Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu – rikki ja lyijy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu – rikki ja lyijy

 

TIIVISTELMÄ

EU on antanut sääntöjä, joilla kielletään lyijypitoiset bensiinit ja rajoitetaan dieselpolttoaineiden rikkipitoisuutta ilmanlaadun parantamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Tällä direktiivillä ja sitä koskevilla muutossäädöksillä vahvistetaan tieliikenteessä käytettäviä dieselpolttoaineita, bensiiniä ja biopolttoaineita sekä liikkuvissa työkoneissa* käytettäviä kaasuöljyjä koskevat tekniset laatuvaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Bensiini

EU-maissa voidaan saattaa markkinoille vain bensiiniä, joka täyttää EU:ssa myytävän bensiinin kaupan pitämisen yhteydessä käytettävät bensiinin laatuvaatimukset (luetellaan direktiivin liitteessä I).

EU-maat voivat pitää kaupan vain hyvin pieniä määriä lyijyä sisältävää bensiiniä, joka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vanhoissa ajoneuvoissa. Bensiinin lyijypitoisuus ei saa olla yli 0,15 g/l, ja sen myynti voi olla enintään 0,03 prosenttia kokonaiskaupasta.

Tietyt EU-maat voivat kesäkaudella saattaa markkinoille bensiiniä, jonka höyrynpaine on suurempi, jos lämpötila on alhainen tai jos bensiiniseoksessa on enemmän etanolia (jolloin höyrynpaine alenee). Euroopan komission on arvioitava näiden poikkeusten suotavuutta ja kestoa.

Dieselpolttoaine

EU-maat voivat saattaa markkinoille vain dieselpolttoaineita, jotka täyttävät liitteessä II luetellut vaatimukset. Liitteessä II luetellaan laatuvaatimukset, joita käytetään EU:ssa myytävän dieselöljyn kaupan pitämisessä.

Jos kaikki muut liitteessä II luetellut vaatimukset täyttyvät, EU-maat voivat ottaa käyttöön dieselpolttoaineita, joissa on enemmän rasvahappometyyliestereitä, jotka ovat biodieselpolttoaineiden pääasialliset molekyylit.

Dieselin rikkipitoisuus ei saa olla yli 10 mg/kg.

Joitakin poikkeuksia tähän sääntöön voidaan myöntää syrjäisillä alueilla ja EU-maissa, joissa talvet ovat hyvin kylmät.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

EU-maiden on osoitettava polttoaineen toimittajat, jotka vastaavat polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen* vuosittaisesta seurannasta* ja raportoinnista.

Polttoaineen toimittajien on vähennettävä asteittain elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 6 prosenttia 31. joulukuuta 2020 mennessä.

Raportointi

EU-maiden on toimitettava komissiolle edellistä kalenterivuotta koskevat kansalliset polttoaineen laatua koskevat tiedot joka vuosi 30. kesäkuuta mennessä. Tiedot on kerättävä polttoaineen laatua koskevan tarkkailujärjestelmän avulla EU:n vaatimusten mukaisesti.

KESKEISET TERMIT

*Liikkuvat työkoneet – useita moottoreita sisältävä koneet, joita käytetään muuhun kuin tavaroiden tai henkilöiden kuljetukseen, esimerkiksi puskutraktorit, kompressorit, takakuormaajat tai etukuormaajat.

*Elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupäästöistä raportointi – polttoaineiden tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta aiheutuvien päästöjen raportointi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/70/EY

28.12.1998

1.7.1999

EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58–68

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/71/EY

4.12.2000

1.1.2001

EYVL L 287, 14.11.2000, s. 46–50

Direktiivi 2003/17/EY

22.3.2003

30.6.2003

EUVL L 76, 22.3.2003, s. 10–19

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiivi 2009/30/EY

25.6.2009

31.12.2010

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 88–113

Direktiiviin 98/70/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2005/27/EY: Komission suositus, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, siitä, mikä muodostaa lyijyttömän bensiinin ja dieselpolttoaineen, jonka rikkipitoisuudelle on vahvistettu enimmäisarvo, maantieteellisesti riittävän tasapainoisen saatavuuden bensiinistä ja dieselpolttoaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY tarkoituksia varten (EUVL L 15, 19.1.2005, s. 26–29)

Komission asetus (EU) N:o 1307/2014, annettu 8 päivänä joulukuuta 2014, biologisesti erityisen monimuotoisia ruohoalueita koskevien kriteerien ja maantieteellisten alueiden määrittämisestä bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY 7 b artiklan 3 kohdan c alakohdan sekä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamiseksi (EUVL L 351, 9.12.2014, s. 3–5)

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top