Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö

Tiedonannon tarkoituksena on kertoa Euroopan unionin toiminnasta maailmanlaajuisen kestävän kehityksen edistämiseksi sekä toimista, joilla pyritään luomaan kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 21 päivänä helmikuuta 2002, kestävään kehitykseen tähtäävästä maailmanlaajuisesta yhteistyöstä [KOM(2002) 82 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni laati toukokuussa 2001 kestävän kehityksen strategian. Hyväksyessään strategian Göteborgissa Eurooppa-neuvosto myönsi, että strategian ulkoista ulottuvuutta on vielä kehitettävä. Lisäksi se kehotti komissiota pohtimaan unionin panosta maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen. Tiedonannolla vastattiin tähän kehotukseen, ja sen avulla selvennettiin EU:n kantaa Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokousta (2002) varten.

Tiedonannon lähtökohtana on ajatus, että globalisaatio edistää voimakkaasti maailmanlaajuista kasvua ja tarjoaa keinoja vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten terveys, koulutus ja ympäristönsuojelu. Kuitenkin mikäli markkinavoimat saavat kehittyä vapaasti, ne luovat ja lisäävät epätasa-arvoisuutta ja syrjäytyneisyyttä ja voivat aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa ympäristölle. Globaalisaatiota on tämän vuoksi ohjattava toimenpiteillä, joilla pyritään ehkäisemään tai lieventämään näitä kielteisiä vaikutuksia. Kauppa, kehityksen rahoittaminen, ympäristöhallinto sekä köyhyyden ja rikollisuuden torjunta ovat ratkaisevan tärkeitä aloja, joilla on ehdottomasti laadittava toteutettavissa ja valvottavissa olevat yhteiset säännöt. Lisäksi on tarpeen parantaa maailmanlaajuista hallintojärjestelmää eli hallita tehokkaammin toisiinsa liittyviä tekijöitä.

Tiedonannossa esitetään toimia, joilla edistetään kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Toimilla täydennetään toukokuussa 2001 julkaistua kestävän kehityksen strategiaa. Ne koskevat taloudellisia, yhteiskunnallisia sekä ympäristöön ja rahoitukseen liittyviä tekijöitä ja niillä tuetaan Euroopan unionin politiikan johdonmukaisuutta ja parannetaan hallintotapoja kaikilla tasoilla.

Globalisaation hyödyntäminen: kestävän kehityksen mukainen kauppa

Jotta varmistetaan, että globalisaatio edistää kestävää kehitystä, komissio on esittänyt seuraavia konkreettisia taloudellisia toimia:

 • pyritään edistämään Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa kehitysmaiden osallistumista maailmantalouteen
 • tuetaan kehitysmaiden pyrkimyksiä hyödyntää maailmanlaajuista kauppajärjestelmää
 • mukautetaan yleistä tullietuusjärjestelmää siten, että siinä otetaan huomioon kestävä kehitys
 • otetaan kestävä kehitys huomioon kahdenvälisissä ja alueellisissa sopimuksissa
 • vähennetään kansainvälisen rahoitusjärjestelmän väärinkäyttöä ja vahvistetaan järjestelmän valvontaa
 • kannustetaan eurooppalaisia liikeyrityksiä sosiaaliseen vastuuseen
 • tuetaan yhteistyötä WTO:n ja kansainvälisten ympäristötahojen kesken.

Köyhyyden torjuminen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen

Tavoitteena on vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa vuoteen 2015 mennessä. (Äärimmäinen köyhyys määritetään siten, että henkilö käyttää elämiseen enintään yhden dollarin päivässä.) Näin ollen on lisättävä kehitysyhteistyön määrää, laatua, vaikutuksia ja pysyvyyttä. Toimia toteutetaan seuraavilla aloilla:

 • keskitytään EU:n kehitysyhteistyössä köyhyyden vähentämiseen
 • varmistetaan, että Euroopan unionin politiikalla edistetään nälän torjuntaa
 • otetaan terveys- ja valistustoimissa huomioon veden levitys- ja käsittelytoimet
 • sisällytetään tasa-arvonäkökohdat Euroopan unionin politiikkaan
 • lisätään investointeja terveydenhoitoon, koulutukseen sekä tartuntatautien torjumiseen
 • edistetään kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta.

Kestävän kehityksen mukainen luonnon- ja ympäristövarojen käyttö

Tavoitteena on katkaista ympäristövarojen vähentyminen vuoteen 2015 mennessä sekä kehittää alakohtaisia keskipitkän aikavälin tavoitteita, jotka liittyvät veteen, maaperään, energiaan ja biologiseen monimuotoisuuteen. Konkreettisia toimia ovat seuraavat:

 • käynnistetään Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa aloite, joka koskee kestävän kehityksen mukaista vesivarojen hoitoa
 • käynnistetään aloite energia- ja kehitysalan yhteistyöstä (EN)(FR)
 • edistetään kansainvälisten ympäristösopimusten tehokasta täytäntöönpanoa
 • uudistetaan Maailman ympäristörahastoa
 • laaditaan toimintasuunnitelma, jolla torjutaan metsien laittomia hakkuita
 • investoidaan kestävän kehityksen mukaisiin liikennemuotoihin
 • edistetään kestävän kehityksen mukaista kalataloutta
 • toimitaan luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi
 • laajennetaan ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurannan (GMES) (EN) järjestelmää kehitysmaihin.

Euroopan unionin politiikan johdonmukaistaminen

Tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet kaikkeen Euroopan unionin politiikkaan. Toimia toteutetaan seuraavilla aloilla:

 • luodaan järjestelmä, jolla arvioidaan EU:n merkittävien poliittisten ehdotusten taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset
 • muokataan edelleen politiikkaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi
 • allekirjoitetaan aseiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjuntaa koskeva YK:n pöytäkirja
 • torjutaan maastamuuton kielteisiä vaikutuksia.

Hallintotapojen parantaminen kaikilla tasoilla

Tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista sekä maailmanlaajuisen talous-, sosiaali- ja ympäristöhallinnon legitiimiyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. Tiedonannossa esitetään seuraavia konkreettisia toimia:

 • vahvistetaan julkisia instituutioita ja kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa
 • vahvistetaan toimia korruption torjunnassa
 • varmistetaan perustyönormien noudattaminen
 • edistetään Johannesburgin huippukokouksessa päätöksiä maailmanlaajuisen hallintojärjestelmän parantamiseksi
 • vahvistetaan naisten syrjinnän vastaisia toimia.

Kestävän kehityksen rahoittaminen

Tavoitteena ovat vuosituhannen julistuksen tavoitteet: köyhyyden ja nälän poistaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, lapsikuolleisuuden alentaminen, naisten terveyden parantaminen, tartuntatautien torjunta, kestävän kehityksen turvaaminen sekä maailmanlaajuisen yhteistyön kehittäminen. Ehdotetut toimet ovat seuraavat:

 • pyritään lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan julkinen kehitysapu olisi 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, sekä nostetaan välitavoitteena kunkin yksittäisen EU:n jäsenvaltion avun taso vähintään 0,33 prosenttiin bruttokansantulosta vuodesta 2006 alkaen
 • vähennetään voimakkaasti velkaantuneiden kehitysmaiden velkataakkaa
 • osallistutaan keskusteluun, joka koskee valtioiden mahdollisuuksia tarjota maailmanlaajuisesti käytettäviä hyödykkeitä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteinen julkilausuma Euroopan unionin kehityspolitiikasta: " Eurooppalainen konsensus " [EUVL C 46/01, 24.2.2006]. Tässä julkilausumassa Euroopan unioni vahvistaa kehityspolitiikkansa tavoitteen olevan köyhyyden vähentäminen maailmassa kestävän kehityksen puitteissa.

Viimeisin päivitys 26.09.2007

Top