Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bensiinihöyryjen talteenotto varastoinnin aikana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bensiinihöyryjen talteenotto varastoinnin aikana

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 94/63/EY – bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään vähentämään bensiinin haihtumisesta polttoaineen varastointi- ja jakeluketjun aikana syntyviä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan menetelmiin, laitteistoihin, ajoneuvoihin ja aluksiin, joita käytetään bensiinin varastointiin ja lastaamiseen tai sen kuljettamiseen varastoalueelta toiselle varastoalueelle tai huoltoasemalle.
 • Direktiivissä säädetään yhdenmukaistetuista teknisistä määräyksistä, joita sovelletaan seuraavien esineiden ja laitteiden suunnitteluun ja käyttöön:
  • varastoalueiden varastosäiliöt
  • kuljetettavien säiliöiden täyttämisessä ja tyhjentämisessä varastoalueilla käytettävät laitteet
  • kuljetettavat säiliöt
  • huoltoasemien varastosäiliöiden täyttämisessä käytettävät laitteet.
 • Direktiivissä säädetään myös määräysten täytäntöönpanossa noudatettavista siirtymäkausista.
 • EU-maat saavat pitää voimassa tai antaa direktiivissä säädettyjä määräyksiä tiukempia määräyksiä koko alueellaan tai sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joilla tällaiset toimenpiteet selvästi ovat tarpeen ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi.
 • Direktiivissä vahvistetaan myös menettely, jolla sen liitteitä voidaan mukauttaa tekniseen kehitykseen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. tammikuuta 1995 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1995 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24–33)

Direktiiviin 94/63/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36–39)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 13.02.2017

Top