6.9.2005, s. 6–12)

Komission asetus (EY) N:o 782/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoja koskevien tulosten toimitusmuodosta (EUVL L 131, 25.5.2005, s. 26–37)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.11.2016

Top