Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan ympäristökeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on tukea kestävää kehitystä ja auttaa saavuttamaan merkittäviä ja mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä tuottamalla ajankohtaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa poliittisille päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle yhteistyössä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston kanssa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7. toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella perustetaan Euroopan ympäristökeskus, joka on riippumaton elin ja jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja parantaa sen tilaa perustamissopimuksen ja yhteisön ympäristöalan toimintaohjelmien määräysten mukaisesti, jotta turvataan yhteisön kestävä kehitys.

Tämän päämäärän edistämiseksi keskuksen on toimitettava Euroopan tasolla puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, jotta yhteisö ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat ympäristönsuojelutoimet, arvioida niiden vaikutukset ja varmistaa, että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti ympäristön tilasta.

Keskuksen tehtävänä on:

 • tallentaa, kerätä, eritellä ja levittää ympäristön tilaa koskevia tietoja
 • hankkia yhteisölle ja jäsenvaltioille puolueetonta tietoa, jota tarvitaan tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan ympäristöpolitiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa
 • osallistua ympäristötoimenpiteiden seurantaan
 • edistää ympäristötietojen vertailukelpoisuutta Euroopan tasolla
 • edistää ympäristöalan ennakointimenetelmien kehittämistä ja yhdentämistä
 • huolehtia siitä, että luotettavia ympäristötietoja levitetään laajasti.

Ympäristökeskuksen tärkeimpiä toiminnan aloja ovat:

 • ilman laatu
 • veden laatu
 • maaperän, eläimistön ja kasviston tila
 • maankäyttö ja luonnonvarat
 • jätehuolto
 • melupäästöt
 • kemialliset aineet
 • rannikkoalueiden ja meren suojelu.

Keskus voi myös tehdä yhteistyötä vaihtamalla tietoja muiden laitosten kuten IMPEL-verkon kanssa. IMPEL ("Implementation and Enforcement of Environmental Law") (EN) on jäsenvaltioissa toimiva tietoverkko, jonka tavoitteena on edistää ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa yhteistyössä komission kanssa.

Ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto EIONET kattaa kansallisten tietoverkostojen tärkeimmät osat sekä teemakeskuksista tulevat tiedot.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava keskukselle kansallisten ympäristöalan tietoverkostojensa tärkeimmistä osista.

Keskus on avoin myös valtioille, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä. Keskukseen kuuluu tällä hetkellä 32 jäsenvaltiota (EU:n 25 jäsenvaltiota, kolme ehdokasvaltiota sekä Liechtenstein, Islanti, Norja ja Sveitsi).

Keskus arvioi 15. syyskuuta 1999 mennessä toimintansa tuloksia ja tehokkuutta ja esittää niistä kertomuksen johtokunnalleen sekä komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Neuvosto tarkastelee viimeistään 31. joulukuuta 2003 komission kertomuksen perusteella keskuksen suorittamia tehtäviä sekä yhteisön yleisessä ympäristöpolitiikassa tapahtunutta kehitystä (katso "Muut asiaan liittyvät asiakirjat").

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1210/90

30.10.1993

-

EYVL L 120, 11.5.1990

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 933/1999

5.5.1999

-

EYVL L 117, 5.5.1999

Asetus (EY) N:o 1641/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 31. lokakuuta 2007, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta [KOM(2007) 667 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Ehdotuksen tarkoituksena on laatia kodifioitu toisinto asetuksesta (ETY) N:o 1210/90 ja korvata se. Kyseessä on virallinen muutos, jolla yhdistetään alkuperäinen säädös ja sitä muuttavat säädökset yhdeksi säädökseksi muuttamatta keskeisiä säännöksiä.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 13. toukokuuta 2005, jolla muutetaan neuvoston asetusta (ETY) N:o 1210/90 Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta [KOM(2005) 190 - EUVL C 12.7.2005].

Komission kertomus neuvostolle - Arviointi Euroopan ympäristökeskuksesta (EEA), annettu 22. joulukuuta 2003 [KOM(2003) 800 lopullinen - EUVL C 21.4.2004]. Kertomuksessa tarkastellaan Euroopan ympäristökeskuksen panosta EU:n ympäristöpolitiikkaan vuodesta 1994, eli sen perustamispäivästä vuoteen 2003 saakka. Siinä todetaan ympäristökeskuksen tehtävä ympäristön tilan ja sen suuntausten määrittäjänä erityisesti komissiota varten, joka on sen suurin hyödyntäjä. Lisäksi kertomuksessa korostetaan, että Euroopan ympäristökeskus ei ole käsitellyt riittävästi tiettyjä aihealueita (esimerkiksi melupäästöjä ja kemiallisia aineita) ja että määrärahojen puute on estänyt keskusta suorittamasta kaikkia sille annettuja toimeksiantoja. Kertomuksessa annetaan myös suosituksia ympäristökeskukselle ja sen tärkeimmille kumppaneille ympäristökeskuksen panoksen parantamiseksi. Kertomuksessa todetaan erityisesti, että

 • ympäristökeskuksen tehtävät ja prioriteetit olisi kuvattava selvemmin ja täsmällisemmin;
 • ympäristökeskuksen riippumattomuus olisi turvattava;
 • komission olisi budjettivallan ominaisuudessa myönnettävä keskukselle määrärahat, jotka vastaavat sen perustamista koskevassa asetuksessa vahvistettuja tehtäviä ja tavoitteita; ympäristökeskus puolestaan ei saisi toteuttaa toimia, jotka kuuluvat vain osittain tai eivät kuulu lainkaan sen tehtäviin, ellei se ole saanut varmistusta siitä, että näitä toimia varten saadaan lisärahoitusta;
 • Euroopan ympäristökeskuksen on jatkossakin pyrittävä noudattamaan toimissaan tiiviisti yhteisön ympäristöpolitiikan prioriteetteja ja suunniteltava työtään ja voimavarojen jakamista siten, että tukea on käytettävissä koko poliittisen prosessin ajan;
 • Euroopan ympäristökeskuksen olisi lisättävä yhteistyötään muiden elinten kanssa sekä yhteisön tasolla että kansainvälisesti;
 • EIONET-verkostoa olisi vahvistettava ja Euroopan ympäristökeskuksen olisi ratkaistava eurooppalaisten teemakeskusten toimintaan liittyvät ongelmat;
 • Euroopan ympäristökeskuksen olisi arvioitava tuotteidensa hyödyllisyys erityisesti kohdeyleisönsä kannalta ja parannettava viestintää suuren yleisön kanssa.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 7. heinäkuuta 1995, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 täytäntöönpanosta [KOM(95) 325 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa käsitellään kolmea aihetta: mahdollisuutta ehdottaa Euroopan ympäristökeskukselle uusia tehtäviä, tarvetta lujittaa, kehittää ja parantaa Euroopan tieto- ja seurantaverkoston infrastruktuuria sekä tarvetta määritellä, miten yhteisön ulkopuoliset maat voisivat osallistua keskuksen toimintaan.

Jäsenvaltioiden hallitusten valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden edustajien yhteisellä sopimuksella tehty päätös Euroopan yhteisöjen tiettyjen elinten ja yksikköjen sekä Europolin kotipaikan vahvistamisesta [EYVL C 323, 30.11.1993].

Päätös koskee Euroopan ympäristökeskuksen sijoittamista Kööpenhaminaan.

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoito

Kertomus - [EUVL C 312, 19.12.2006]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä keskuksen vastaukset.

Kertomus - [EUVL C 332, 28.12.2005]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2004 sekä keskuksen vastaukset.

Kertomus - [EUVL C 324, 30.12.2004]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

Kertomus - [EUVL C 319, 30.12.2003]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2002 sekä keskuksen vastaukset.

Kertomus - [EYVL C 326, 27.12.2002]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä keskuksen vastaukset.

Kertomus - [EYVL C 372, 28.12.2001]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2000 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaukset.

Kertomus - [EYVL C 373, 27.12.2000]Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen (Kööpenhamina) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1999 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaukset.

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008 [EUVL L 91, 2.4.2008].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 [EUVL L 126, 16.5.2007].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2006 [EUVL L 67, 8.3.2006].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2004 [EUVL L 377, 23.12.2004].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2003 [EYVL L 129, 26.5.2003].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2002 [EYVL L 178, 9.7.2002].

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2001 [EYVL L 207, 31.7.2001].

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

Neuvoston päätös 2006/235/EY [EYVL L 90, 28.3.2006] Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Sveitsin valaliiton osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan

Päätös 2001/582/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Tšekin tasavallan välillä Tšekin tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/583/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Puolan tasavallan välillä Puolan tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/584/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä Romanian osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/585/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välillä Slovenian tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/586/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä Unkarin tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/587/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Latvian tasavallan välillä Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/588/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Liettuan tasavallan välillä Liettuan tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/589/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välillä Bulgarian tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/590/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Slovakian tasavallan välillä Slovakian tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/591/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Viron tasavallan välillä Viron tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/592/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välillä Kyproksen tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/593/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan välillä Maltan tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Päätös 2001/594/EY - EYVL L 213, 7.8.2001

Neuvoston päätös, tehty 18. kesäkuuta 2001, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välillä Turkin tasavallan osallistumisesta Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Viimeisin päivitys 02.04.2008

Top