Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/42/EY – strategisesta ympäristöarvioinnista annettu direktiivi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivin tarkoituksena on taata korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa, hyväksymisessä ja toteuttamisessa.
 • Sillä edistetään kestävää kehitystä varmistamalla, että tietyistä suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään ympäristöarviointi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Strategisen ympäristöarvioinnin soveltamisalaan kuuluvista julkisista suunnitelmista ja ohjelmista on tehtävä ympäristöarviointi niiden valmisteluvaiheessa ja ennen niiden hyväksymistä.
 • Direktiivissä määritellään menettely ja tietyt toimet, jotka sen soveltamisalaan kuuluvan suunnitelman tai ohjelman arvioinnissa on toteutettava. Näitä toimia ovat
  • rajaaminen
  • ympäristöselostuksen laatiminen
  • yleisön kuuleminen ja sen osallistuminen
  • päätöksenteko ja
  • seuranta.
 • Lisäksi direktiivissä edellytetään, että ohjelmiin ja suunnitelmiin, joissa määritellään pienten alueiden käyttö paikallisella tasolla, tai joilla tehdään suunnitelmiin ja ohjelmiin vähäisiä muutoksia tai jotka eivät ole 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja suunnitelmia ja ohjelmia mutta joissa vahvistetaan puitteet tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille, sovelletaan seulontamenettelyä. EU-maiden harkintavaltaa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien seulonnassa rajoitetaan liitteessä II vahvistetuilla merkittävyysperusteilla ja direktiivin yleistavoitteella, joka on korkeatasoisen ympäristönsuojelun takaaminen.
 • Erityisiä sääntöjä sovelletaan päätöksenteon varhaisessa vaiheessa, jolloin suunnitelmia ja ohjelmia kehitellään, toisin sanoen, kun
  • laaditaan selostusta todennäköisistä merkittävistä ympäristövaikutuksista
  • tiedotetaan yleisölle ja ympäristöviranomaisille ja kuullaan heitä
  • käydään valtioiden välisiä neuvotteluja niiden EU-maiden kanssa, joihin suunnitelmalla tai ohjelma todennäköisesti vaikuttaa
  • määritetään toimenpiteet, joilla voidaan puuttua merkittäviin ympäristövaikutuksiin ja seurata niitä.
 • Seuraavat julkiset suunnitelmat ja ohjelmat sekä niihin tehdyt muutokset kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, jos viranomainen on ne valmistellut ja/tai hyväksynyt ja jos niistä säädetään laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa määräyksessä:
  • suunnitelmat ja ohjelmat, joita valmistellaan tietyillä aloilla (maa-, metsä- ja kalatalous, energia, teollisuus, liikenne, jätehuolto, vesitalous, televiestintä, matkailu, kaavoitus tai maankäyttö) ja joissa vahvistetaan puitteet ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa direktiivissä lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille
  • suunnitelmat ja ohjelmat, jotka edellyttävät ”luontodirektiivin” 6 ja 7 artiklan mukaista arviointia
  • sellaiset suunnitelmat ja ohjelmat, joissa vahvistetaan puitteet hankkeiden, myös muiden kuin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin soveltamisalaan kuuluvien (muillakin kuin edellä mainituilla aloilla toteutettavien) hankkeiden, lupa- ja hyväksymispäätöksille ja joilla EU-maiden mukaan on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. EU-maat voivat määrittää soveltamisalan joko tapauskohtaisesti tai yksilöimällä tietyt soveltamisalaan kuuluvat suunnitelma- ja ohjelmatyypit tai soveltaa kumpaakin lähestymistapaa.
 • Suunnitelmien ja ohjelmien vähäiset muutokset ja sellaiset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka laaditaan paikallisella tasolla pieniä alueita varten, kuuluvat soveltamisalaan vain, jos niillä on ”seulonnan” perusteella todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 • Direktiiviä ei sovelleta suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka liittyvät yksinomaan maanpuolustukseen tai siviilivalmiuteen, eikä rahoitukseen ja talousarvioon liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.
 • Ympäristöselostuksessa on annettava seuraavat tiedot:
  • suunnitelman tai ohjelman sisältö, sen päätavoitteet sekä suhde muihin asiaan liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin
  • ympäristön nykytilaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat ja sen todennäköinen kehitys, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta
  • ympäristön ominaispiirteet sellaisten alueiden osalta, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittäviä vaikutuksia
  • kaikki suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset olemassa olevat ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka koskevat Natura 2000 -verkoston alueita
  • jäsenvaltioiden, EU:n tai kansainvälisellä tasolla vahvistetut suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristönsuojelutavoitteet
  • suunnitelman tai ohjelman toteutuksessa aiheutuvat todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset
  • suunnitellut toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, vähentää niitä tai poistaa ne
  • selvitys siitä, miksi muita vaihtoehtoja on valittu
  • kuvaus siitä, miten arviointi on suoritettu
  • kuvaus suunnitelluista toimenpiteistä
  • yleistajuinen yhteenveto edellä mainituista tiedoista.
 • Suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus on saatettava ympäristökysymyksistä vastaavien viranomaisten sekä yleisön saataville. Viranomaisilla ja yleisöllä on oltava mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta hyvissä ajoin ja asianmukaisen ajan kuluessa ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä tai sitä koskevan lainsäädäntömenettelyn aloittamista.
 • Suunnitelman tai ohjelman valmistelusta vastaavan EU-maan on toimitettava jäljennös suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja asiaankuuluvasta ympäristöselostuksesta muille EU-maille,
  • jos EU-maa katsoo, että suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella on todennäköisesti vaikutuksia muiden EU-maiden ympäristöön
  • jos nämä EU-maat sitä pyytävät.
 • Muut EU-maat voivat aloittaa vastaavan EU-maan kanssa neuvottelut suunnitelman tai ohjelman toteuttamisessa aiheutuvista rajat ylittävistä vaikutuksista ja tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä.
 • Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteltaessa ja ennen sen hyväksymistä ympäristöselostus, asiasta vastaavien viranomaisten ja yleisön esittämät mielipiteet ja käytyjen valtioiden välisten neuvottelujen tulokset.
 • Kun suunnitelma tai ohjelma hyväksytään, EU-maan on ilmoitettava asiasta kaikille kuulluille sekä neuvotteluun osallistuneille osapuolille ja toimitettava heille
  • hyväksytty suunnitelma tai ohjelma
  • lausunto siitä, miten ympäristönäkökohdat on otettu suunnitelmassa tai ohjelmassa huomioon ja ympäristöselostus
  • mielipiteet ja neuvottelujen tulokset
  • syyt siihen, miksi hyväksytty suunnitelma tai ohjelma on valittu
  • seurantaa koskevat toimenpiteet.
 • Jotta vältetään kaksinkertainen arviointi, EU-maat voivat sellaisten suunnitelmien ja ohjelmien osalta, joita koskeva velvoite tehdä arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että muusta EU:n lainsäädännöstä, säätää yhteensovitetuista tai yhteisistä menettelyistä.
 • Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin mukaisesti toteutettu ympäristöarviointi ei kuitenkaan poista velvoitetta toteuttaa myös ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa direktiivissä vaadittava arviointi tai täyttää muita EU:n lainsäädännön vaatimuksia.
 • Euroopan komission on laadittava kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 21. heinäkuuta 2006 ja tämän jälkeen seitsemän vuoden välein.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 21. heinäkuuta 2001 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 21. heinäkuuta 2004 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50)

Direktiiviin 92/43/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1–21)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin (direktiivi 2001/42/EY) soveltamisesta ja toimivuudesta COM(2009)0469 final, 14.9.2009)

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivin 2001/42/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (COM(2017)0234 final, 15.5.2017)

Viimeisin päivitys: 15.09.2017

Top