Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvat vaikutukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvat vaikutukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Neuvoston päätös 98/685/EY yleissopimuksen tekemisestä teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista

Yleissopimus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista

PÄÄTÖKSEN JA YLEISSOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä tehdään Euroopan yhteisön (nykyisin Euroopan unioni (EU)) puolesta yleissopimus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista.
 • Yleissopimuksen tarkoituksena on ihmisten ja ympäristön suojelu sellaisilta teollisuusonnettomuuksilta, joiden vaikutukset voivat ulottua rajojen yli, ja aktiivisen kansainvälisen yhteistyön edistäminen sopimuspuolten välillä ennen tällaisia onnettomuuksia, onnettomuustilanteissa ja niiden jälkeen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehty YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus allekirjoitettiin Helsingissä 18. maaliskuuta 1992. Sen allekirjoittivat 26 maata, joiden joukossa oli 14 EU-maata, sekä EU. Tällä neuvoston päätöksellä sopimus hyväksytään yhteisön puolesta.
 • Yleissopimuksessa määrätään toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja ympäristöä teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvilta vaikutuksilta ja edistetään aktiivista kansainvälistä yhteistyötä sopimuspuolten välillä ennen tällaisia onnettomuuksia, onnettomuustilanteissa ja niiden jälkeen.
 • Sopimusta sovelletaan teollisuusonnettomuuksiin, mukaan lukien luonnonkatastrofien aiheuttamiin, joista voi seurata maan rajan ylittäviä vaikutuksia. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta
  • ydinonnettomuuksiin eikä säteilyvaaratilanteisiin
  • onnettomuuksiin sotilaallisissa laitoksissa
  • padonmurtumiin
  • maalla sattuviin kuljetusonnettomuuksiin
  • vahingossa tapahtuviin geneettisesti muunnettujen eliöiden päästöihin
  • onnettomuuksiin, jotka sattuvat merellisessä ympäristössä harjoitetussa toiminnassa, ja vahingollisten aineiden aiheuttamiin vahinkoihin merellä.
 • Sopimuspuolten on tunnistettava lainkäyttövaltansa alueella olevat vaaraa aiheuttavat toiminnat ja ilmoitettava kohdemaille suunnitelluista tai olemassa olevista vaarallisista toiminnoista. Muiden sopimuspuolten on ryhdyttävä minkä tahansa sopimuspuolen aloitteesta neuvottelemaan tunnistaakseen sellaisen vaaraa aiheuttavan toiminnan, joka voi aiheuttaa rajan ylittäviä vaikutuksia.
 • Allekirjoittajavaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin teollisuusonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Niiden on erityisesti
  • saatava toiminnan harjoittajat vähentämään teollisuusonnettomuuksien vaaraa
  • luotava toimintalinjat uusien vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittumiselle ja olemassa olevien toimintojen oleellisille muutoksille saadakseen väestöön ja ympäristöön kohdistuvan vaaran mahdollisimman vähäiseksi
  • luotava pelastus- ja torjuntavalmius teollisuusonnettomuuksien varalta toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet, kuten valmiussuunnitelmat, rajojen yli ulottuvien vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Allekirjoittajavaltioiden on pyrittävä siihen, että niiden suunnitelmat ovat yhteensopivia.
 • Sopimuksen nojalla sopimuspuolet varmistavat, että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti alueilla, joille vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuvan teollisuusonnettomuuden vaikutukset voisivat kohdistua. Sopimuspuolten on myös tarvittaessa annettava yleisölle tilaisuus osallistua ennaltaehkäisemistä ja valmiutta koskevia toimenpiteitä koskevaan päätöksentekomenettelyyn.
 • Niille toisten sopimuspuolien luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jotka ovat joutuneet tai voivat joutua kärsimään sopimuspuolen alueella sattuneen teollisuusonnettomuuden haitallisista maan rajan ylittävistä vaikutuksista, on annettava sama pääsy hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin kuin niille, jotka ovat asianomaisen sopimuspuolen kansalaisia.
 • Jokaisen sopimuspuolen on otettava käyttöön ilmoitusjärjestelmä.
 • Sellaisen teollisuusonnettomuuden sattuessa tai uhatessa, josta aiheutuu tai voi aiheutua maan rajan ylittäviä vaikutuksia, alkuperämaan on
  • ilmoitettava kohdemaille asiasta viipymättä
  • varmistettava, että valmiussuunnitelmien edellyttämiin toimiin ryhdytään
  • varmistettava, että torjuntatoimiin ryhdytään mahdollisimman pian onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi ja lieventämiseksi. Sopimuspuolten on pyrittävä koordinoimaan torjuntatoimiaan.
 • Alkuperämaan on pyydettävä apua muilta allekirjoittajavaltioilta.
 • Kunkin sopimuspuolen on nimettävä yksi yhteyspiste teollisuusonnettomuuksien ilmoitusmenettelyä varten ja yksi yhteyspiste keskinäistä avunantoa varten. Sen on ilmoitettava näistä muille sopimuspuolille kolmen kuukauden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta.
 • Sopimuspuolten on edistettävä aktiivisesti tieteellistä ja teknologista yhteistyötä ja helpotettava teknologian vaihtoa teollisuusonnettomuuksien riskien ja seurausten rajoittamiseksi. Niiden on myös tuettava tarkoituksenmukaisia kansainvälisiä toimia sääntöjen laatimiseksi vastuun ja vahingonkorvauksen alalla.
 • Sopimuspuolten on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa.
 • Yleissopimuksessa määrätään seuraavista kolmesta sopimuspuolten välisten riitojen ratkaisumenettelystä:
 • Kahta viimeksi mainittua menetelmää voidaan käyttää vain, jos sopimuspuolet eivät ole saaneet riitaa ratkaistua neuvottelemalla.
 • Näiden menetelmien käyttö on vapaaehtoista ja vastavuoroista. Sopimuspuoli voi ilmoittaa kirjallisesti, että se hyväksyy jommankumman tai molemmat näistä riitojen ratkaisumenettelyistä pakollisena suhteessa sellaiseen sopimuspuoleen, joka on hyväksynyt saman velvoitteen.
 • Jos riidan osapuolet ovat hyväksyneet molemmat riitojen ratkaisumenettelyt, riita voidaan alistaa vain kansainväliselle tuomioistuimelle, elleivät riidan osapuolet toisin sovi.
 • Allekirjoittajavaltioiden on tiedotettava muille sopimuspuolille säännöllisesti yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

 • Päätöstä on sovellettu 23. maaliskuuta 1998 alkaen.
 • Yleissopimus tuli voimaan Euroopan yhteisön osalta 19. huhtikuuta 2000 eli 90. päivänä siitä päivästä, jona kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja oli talletettu.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 98/685/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1998, yleissopimuksen tekemisestä teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista (EYVL L 326, 3.12.1998, s. 1–4)

Yleissopimus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista – Euroopan yhteisön julistus toimivallasta (EUVL L 326, 3.12.1998, s. 5–33)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston päätökseksi teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia koskevan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen liitteen I muuttamista koskevasta ehdotuksesta (KOM(2006)0493 lopullinen, 13.9.2006)

Ehdotus neuvoston päätökseksi teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia koskevan Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten kahdeksannessa konferenssissa Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta yleissopimuksen liitteen I muuttamista koskevaan ehdotukseen (COM(2014)0652 final, 23.10.2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (Seveso III -direktiivi) (EUVL L 197, 24.07.2012, s. 1–37)

Viimeisin päivitys: 20.02.2017

Top