Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (vuoteen 2013 saakka)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (vuoteen 2013 saakka)

Euroopan unioni (EU) määrittelee ympäristöä mahdollisesti voimakkaasti pilaavalle teollisuus- ja maataloustoiminnalle tietyt velvollisuudet, joita niiden on noudatettava. Se vahvistaa tällaista toimintaa koskevan lupamenettelyn ja asettaa kaikille luville vähimmäisvaatimukset erityisesti epäpuhtauspäästöjen osalta. Direktiivillä pyritään ehkäisemään tai minimoimaan yhteisön teollisuus- ja maatalouslaitosten päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä tällaisista laitoksista peräisin olevien jätteiden syntyminen ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi.

TIIVISTELMÄ

Kyseisen direktiivin ("IPPC-direktiivi") mukaan ympäristöä mahdollisesti voimakkaasti pilaava teollisuus- ja maataloustoiminta edellyttää toimilupaa. Lupa voidaan myöntää vain, jos tietyt ympäristöä koskevat ehdot täyttyvät, mikä tarkoittaa, että yritysten on itse vastattava mahdollisesti aiheuttamansa pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä.

Pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen koskee sellaista uutta tai jo olemassa olevaa teollisuus- ja maataloustoimintaa, joka mahdollisesti voi pilata ympäristöä voimakkaasti. Laitosluokat luetellaan direktiivin liitteessä I (energia-alan teollisuus, metallien tuotanto ja jalostus, mineraaliteollisuus, kemianteollisuus, jätehuolto ja karjankasvatus jne.).

Luvan saamisen ympäristöehdot

Luvan saamiseksi teollisuus- tai maatalouslaitoksen on noudatettava tiettyjä perusvelvollisuuksia. Näitä ovat erityisesti seuraavat

 • kaikkien pilaantumista estävien toimenpiteiden ja erityisesti parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttäminen (vähiten jätettä tuottava, mahdollisimman vaarattomia aineita käyttävä ja päästöjen talteenoton ja kierrätyksen mahdollistava tekniikka jne.)
 • merkittävän pilaantumisen ehkäiseminen
 • jätteiden syntymisen välttäminen, kierrätys tai hävittäminen siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäistä
 • energian tehokas käyttö
 • onnettomuuksien ehkäiseminen ja niiden seurausten rajoittaminen
 • tuotantoalueen saattaminen tyydyttävään tilaan toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen.

Luvan myöntämispäätökseen sisältyy lisäksi tiettyjä konkreettisia vaatimuksia, joita ovat erityisesti

 • epäpuhtauspäästöjen raja-arvot (lukuun ottamatta kasvihuonekaasuja, jos sovelletaan päästökauppajärjestelmää - ks. jäljempänä)
 • mahdolliset maaperän, veden ja ilman suojelua koskevat toimenpiteet
 • jätehuoltoa koskevat toimenpiteet
 • poikkeuksellisia olosuhteita koskevat toimenpiteet (vuodot, toimintahäiriöt, toiminnan keskeytyminen tai päättyminen jne.)
 • epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tai valtioiden rajat ylittävän pilaantumisen minimointi
 • päästöjen seuranta
 • muut aiheelliset säännökset.

Direktiivissä säädetyn lupamenettelyn ja päästökauppajärjestelmän koordinoimiseksi direktiivin mukaisesti annetussa luvassa ei saa asettaa kasvihuonekaasujen päästöille raja-arvoa, jos kasvihuonekaasut kuuluvat päästökauppajärjestelmään ja jollei ole kyse erityisestä paikallisesta pilaantumisesta. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää olla vahvistamatta energiatehokkuusvaatimuksia polttolaitoksille.

Lupahakemukset

Lupahakemukset on osoitettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää luvan myöntämisestä. Hakemuksessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot

 • laitoksen ja sen toiminnan luonteen ja laajuuden sekä sijaintipaikan olosuhteiden kuvaus
 • laitoksessa käytetyt tai tuotetut raaka- ja lisäaineet sekä energia
 • laitoksen päästölähteet, laitoksen arvioitujen päästöjen laatu ja määrä kuhunkin ympäristöelementtiin sekä päästöjen merkittävät ympäristövaikutukset
 • tekniset keinot tai muut menetelmät, joilla pyritään estämään laitoksen aiheuttamat päästöt tai vähentämään niitä
 • toimenpiteet laitoksen jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätteiden hyödyntämiseksi
 • toimenpiteet päästöjen tarkkailemiseksi
 • mahdolliset korvaavat vaihtoehdot.

Liike- ja teollisuussalaisuutta koskevia sääntöjä ja käytänteitä noudattaen edellä mainitut tiedot on välitettävä asianomaisille osapuolille, joita ovat

 • yleisö; tiedot on välitettävä asianmukaisin keinoin (sähköinen tiedonvälitys mukaan luettuna) ja samaan aikaan kuin tiedot, jotka koskevat toimiluvan myöntämismenettelyä, toimiluvasta päättävää viranomaista ja yleisön osallistumista lupamenettelyyn
 • muut jäsenvaltiot, jos hankkeella voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset tiedot kaikille alueensa asianomaisille osapuolille lausuntoa varten.

Määräaikojen tulee olla riittävät, jotta kaikki asianomaiset pystyvät esittämään huomionsa. Lausunnot on otettava huomioon lupamenettelyssä.

Hallinnolliset ja valvontaa koskevat toimenpiteet

Hankkeen toimiluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva päätös, päätöksen perustelut sekä mahdolliset toimenpiteet hankkeen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi on saatettava yleisön tietoon ja toimitettava muille asianomaisille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti säädettävä asianomaisten osapuolten mahdollisuudesta valittaa päätöksestä tuomioistuimeen.

Jäsenvaltiot vastaavat teollisuuslaitoksissa suoritettavista tarkastuksista ja vaatimusten noudattamisen valvonnasta. Komission, jäsenvaltioiden ja teollisuuslaitosten välille järjestetään säännöllistä tietojenvaihtoa parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (perusta päästöjen raja‑arvojen asettamiselle). Direktiivin täytäntöönpanosta annetaan lisäksi kertomus joka kolmas vuosi.

Asetuksella (EY) N:o 166/2006, jolla perustetaan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (PRTR-rekisteri), yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden komissiolle säännöllisesti toimittamia tietoja epäpuhtauksista.

Taustaa

Teollisuuden päästöistä annettu direktiivi 2010/75/EU korvaa direktiivin 2008/1/EY. Sen säännöksiä sovelletaan kuitenkin 6. tammikuuta 2014 saakka.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/1/EY

18.2.2008

-

EUVL L 24, 29.1.2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/1/EYtehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 2008/1/EY ja orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanosta [KOM(2010) 593 – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 13.07.2011

Top