Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohjelma valtioista riippumattomien ympäristönsuojelujärjestöjen tukemiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ohjelma valtioista riippumattomien ympäristönsuojelujärjestöjen tukemiseksi

Tämän yhteisön toimintaohjelman tavoitteena on tukea sellaisia eurooppalaisia valtioista riippumattomia järjestöjä, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla ja joiden toimintaan kuuluu Euroopan ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 466/2002/EY, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön toimintaohjelmasta sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Kertomus

Neuvoston päätöksessä 97/872/EY yhteisön toimintaohjelmasta sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla, todetaan, että ohjelman toteuttamisesta kolmen ensimmäisen vuoden aikana (1998-2000) on annettava kertomus. Kertomus laadittiin ottaen huomioon komission ja ohjelman tuensaajien kokemukset [KOM(2001) 337 lopullinen - Nide I]. Kertomuksessa todettiin, että tulisi laatia uusi, osin muutettu toimintaohjelma, sillä edellinen päättyy 31. joulukuuta 2001. Päätöksellä 466/2002/EY luodaan uusi toimintaohjelma ja kumotaan päätös 97/872/EY.

Päätöksen 97/872/EY toteuttamisesta annetussa kertomuksessa painotetaan, että toimintaohjelman uudistamista kannattavat niin komissio kuin valtioista riippumattomat järjestötkin. Kertomuksessa huomautetaan kuitenkin myös joistakin puutteista, jotka on korjattava. Puutteet koskevat seuraavia asioita:

 • toimintaohjelman maantieteellisen laajuuden kasvattaminen ehdokasmaiden ja Balkanin maiden ottamiseksi mukaan
 • varojen tasaisempi jakaminen eri alueiden sekä pienten ja suurten valtioista riippumattomien järjestöjen kesken
 • ohjelman jokaisessa vaiheessa toteutettava hankala valvontajärjestelmä
 • valtioista riippumattomille järjestöille suunnattujen maksujen myöhästyminen ja muut toimintaohjelman taloushallintoon liittyvät ongelmat
 • valintaperusteet eivät ole tarpeeksi tasapuoliset
 • tukea saavat lähes aina samat valtioista riippumattomat järjestöt
 • tarkasti määritellyn tilintarkastusjärjestelmän puuttuminen
 • valtioista riippumattomien järjestöjen tasapuolinen järjestelmällinen osallistuminen Euroopan ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

Uusi toimintaohjelma

Nykyisellä päätöksellä luodun toimintaohjelman tavoitteena on tukea sellaisia valtioista riippumattomia järjestöjä, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla ja joiden toiminta keskittyy Euroopan ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämiseen ja täytäntöönpanoon kaikilla Euroopan alueilla. Toimintaohjelma tukee kaikkien näiden valtioista riippumattomien järjestöjen järjestelmällistä osallistumista yhteisön ympäristöpoliittiseen päätöksentekomenettelyyn. Lisäksi ohjelmalla vahvistetaan pieniä alueellisia tai paikallisia järjestöjä, jotka työskentelevät yhteisön säännöstön soveltamisen puolesta.

Toimintaohjelma kattaa valtioista riippumattomat järjestöt, jotka:

 • ovat riippumattomia ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun ja ympäristön parantamisen alalla
 • toimivat Euroopan tasolla ja joiden toiminta ulottuu vähintään kolmeen Euroopan valtioon (toiminta vain kahdessa Euroopan valtiossa voidaan hyväksyä tietyin ehdoin)
 • on perustettu jossakin jäsenvaltiossa, ehdokasmaassa tai Balkanin maassa
 • toimivat noudattaen kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman periaatteita
 • on perustettu yli kaksi vuotta sitten ja joilla on rekisteröidyn tilintarkastajan varmentama tilinpäätös kahdelta edeltävältä vuodelta.

Nykyisen toimintaohjelman puitteissa annettu tuki kohdistetaan kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman mukaisille ensisijaisille aloille, ympäristövalistukseen ja yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.

Seuraavan kalenterivuoden avustuksia koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan vuosittain 30. syyskuuta mennessä. Tukea saavat valtioista riippumattomat järjestöt valitaan vuosittain 31. joulukuuta mennessä, ja järjestöjen nimet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Avustus voi olla enintään 70 prosenttia hakijan tarkastetuista keskimääräisistä vuotuisista avustuskelpoisista menoista edeltävien kahden vuoden aikana, jos järjestö on sijoittautunut yhteisöön, ja enintään 80 prosenttia näistä menoista, jos järjestö on sijoittautunut ehdokasmaihin tai Balkanin maihin, kuitenkin enintään 80 prosenttia hakijan avustuskelpoisista kustannuksista kuluvana vuonna. Tuen määrä vahvistetaan vuosittain. Päätöksen liitteissä määritellään valintamenettelyn ja avustusten jakamismenettelyn neljä vaihetta.

Perustetaan menettely, jolla seurataan avustuksensaajien toimintaa avustusvuoden aikana, ja jälkikäteen toteutettava tulosten arviointimenettely. Jollei odotettuja tuloksia saavuteta, järjestö voi menettää avustuksen. Jos ilmenee väärinkäytöksiä, huonoa hallintoa tai petoksia, avustuksen saajaan sovelletaan erilaisia seuraamuksia (avustus perutaan, määrätään maksettavaksi sakko, avustuksensaajalta evätään mahdollisuus saada rahoitusta muista yhteisön ohjelmista tai evätään mahdollisuus osallistua komission vuoropuhelumekanismeihin).

Toimintaohjelma alkaa 1. tammikuuta 2002 ja päättyy 31. joulukuuta 2006. Rahoituspuitteet sen täytäntöönpanemiseksi ovat 32 miljoonaa euroa.

Komissio antaa vuosittain 30. huhtikuuta mennessä jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille kertomuksen kyseisen vuoden avustusten myöntämisestä sekä edellisenä vuonna myönnettyjen avustusten tuloksista. Komissio antaa viimeistään 31. joulukuuta 2004 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta kolmen ensimmäisen vuoden aikana ja tekee tarvittaessa ehdotuksia mahdollisista muutoksista.

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 466/2002/EY

17.3.2002

-

EYVL L 75, 16.3.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 786/2004/EY

30.4.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23. toukokuuta 2007, ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+ ) [EUVL L 149, 9.6.2007].

Luettelot organisaatioista, jotka ovat saaneet yhteisön rahoitusta ympäristöalan hankkeisiin:[EUVL C 147, 24.6.2003][EYVL C 324, 24.12.2002][EYVL C 279, 15.11.2002].

Viimeisin päivitys 24.10.2006

Top