Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Juomavesi – olennaiset laatuvaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Juomavesi – olennaiset laatuvaatimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/83/EY ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Siinä asetetaan vaatimukset juomavedelle.
 • Sen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden* saastumisen vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on:
  • toteutettava tarpeelliset toimet, jotta vesi ei sisällä pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle, ja että se täyttää mikrobiologiset ja kemialliset vähimmäisvaatimukset
  • varmistettava, että hanavesi ja tankissa toimitettu vesi on vaatimusten mukaista
  • seurattava säännöllisesti veden laatua sovituissa näytteenottokohdissa sen varmistamiseksi, että mikrobiologiset, kemialliset ja osoitinmuuttujien arvot täyttyvät
  • tutkittava heti, jos vaatimukset eivät täyty, ja ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin
  • kiellettävä tai rajoitettava ihmisten terveyttä mahdollisesti vaarantavan veden jakelu
  • tiedotettava kuluttajille, kun korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty
  • julkaistava joka kolmas vuosi kertomus juomaveden laadusta. Nämä yleisölle tarkoitetut tiedot lähetetään Euroopan komissiolle.
 • Komissio:
  • julkaisee joka kolmas vuosi kansallisten tietojen pohjalta yhteenvetokertomuksen juomaveden laadusta
  • tarkistaa vähintään viiden vuoden välein mikrobiologiset, kemialliset ja osoitinmuuttujien arvot sekä valvontaa koskevat erittelyt tieteellisen ja teknisen kehityksen pohjalta. Se voi ehdottaa näihin muutoksia.
 • Direktiiviä ei sovelleta luontaisiin kivennäisvesiin tai vesiin, joiden katsotaan olevan lääkevalmisteita.
 • EU-maat voivat jättää lainsäädäntönsä ulkopuolelle yksityiset, muut kuin kaupalliset vesilähteet, joista otetaan vettä alle 50 henkilön tarpeisiin.
 • Vuonna 2015 komissio antoi direktiivin (EU) 2015/1787, jossa otettiin käyttöön uusia EU-sääntöjä juomaveden laadun valvonnan parantamiseksi. Direktiivissä annetaan EU-maille enemmän joustavuutta sen suhteen, kuinka juomavettä valvotaan EU:ssa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 25. joulukuuta 1998alkaen. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 25. joulukuuta 2000 mennessä.

VIIMEAIKAINEN EDISTYS

 • Vuoden 2014 alussa tehdyssä eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa vaadittiin Right2Water -kampanjan jälkeen EU-lainsäädäntöä, joka takaisi oikeuden vesi- ja jätevesihuoltoon.
 • Kansalaisaloite otettiin käyttöön Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden pyytää komissiota toimimaan vastuualueillaan, edellyttäen että aloitetta tukee vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään seitsemässä EU-maassa.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi: vesi, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon, ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Se voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Direktiiviin 98/83/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 20.02.2017

Top