Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luonnonvaraisten lintujen suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Luonnonvaraisten lintujen suojelu

Vuoden 1979 direktiivin ja sen muutosdirektiivien tavoitteena on suojella pitkällä aikavälillä kaikkia luonnonvaraisina eläviä lintulajeja jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalla alueella (Grönlantia lukuun ottamatta).

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta [EYVL L 103, 25.4.1979] [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin ja sen muutosdirektiivien tavoitteena on

 • suojella, hoitaa ja säännellä kaikkia luonnonvaraisina eläviä lintulajeja sekä niiden munia, pesiä ja elinympäristöjä jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalla alueella
 • antaa säännökset lajien hyödyntämisestä.

Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä, ylläpidettävä tai palautettava ennalleen kyseisten lintulajien biotoopit ja elinympäristöt

 • muodostamalla suojelualueita
 • ylläpitämällä elinympäristöjä
 • saattamalla ennalleen tuhoutuneet biotoopit
 • aikaansaamalla biotooppeja.

Tiettyjen direktiiveissä (liitteessä I) mainittujen lintulajien ja muuttavien lintulajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin.

Direktiiveissä luodaan kaikkien lintulajien yleinen suojelujärjestelmä. Kiellettyä on erityisesti

 • direktiivien soveltamisalaan kuuluvien lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen. Direktiiveissä sallitaan kuitenkin joidenkin lajien metsästys, edellyttäen että käytetyt metsästystavat ovat tiettyjen periaatteiden mukaisia (järkevä ja tasapainoinen hyödyntäminen, metsästys muulloin kuin muuton ja lisääntymiskauden aikana, kielto tappaa tai pyydystää laajamittaisesti tai valikoimattomasti).
 • lintujen pesien ja munien tuhoaminen tai vahingoittaminen ja munien ottaminen luonnosta
 • lintujen tahallinen häirintä
 • lintujen hallussapitäminen.

Kiellettyä on myös lintulajien myynti, kuljetus ja hallussa pitäminen myyntiä varten sekä elävien ja kuolleiden lintujen sekä kaikkien niiden osien tai linnuista valmistettujen tuotteiden myytäväksi tarjoaminen, jollei etenkin tiettyihin metsästettäviin lajeihin sovellettavista poikkeuksista muuta johdu.

Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin poiketa direktiiveissä säädetyistä suojeluvaatimuksista. Komissio varmistaa, että näiden poikkeusten seuraukset eivät ole ristiriidassa direktiivien kanssa.

Jäsenvaltioiden on edistettävä direktiiveissä tarkoitettujen lintulajikantojen tutkimusta sekä muuta työtä niiden suojelemiseksi, hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 79/409/ETY

6.4.1979

7.4.1981

EYVL L 103, 25.4.1979

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 81/854/ETY

-

-

EYVL L 319, 7.11.1981

Direktiivi 91/244/ETY

27.3.1991

31.7.1992

EYVL L 115, 8.5.1991

Direktiivi 94/24/EY

20.7.1994

30.9.1995

EYVL L 164, 30.6.1994

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjat

1.1.1995

-

EYVL L 1, 1.1.1995

Direktiivi 97/49/EY

2.9.1997

30.9.1998

EYVL L 223, 13.8.1997

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjat

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Direktiivi 2006/105/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta - Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn [KOM(2008) 105 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2006, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY soveltamisesta - I osa: Yhteenvetoraportti toteutuneesta yleiskehityksestä - Tiedot vuosilta 1999-2001 [KOM(2006) 164 lopullinen - EUVL C 130, 3.6.2006].

Komission kertomus, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2002, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY soveltamisesta. Tiedot ovat kaudelta 1996-1998, ja kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten soveltamisesta [KOM(2002) 146 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2000, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY soveltamisesta. Tiedot ovat kaudelta 1995 - 1995, ja kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten soveltamisesta [KOM(2000) 180 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä]. Kolmas kertomus on laadittu jäsenvaltioiden komissiolle direktiivin nojalla toimittamien kansallisten kertomusten sisältämien tietojen pohjalta. Se koskee useimpien jäsenvaltioiden osalta vuosia 1993, 1994 ja 1995, ja Ruotsin, Suomen ja Itävallan osalta ainoastaan vuotta 1995.

Komission toinen kertomus, annettu 24 päivänä marraskuuta 1993, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY soveltamisesta. [KOM(1993) 572 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä]

Kertomus on laadittu jäsenvaltioiden komissiolle direktiivin nojalla toimittamien kansallisten kertomusten sisältämien tietojen pohjalta. Direktiivin voimaantulosta oli kulunut kymmenen vuotta, joten päätettiin laatia arvio direktiivin 79/409/ETY vaikutuksista yhteisön linnuston suojeluun. Arvion tärkeimpänä tavoitteena on yhtäältä tuoda esiin direktiivin ansiosta saavutettu edistys ja toisaalta korostaa sen soveltamiseen liittyviä toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia. Kertomus on yhteenveto jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, ja se sisältää yleistä tietoa direktiivin soveltamisesta vuosina 1981-1991.

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY , annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta [EYVL L 206, 22.7.1992]. Euroopan unioni pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luontotyyppejä ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa jäsenvaltioiden alueella. Tätä varten luodaan erityisten suojelutoimien alueiden ekologinen verkko, jota kutsutaan nimellä Natura 2000. Verkon yhtenäisyyttä lisätään muilla toimilla, jotka liittyvät valvontaan ja seurantaan, luontaisten lajien uudelleenistuttamiseen, epäluontaisten lajien istuttamiseen sekä tutkimukseen ja koulutukseen.

Viimeisin päivitys 08.04.2008

Top