Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma

Euroopan unioni (EU) määrittelee kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassaan ympäristöpolitiikan prioriteetit ja tavoitteet vuoteen 2010 ja sen jälkeen ja kuvaa toteutettavat toimenpiteet, joilla myötävaikututetaan kestävän kehityksen strategian toteuttamiseen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 24 päivänä tammikuuta 2001, kuudennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta" [KOM(2001) 31 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta" kattaa 22. päivän heinäkuuta 2002 ja 21. päivän heinäkuuta 2012 välisen ajan. Ohjelma perustuu viidenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan (1992–2000) ja päätökseen ohjelman tarkistamisesta.

Strateginen lähestymistapa

Tiedonannon mukaan nykypäivän ympäristöhaasteisiin vastaaminen edellyttää, että tiukan lainsäädännön sijasta käytetään strategista lähestymistapaa. Tällaisessa lähestymistavassa pyritään erilaisten välineiden ja toimenpiteiden avulla vaikuttamaan liike-elämän toimijoiden, kuluttajien, poliittisten toimijoiden ja kansalaisten tekemiin päätöksiin.

Tiedonannossa ehdotetaan viittä ensisijaista strategista lähestymistapaa

 • nykyisen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen
 • ympäristökysymysten sisällyttäminen muihin politiikan osa-alueisiin
 • yhteistyö markkinoiden kanssa
 • kuluttajien toimintatapoihin vaikuttaminen
 • ympäristöasioiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelua ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa.

Tiedonannossa ehdotetaan jokaiselle alalle erityistoimenpiteitä.

Lainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi on

 • tuettava EU-maiden ympäristöviranomaisten IMPEL-verkostoa (EN) ja laajennettava sitä ehdokasvaltioihin
 • raportoitava ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta
 • tiedotettava ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vahvimmista ja heikoimmista tuloksista
 • parannettava ympäristötarkastusstandardeja
 • torjuttava ympäristörikollisuutta
 • varmistettava lainsäädännön täytäntöönpano käynnistämällä tarvittaessa menettely unionin tuomioistuimessa.

Ympäristökysymysten sisällyttämiseksi muihin politiikan osa-alueisiin tiedonannossa ehdotetaan, että

 • laaditaan uusia menettelyjä ympäristöasioiden yhdentämiseksi
 • pannaan täytäntöön tätä koskevat perustamissopimuksen määräykset
 • kehitetään osoittimia, joiden avulla on mahdollista seurata ympäristöasioiden yhdentämisen edistymistä.

Markkinoiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä

 • tehostamalla yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS)
 • kannustamalla yrityksiä noudattamaan yhteisön ympäristösääntöjä ja julkaisemaan ympäristönsuojeluun liittyvät saavutuksensa
 • ottamalla käyttöön järjestelmiä, joilla palkitaan ekologisesti kestävällä tavalla toimivia yrityksiä
 • edistämällä vapaaehtoisia sopimuksia
 • toteuttamalla yhdennettyä tuotepolitiikkaa
 • edistämällä ympäristömerkkiä ja arvioimalla sen vaikuttavuutta
 • edistämällä ekologisesti kestäviä julkisia hankintoja
 • hyväksymällä ympäristövastuuta koskeva lainsäädäntö.

Kuluttajiin ja heidän toimintatapoihinsa voidaan vaikuttaa

 • auttamalla kansalaisia arvioimaan ja parantamaan omia ympäristönsuojelua edistäviä toimiaan
 • parantamalla heille jaettavan ympäristöä koskevan tiedon saatavuutta ja laatua.

Jotta ympäristökysymykset voidaan ottaa huomioon maankäytön suunnittelua ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa, on

 • julkaistava tiedonanto, jossa korostetaan, että on tärkeää liittää ympäristökysymykset osaksi maankäytön suunnittelua ja hallintaa
 • parannettava ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa
 • edistettävä tiedon- ja kokemustenvaihtoa, joka koskee kestävän suunnittelun parhaita käytäntöjä myös kaupunkialueilla
 • liitettävä kestävä suunnittelu osaksi yhteisöjen aluepolitiikkaa
 • tuettava maatalouden ympäristötoimenpiteitä, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa
 • perustettava kumppanuusjärjestelmä matkailun kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota neljään ensisijaiseen toiminta-alueeseen: ilmastonmuutokseen, biologiseen monimuotoisuuteen, ympäristöön ja terveyteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätehuoltoon.

Ilmastonmuutos

Kuudennessa toimintaohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutos on seuraavien kymmenen vuoden merkittävin haaste. Ohjelman tavoitteena on vakauttaa kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä tasolle, joka ei aiheuta luonnottomia vaihteluita maapallon ilmastossa.

Euroopan unionin lyhyen aikavälin tavoite on saavuttaa Kioton pöytäkirjan tavoitteet, toisin sanoen vähentää kasvihuonepäästöjä kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2008–2012 mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on vähentää päästöjä 20–40 prosenttia tehokkaan kansainvälisen sopimuksen avulla.

Yhteisö vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. Sen tarkoituksena on

 • sisällyttää ilmastotavoitteet yhteisön alakohtaisiin politiikkoihin, erityisesti energia- ja liikennepolitiikkaan
 • vähentää kasvihuonepäästöjä toteuttamalla energiatehokkuutta parantavia erityistoimia
 • käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä, edistää teollisuuden kanssa tehtäviä sopimuksia ja säästää energiaa
 • laatia EU:n laajuinen päästökauppajärjestelmä
 • tehostaa ilmastonmuutoksen alalla tehtävää tutkimusta
 • parantaa kansalaisille suunnattavaa tiedotusta ilmastomuutoksesta
 • laatia katsaus jäsenvaltioissa sovellettavista energiatuista ja tarkistaa niiden yhteensopivuutta ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden kanssa
 • valmistaa yhteiskuntaa ilmastomuutoksen vaikutuksia varten.

Luonto ja biologinen monimuotoisuus

Tiedonannossa esitetään, että tällä alalla tavoitteena on luonnon suojeleminen ja sen toiminnan ennalleen palauttaminen sekä biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

Tavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu seuraavia toimia

 • toteutetaan ympäristölainsäädäntöä erityisesti veden ja ilman osalta
 • laajennetaan Seveso II -direktiivin soveltamisalaa
 • varmistetaan, että yhteisö koordinoi jäsenvaltioiden toimia onnettomuuksien ja luonnonkatastrofien jälkeen
 • selvitetään, kuinka kasveja ja eläimiä voitaisiin suojella ionisoivalta säteilyltä
 • suojellaan, säilytetään ja palautetaan maisemia ennalleen
 • suojellaan ja edistetään metsien kestävää kehitystä
 • perustetaan yhteisön strategia maaperän suojelua varten
 • suojellaan ja saatetaan ennalleen meri- ja rannikkoalueita sekä laajennetaan Natura 2000 ‑ohjelmaa meriympäristöihin
 • tehostetaan muuntogeenisten organismien (GMO) seurannan, merkintöjen ja jäljitettävyyden valvontaa
 • sisällytetään luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu kauppapolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön
 • laaditaan ohjelmia luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevien tietojen keräämiseksi
 • tuetaan luonnonsuojelualalla tehtävää tutkimusta.

Ympäristö ja terveys

Tiedonannossa esitetään, että tällä alalla tavoitteena on saavuttaa sellainen ympäristön laadun taso, jolla ei ole kielteistä vaikutusta ihmisen terveyteen ja joka ei aiheuta terveysriskejä.

Tiedonannossa ehdotetaan, että

 • tunnistetaan ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit ottaen erityisesti huomioon vanhukset ja lapset ja asetetaan normit niiden mukaisesti
 • sisällytetään ympäristö- ja terveysalan ensisijaiset tavoitteet muihin politiikan osa‑alueisiin sekä ilmaa, vettä, jätteitä ja maaperää koskevaan lainsäädäntöön
 • vahvistetaan tutkimusta ympäristön ja terveyden alalla
 • luodaan uusi kemikaalien testaus-, arviointi- ja riskinhallintajärjestelmä
 • kielletään vaarallisimpien torjunta-aineiden käyttäminen tai rajoitetaan sitä sekä varmistetaan, että niiden käytössä noudatetaan parhaita käytäntöjä
 • varmistetaan, että vettä koskeva lainsäädäntö pannaan täytäntöön
 • varmistetaan, että ilman laatua koskevaa lainsäädäntöä toteutetaan ja kehitetään ilmansaasteita koskeva teemakohtainen strategia
 • hyväksytään ja pannaan täytäntöön meludirektiivi.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätehuolto

Päämääränä on varmistaa, ettei uusiutuvien ja uusiutumattomien voimavarojen käyttö ylitä ympäristön kantokykyä. Päämääränä on myös purkaa luonnonvarojen käytön ja taloudellisen kasvun välinen yhteys parantamalla huomattavasti luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja ehkäisemällä jätteiden syntyä. Tarkoituksena on vähentää lopulliseen käsittelyyn menevän jätteen määrää tämänhetkiseen määrään verrattuna 20 prosenttia vuoteen 2010 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettava seuraavia toimenpiteitä

 • kehitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvä strategia määrittämällä ensisijaiset tavoitteet ja vähentämällä kulutusta
 • verotetaan luonnonvarojen käyttöä
 • lakkautetaan tuet, jotka edistävät luonnonvarojen liikakäyttöä
 • sisällytetään luonnonvarojen tehokkaan käytön periaate yhdennettyyn tuotepolitiikkaan, ekologisen tuotemerkinnän myöntämisjärjestelmään, ympäristön arviointijärjestelmiin jne.
 • kehitetään jätteenkierrätysstrategia
 • parannetaan olemassa olevia jätehuoltojärjestelmiä ja panostetaan jätteiden syntymisen määrälliseen ja laadulliseen ehkäisemiseen
 • jätteiden syntymisen ehkäiseminen sisällytetään yhdennettyyn tuotepolitiikkaan ja yhteisön kemikaalistrategiaan.

Teemakohtaiset strategiat

Toimintaohjelmassa nimetään seitsemän teemakohtaista strategiaa, jotka koskevat seuraavia aloja: ilman pilaantuminen, meriympäristö, luonnonvarojen kestävä käyttö, jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys, torjunta-aineiden kestävä käyttö, maaperän suojelu, kaupunkiympäristö.

Strategiat perustuvat kokonaisvaltaiseen, teemakohtaiseen lähestymistapaan pikemminkin kuin tiettyihin epäpuhtauksiin tai tietyntyyppiseen taloudelliseen toimintaan kuten aikaisemmin. Strategioissa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet, jotka perustuvat ympäristöongelmien arviointiin sekä tutkimuksiin, jotka koskevat eri strategioiden keskinäistä synergiaa ja niiden synergiavaikutuksia Lissabonin strategian kasvun ja työllisyyden tavoitteiden kanssa. Niillä pyritään myös yksinkertaistamaan ja selkeyttämään olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Kansainväliset toimet

Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteena on sisällyttää ympäristökysymykset kaikkiin Euroopan unionin ulkosuhteiden aloihin. Toimintaohjelmassa otetaan huomioon Euroopan unionin laajeneminen ja ehdotetaan, että hakijavaltioiden hallintoelimissä tehdään kyselytutkimus, joka kartoittaa niiden suhtautumista kestävään kehitykseen, ja että aloitetaan tiivis yhteistyö kyseisissä valtioissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Ohjelma tukee myös ympäristöä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tekemistä.

Tukeva tieteellinen pohja

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa ehdotetaan uutta lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on, että kansalaiset ja ne osapuolet, joita asia koskee, voisivat osallistua paremmin ympäristönsuojeluun. Tämä lähestymistapa perustuu osapuolten väliseen vuoropuheluun ja siihen, että teollisuus, kansalaisjärjestöt ja valtion viranomaiset osallistuvat toimenpiteisiin.

Ohjelma perustuu ennen kaikkea tieteellisiin ja taloudellisiin analyyseihin sekä ympäristönsuojeluun liittyviin osoittimiin. Jotta tämä olisi mahdollista, komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) kanssa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta [EYVL L 242, 10.9.2002].

Päätöksellä perustetaan kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma. Siinä vahvistetaan päämäärät, määräajat ja ensisijaiset tavoitteet, strateginen lähestymistapa ja neljä toiminta-aluetta, jotka määritetään toimintaohjelmaa koskevassa tiedonannossa "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta". Kutakin toiminta-aluetta koskevat aloitteet on toteutettava viimeistään neljä vuotta päätöksen tekemisen jälkeen.

Komissio laatii arviointiraportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman neljännen täytäntöönpanovuoden aikana ja ohjelman päätyttyä.

Viimeisin päivitys 01.09.2011

Top