Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktorien päästöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktorien päästöt

Euroopan unioni (EU) vahvistaa maatalous- tai metsätraktoreiden moottoreihin sovellettavat päästörajoitukset näiden moottoreiden aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä esitetään maatalous- ja metsätraktorien päästöjen vähentämiseksi toteutettavat toimenpiteet. Siinä pyritään vähentämään päästöjä ja samalla varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot

Tässä direktiivissä käsitellään maatalous- ja metsätraktorien päästövaatimuksia . Ne koskevat erityisesti traktoreihin asennettaviin moottoreihin sovellettavien tyyppihyväksyntämenettelyjen määritelmiä ja näin ollen myös kyseisiä ajoneuvoja koskevien tyyppihyväksyntämenettelyjen määritelmiä näiden ajoneuvojen päästöjen osalta.

Noudatettavat velvoitteet

Ajoneuvon valmistajan on tehtävä tyyppihyväksyntähakemus ajoneuvon päästöjen osalta. Hakemuksessa on annettava tietyt ajoneuvoa koskevat tiedot, kuten moottorin tyyppi.

Valmistajan on myös noudatettava tiettyjä testejä, moottorimerkintöjä ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevia eritelmiä.

Vaihtomoottorien on oltava niiden raja-arvojen mukaisia, joita sovellettiin vaihdettavana olevaan moottoriin silloin kun se saatettiin markkinoille.

Joustojärjestelmä

Tietty määrä traktoreita voidaan ottaa käyttöön edellyttäen, että ne on varustettu moottorilla, joka on hyväksytty välittömästi nykyistä soveltamisvaihetta edeltävän vaiheen päästövaatimuksia noudattaen.

Joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettavien traktorien määrä ei saisi ylittää 40:tä prosenttia traktorinvalmistajan markkinoille saattamien traktorien määrästä.

Raja-arvot

Direktiivissä säädetyt testivaatimukset vastaavat liikkuville työkoneille vahvistettuja vaatimuksia ja päästötasojen raja-arvoja.

Direktiivi kuuluu myös direktiivillä 2003/37/EY käyttöön otetun maa- tai metsätaloustraktorien tyyppihyväksynnän alaan.

Koska direktiivissä eritellään neljän eri kemikaalin - hiilimonoksidin, palamattomien hiilivetyjen, typpioksidin, ja hiukkasten - päästöt, sillä täydennetään direktiiviä 77/537/ETY niiden toimien osalta, joita toteutetaan traktoreihin tarkoitettujen dieselmoottorien päästöjen torjumiseksi.

Tämä direktiivi kumotaan asetuksella (EY) N:o 167/2013 1. päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/25/EY

12.7.2000

31.12.2000

EYVL L 173, 12.7.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/13/EY

21.3.2005

31.12.2005

EUVL L 55, 1.3.2005

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2011/72/EU

13.10.2011

24.9.2011

EUVL L 246, 23.9.2011

Direktiivi 2011/87/EU

8.12.2011

9.12.2012

EUVL L 301, 18.11.2011

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Direktiivi 2014/43/EU

9.4.2014

1.1.2015

EUVL L 82, 20.3.2014

Direktiiviin 2011/87/EU tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top