Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiedon saanti, kansalaisten osallistumisoikeus sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tiedon saanti, kansalaisten osallistumisoikeus sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Hyväksymällä tiedon saantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimuksen) Euroopan unioni haluaa lisätä kansalaisten tietoisuutta ympäristöasioista ja edistää osallistumista ympäristöasioihin sekä parantaa ympäristölainsäädännön soveltamista.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2005/370/EY, tehty 17. helmikuuta 2005, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä hyväksytään yhteisön puolesta Århusin yleissopimus (jonka Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat vuonna 1998).

Yleissopimus, joka tuli voimaan 30. lokakuuta 2001, perustuu siihen, että yleisön suurempi tietoisuus ympäristöasioista ja osallistuminen ympäristöasioihin johtaa parempaan ympäristönsuojelun tasoon. Yleissopimuksen tavoitteena on turvata jokaisen ihmisen - niin nykysukupolven kuin tulevien sukupolvienkin - oikeus elää terveydelleen ja hyvinvoinnilleen suotuisassa ympäristössä. Tavoitteen saavuttamiseksi yleissopimuksessa ehdotetaan toimia kolmella alalla:

 • varmistetaan kansalaisten mahdollisuus saada julkisten viranomaisten hallussa olevia tietoja
 • edistetään kansalaisten osallistumista sellaisten päätösten tekoon, jotka vaikuttavat ympäristöön
 • laajennetaan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa.

Yhteisön toimielimet vastaavat yleissopimuksessa esitettyä julkisen viranomaisen määritelmää samalla tavalla kuin kansalliset ja paikallisetkin viranomaiset.

Yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan lueteltuja määräyksiä, ja niiden on siten:

 • toteutettava tarpeelliset lainsäädännölliset, hallinnolliset tai muut toimenpiteet
 • sallittava valtion virkamiesten ja viranomaisten auttaa ja neuvoa kansalaisia tiedon saantiin, päätöksentekoon osallistumiseen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä
 • edistettävä kansalaisten ympäristöopetusta ja lisättävä heidän tietoisuuttaan ympäristöongelmista
 • tunnustettava ja tuettava yhdistyksiä, ryhmiä tai järjestöjä, joiden tavoitteena on suojella ympäristöä.

Tiedon saanti ympäristöasioissa

Yleissopimuksessa määrätään tietojen saannin osalta tarkoin määritellyistä oikeuksista ja velvoitteista, jotka koskevat etenkin toimitusaikoja ja syitä, joiden perusteella julkiset viranomaiset voivat evätä tietynlaisten tietojen saannin.

Epääminen on sallittua kolmessa tapauksessa:

 • jos julkisella viranomaisella ei ole pyydettyä tietoa
 • jos pyyntö on ilmeisen kohtuuton tai se on esitetty liian yleisessä muodossa
 • jos pyyntö koskee asiakirjoja, joita ollaan vasta valmistelemassa.

Pyyntö voidaan evätä myös julkisten viranomaisten menettelyjen luottamuksellisuuteen, kansalliseen puolustukseen, yleiseen turvallisuuteen, oikeusmenettelyn kulkuun, kaupallisiin tai teollisiin salassa pidettäviin tietoihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin, tietojen luottamuksellisuuteen sekä tiedot vapaaehtoisesti toimittaneen kolmannen osapuolen etuihin liittyvistä syistä. Näitä syitä on tulkittava suppeasti siten, että otetaan huomioon tietojen julkistamiseen liittyvä yleinen etu.

Epäämispäätökselle on esitettävä perustelut, ja pyynnön esittäjälle on kerrottava hänen käytössään olevasta muutoksenhakumenettelystä.

Julkisten viranomaisten on pidettävä hallussaan olevia tietoja ajan tasalla ja laadittava sitä varten yleisölle avoimia luetteloita, rekistereitä ja tiedostoja. On edistettävä sellaisten sähköisten tietokantojen käyttöä, jotka sisältävät ympäristön tilaa koskevia raportteja, lainsäädäntöä, kansallisia suunnitelmia tai politiikkoja ja kansainvälisiä sopimuksia.

Kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon ympäristöasioissa

Yleissopimuksen toinen osa koskee kansalaisten osallistumista päätöksentekoprosessiin. Osallistuminen on varmistettava tiettyjen yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen erityisten toimien (pääasiallisesti teollisuuteen liittyvien toimien) lupamenettelyssä. Kansalaisten osallistumisen tulos on otettava asianmukaisesti huomioon toimea koskevassa lopullisessa lupapäätöksessä.

Kansalaisille tiedotetaan jo päätöksentekoprosessin alkuvaiheessa seuraavista seikoista:

 • päätöksen kohde
 • päätöksen luonne
 • päätöksenteosta vastaava viranomainen
 • suunniteltu menettely, mukaan luettuina kuulemismenettelyn käytännön yksityiskohdat
 • (mahdollinen) ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Menettelyn määräaikojen on mahdollistettava kansalaisten tosiasiallinen osallistuminen.

Ympäristösuunnitelmien ja -ohjelmien valmistelussa on otettu käyttöön yksinkertaistettu menettely.

Yleissopimuksessa kehotetaan osapuolia edistämään kansalaisten osallistumista myös sellaisten ympäristöpolitiikkojen sekä -standardien ja -lainsäädännön valmisteluun, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta kansalaiset voivat kansallisen lainsäädännön puitteissa ja tietyin edellytyksin valittaa tuomioistuimeen, kun heidän oikeuttaan tiedon saantiin on heidän mielestään rikottu (tietopyyntöön ei ole vastattu, se on evätty perusteettomasti tai sitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon).

Oikeussuoja on turvattu myös silloin, kun yleissopimuksen mukaista osallistumismenettelyä ei ole noudatettu. Oikeussuoja koskee myös sellaisten riitojen ratkaisemista, jotka liittyvät yksityishenkilöiden tai julkisten viranomaisten kansallisten ympäristösäännösten vastaisiin toimiin tai laiminlyönteihin.

Århusin yleissopimuksen siirtäminen osaksi yhteisön lainsäädäntöä

Yhteisö on ryhtynyt toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä yleissopimuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. Kansalaisten tiedon saantia koskeva yleissopimuksen ensimmäinen pilari pantiin yhteisön tasolla täytäntöön direktiivillä 2003/04/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta. Toinen pilari, joka koskee kansalaisten osallistumista ympäristöasioihin, saatettiin osaksi yhteisön lainsäädäntöä direktiivillä 2003/35/EY. Lokakuussa 2003 julkaistun direktiiviehdotuksen tarkoituksena on saattaa osaksi yhteisön lainsäädäntöä kolmas pilari, joka takaa kansalaisten muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden ympäristöasioissa. Vuonna 2006 hyväksytyn asetuksen tarkoituksena on taata yleissopimuksen määräysten ja periaatteiden soveltaminen yhteisön toimielimien ja elimien toimesta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2005/370/EY

17.5.2005

-

EUVL L 124, 17.5.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Århusin yleissopimuksen 14 artiklan tulkintaan [KOM(2008) 174 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätös 2006/957/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, muutoksen tekemisestä yhteisön puolesta tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan yleissopimukseen [EUVL L 386, 29.12.2006]. Kyseisellä muutoksella laajennetaan yhteisön osallistumista päätöksentekoon, joka koskee muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Yhteisön tasolla tämä vaatimus on jo pantu täytäntöön geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY sekä muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (es de en fr) säännöksillä.

Viimeisin päivitys 15.05.2008

Top