Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vesien suojeleminen maatalouden nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vesien suojeleminen maatalouden nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

Puhdas vesi on elintärkeää ihmisten terveydelle ja luonnon ekosysteemeille, joten veden laadun varmistaminen on yksi Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikan tärkeimmistä kohteista. Vuoden 1991 nitraattidirektiivi kuuluu EU:n varhaisimpaan saastumisen torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on vähentää maatalouskäytöstä peräisin olevien nitraattien aiheuttamaa veden saastumista ja estää pilaantumisen jatkuminen. Direktiivi liittyy läheisesti muihin EU:n politiikkoihin, jotka koskevat ilman ja veden laatua, ilmastonmuutosta ja maataloutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on

  • määriteltävä pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi kaikki alueet, joilta vesi valuu sellaisiin vesiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa saastumista korkean nitraattipitoisuuden ja rehevöitymisen takia. Määriteltyjä alueita tarkastellaan ja arvioidaan uudelleen vähintään joka neljäs vuosi, jotta mahdolliset muutokset voidaan ottaa huomioon
  • perustettava pakolliset toimintaohjelmat näille alueille ottamalla huomioon saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot sekä yleiset ympäristöolosuhteet
  • valvottava toimintaohjelmien tehokkuutta
  • testattava nitraattipitoisuuksia maaperästä ja pintavesistä näytteenottoasemilla vähintään joka kuukausi ja tulva-aikana jopa useammin
  • toteutettava laaja valvontaohjelma ja toimitettava kertomus direktiivin täytäntöönpanosta joka neljäs vuosi. Kertomukseen on liitettävä tiedot nitraatille altistuneista vyöhykkeistä, veden seurannan tulokset ja tiivistelmä hyvän maatalouskäytännön ja toimintaohjelmien olennaisimmista kohdista
  • laadittava hyvän maatalouskäytännön ohjeet, joita maanviljelijät noudattavat vapaaehtoisesti. Hyvissä käytännöissä määritetään esimerkiksi, milloin lannoitteen käyttö ei ole aiheellista
  • annettava tarvittaessa koulutusta ja tietoa maanviljelijöille.

Euroopan komissio laatii joka neljäs vuosi kertomuksen saamiensa kansallisten tietojen pohjalta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

19. joulukuuta 1991 alkaen.

TAUSTAA

Typpi on elintärkeä ravintoaine, jonka avulla kasvit ja viljelykasvit kehittyvät. Korkeat pitoisuudet ovat kuitenkin haitallisia ihmisille sekä luonnolle ja nitraattien käyttö maataloudessa orgaanisina ja kemiallisina lannoitteina saattaa olla merkittävä vesien pilaantumisen aiheuttaja. Yli 50 prosenttia pintavesien typpipäästöistä on peräisin maataloudesta.

Lisätietoa:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 91/676/ETY

19.12.1991

19.12.1993

EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1-8

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Direktiiviin 91/676/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanosta, laadittuna jäsenvaltioiden vuosia 2008-2011 koskevien kertomusten perusteella (KOM(2013) 683 lopullinen, 4.10.2013)

Viimeisin päivitys: 08.09.2015

Top