Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/87/EY kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta

TIIVISTELMÄ

JOHDANTO

EU sitoutui Kioton pöytäkirjan mukaisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää vuosien 2008 ja 2012 välisenä kautena kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Toisella sitoumuskaudella, joka kattaa vuodet 2013–2020, se on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Sitoumusten täyttämiseksi EU on perustanut kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän. Yksi päästöoikeus vastaa lupaa päästää ympäristöön yhtä hiilidioksiditonnia vastaavan määrän hiilidioksidia (CO2) tai yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin tiettynä ajanjaksona.

Päästökauppajärjestelmä (ETS)* on EU:n ilmastonmuutospolitiikan kulmakiviä ja tärkein väline, jolla pyritään vähentämään teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2005. Se on kehittynyt ajan ja alkuperäiseen direktiiviin 2003/87/EY tehtyjen lukuisten muutosten myötä.

 • EU:n päästökauppajärjestelmän nykyinen kolmas vaihe alkoi vuonna 2013 ja kestää vuoteen 2020.
 • Järjestelmä kattaa voima- ja tuotantolaitokset sekä Euroopan lentoasemien välillä lentävien lentoyhtiöiden päästöt.
 • Laitoksilla, jotka suorittavat direktiivin soveltamisalaan kuuluvia toimia, on pitänyt 1. tammikuuta 2005 alkaen olla kasvihuonekaasujen päästölupa.
 • EU:n päästökauppajärjestelmä koskee voimalaitosten, erilaisten energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja kaupallisten lentoyhtiöiden tuottamia hiilidioksidipäästöjä. Järjestelmä kattaa myös tiettyjen happojen valmistuksessa syntyvät typpioksiduulipäästöt ja alumiinintuotannossa syntyvät perfluorihiilivetypäästöt.
 • Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää kasvihuonekaasujen päästöluvan, jos ne ovat tyytyväisiä toimijan kykyyn valvoa päästöjään ja raportoida niistä.
 • EU:n yhtenäisen päästöluparajan* (joka laskee 1,74 prosenttia vuosittain) puitteissa toimijat saavat tai ostavat päästöoikeuksia, joita ne voivat tarvittaessa myydä eteenpäin. Ne voivat myös vaihtaa rajatun määrän päästöjen vähennyshankkeista ympäri maailmaa hankkimiaan kansainvälisiä hyvityksiä.
 • Toimijoiden on valvottava päästöjään ja raportoitava niistä toimivaltaisille viranomaisille. Raporttien tarkastuksesta vastaavat riippumattomat tarkastajat.
 • Kunkin vuoden jälkeen toimijoiden on palautettava riittävästi päästöoikeuksia kaikkien päästöjensä kattamiseksi. Muuten niille voidaan määrätä sakkoja.
 • Huutokauppa on ollut päästöoikeuksien pääasiallinen jakomenetelmä vuodesta 2013 alkaen.
 • Tuotantolaitosten ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien osuus laskee 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Sähköntuotantoon ei periaatteessa myönnetä ilmaisia päästöoikeuksia.
 • EU-maiden on käytettävä vähintään 50 prosenttia päästöoikeuksien huutokaupasta saamistaan tuloista ilmastoon liittyviin toimiin (esim. teollisuuden hiili-intensiteetin vähentämiseen).
 • EU-maat raportoivat Euroopan komissiolle vuosittain direktiivin soveltamisesta.
 • Heinäkuussa 2015 annettiin ehdotus EU:n päästökauppajärjestelmän neljännen vaiheen (2021–2030) tarkistamisesta vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden mukaisesti. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen päästöjä 43 prosentilla vuoden 2005 tasoihin verrattuna.

MISTÄ ALKAEN SÄÄDÖSTÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi 2003/87/EY tuli voimaan 25. lokakuuta 2003, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS)

KESKEISET TERMIT

* EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS): ensimmäinen ja edelleen kaikkein suurin kasvihuonekaasupäästöoikeuksien kansainvälinen kauppajärjestelmä, joka kattaa yli 11 000 voima- ja tuotantolaitosta sekä ilmailutoiminnan päästöt 28 EU-maassa, Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa.

* ”Cap and trade” -periaate: EU:n päästökauppajärjestelmän toimintaperiaate. ”Cap” eli raja-arvo määrittää tehtaiden, voimalaitosten ja muiden järjestelmään kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöjen sallitun kokonaismäärän. Raja-arvo laskee ajan myötä, jolloin kokonaispäästöt vähenevät. Järjestelmä mahdollistaa päästöoikeuksien kaupan, jotta laitosten ja lentoyhtiöiden kokonaispäästöt pysyvät raja-arvon sisällä ja voidaan ryhtyä halvimpiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32–46)

Direktiiviin 2003/87/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1–41). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2011/278/EU, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772) (EUVL L 130, 17.5.2011, s. 1–45). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 600/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 1–29)

Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 30–104). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:0 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1–59). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1123/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla (EUVL L 299, 9.11.2013, s. 32–33)

Komission asetus 2013/448/EU, annettu 5 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana (EUVL L 240, 7.9.2013, s. 27–35)

Komission päätös 2014/746/EU, annettu 27 päivänä lokakuuta 2014, luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, vuosiksi 2015–2019 (EUVL L 308, 29.10.2014, s. 114–124)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1–5)

Viimeisin päivitys: 07.07.2016

Top