Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhdennetty tuotepolitiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhdennetty tuotepolitiikka

Komissio esittää strategian, jonka avulla pyritään vahvistamaan ja suuntaamaan uudelleen tuotelähtöisiä ympäristöpolitiikkoja ja edistämään siten ekologisesti kestävien tuotteiden markkinoiden kehittymistä. Tarkoituksena on myös virittää julkista keskustelua aiheesta.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja yhdennetystä tuotepolitiikasta, annettu 7 päivänä helmikuuta 2001 (komission esittämä) [KOM(2001) 68 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Periaatteessa kaikki tuotteet ja palvelut kuuluvat tämän vihreän kirjan soveltamisalaan.

Ehdotettu strategia vaatii kaikkien osapuolten osallistumista kaikilla mahdollisilla toiminnan tasoilla ja tuotteiden koko elinkaaren ajan. Ekologista tuotesuunnittelua on edistettävä, jotta markkinoilla olevat tuotteet olisivat ekologisesti kestävämpiä. Jakelijoiden on asetettava ns. vihreitä tuotteita esille ja tiedotettava kuluttajille niiden olemassaolosta ja eduista. Kuluttajien on pystyttävä valitsemaan ja käyttämään vihreitä tuotteita siten, että niiden elinkaari pitenee ja niiden vaikutukset ympäristöön vähenevät. Valtioista riippumattomat järjestöt (NGO) voisivat osallistua ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen ekologisesti kestävämpien tuotteiden luomiseksi.

Yhdennetty tuotepolitiikka keskittyy niihin päätöksenteon kolmeen vaiheeseen, joilla on suuri vaikutus tuotteiden elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Näitä ovat ekologinen tuotesuunnittelu, kuluttajien tekemät tietoihin perustuvat valinnat sekä saastuttaja maksaa -periaatteen huomioonottaminen tuotteiden hinnoissa.

Tuotteiden hinnoittelu

Markkinat voivat optimoida tuotteiden ympäristövaikutuksia, jos kaikissa hinnoissa on otettu huomioon tuotteiden todelliset ympäristökustannukset. Näin ei kuitenkaan aina ole, mutta saastuttaja maksaa -periaatteen soveltaminen auttaisi korjaamaan tämän markkinoiden puutteen, sillä se pakottaa sisällyttämään ympäristökustannukset hintaan.

Vihreässä kirjassa esitetyn saastuttaja maksaa -periaatteen toimeenpanon ajatuksena on soveltaa tuotteiden ympäristövaikutusten mukaan eriytettyä verotusta. Esimerkiksi alennettua alv-kantaa sovellettaisiin yhteisön ympäristömerkillä varustettuihin tuotteisiin, tai käytettäisiin muita ympäristöveroja ja -maksuja.

Tuottajan vastuun käsite on sisällytetty romuajoneuvoja koskevaan direktiiviin ja komission ehdotukseen direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, mutta sen soveltamisalaa on laajennettava koskemaan muitakin aloja.

Kuluttajien tekemät tietoihin perustuvat valinnat

Vihreän kirjan mukaan kuluttajien (myös lasten) ja yritysten valistus on tärkeä keino kasvattaa ekologisesti kestävien tuotteiden kysyntää ja tehdä kulutuksesta siten ekologisesti kestävämpää.

Toinen keino edistää kuluttajien tekemiä tietoihin perustuvia valintoja on tarjota kuluttajille asianmukaista, ymmärrettävää ja uskottavaa tuotetietoa pakkausmerkintöjen tai muiden helposti saatavilla olevien tietolähteiden avulla. Jotta tuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, on tuotteen asianmukaisesta käytöstä annettava tietoa. Internet ja muu uusi viestintäteknologia tarjoavat uusia mahdollisuuksia parantaa tiedon saantia, vaihtaa parhaita toimintatapoja ja suorittaa arviointeja.

Yhteisön ympäristömerkki tarjoaa kuluttajille tietoa, mutta sen käyttöä tulisi laajentaa koskemaan useampia tuotteita. Tällaisten tuoteselostuksien julkista rahoitusta tulisi vahvistaa niin Euroopan tasolla kuin kansallisestikin.

Ympäristöväittämät, omaehtoiset väittämät ja ISOn tyypin III mukaiset tuoteselostukset (EN) (FR) voivat myös edistää ekologisesti kestävämpien tuotteiden kulutusta. Komissio esittelee piakkoin suuntaviivat siitä, miten valmistajien ja jakelijoiden olisi muotoiltava omaehtoiset ympäristöväittämänsä ja arvioitava näitä. Tässä vihreässä kirjassa todetaan, että yhteisön tasolla tapahtuva yhteistyö on toivottavaa ISO-ympäristötuoteselostusten käytön lisäämiseksi.

Koska julkiset hankinnat muodostavat 12 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta, tuottajia voidaan kannustaa lisäämään ekologisten tuotteiden tuotantoa ostamalla ekologisesti kestäviä tuotteita. Euroopan unionin komissio aikoo antaa julkisia hankintoja ja ympäristöä koskevan tulkitsevan tiedonannon sekä tiedonannon parhaista ekologisista toimintatavoista julkisten hankintojen alalla. Komissio aikoo olla edelläkävijä ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon omissa hankinnoissaan ja rekisteröitymällä EMAS-järjestelmän käyttäjäksi.

Ekologinen tuotesuunnittelu

Ekologisen tuotesuunnittelun lisäämiseksi on tuotettava ja julkaistava tietoa tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan koota elinkaari-inventaarioiden ja elinkaarianalyysien avulla.

Vihreässä kirjassa todetaan, että ekologisen tuotesuunnittelun suuntaviivoja ja yleistä strategiaa, jolla ympäristönäkökohdat sisällytetään suunnitteluprosessiin, voitaisiin käyttää edistämään elinkaariajattelua yrityksissä.

Ympäristönäkökohtien huomioonottaminen standardoinnissa on erittäin toivottavaa. Uuden lähestymistavan käyttäminen ekologisen tuotesuunnittelun suosimiseksi on myös mahdollinen soveltamisala.

Vihreässä kirjassa ehdotetaan sellaisten tuotepaneelien kehittämistä, jotka koostuisivat kaikista osapuolista ja jotka yrittäisivät selvittää, kuinka ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa ja niihin liittyvät esteet ylittää osapuolten edustamien tuoteryhmien osalta.

Muut välineet

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmät, kuten EMAS-järjestelmä, ovat tärkeitä välineitä tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja hallitsemiseksi. Ne voivat tukea yhdennetyn tuotepolitiikan levittämistä.

Yhteisön tutkimus- ja kehitysohjelmien ja LIFE-ohjelman avulla voidaan edistää yhdennettyä tuotepolitiikkaa. Tässä mielessä olisi toivottavaa sisällyttää yhdennetty tuotepolitiikka Euroopan unionin kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan.

Komissio on käynnistänyt tutkimuksen selvittääkseen miten saataisiin standardoitua yritysten vuosikertomuksissa ja tilinpäätöksissä esitetyt ympäristötiedot.

Keskusteluun osallistuminen

Komissio on järjestänyt tämän vihreän kirjan puitteissa osapuolten kuulemistilaisuuksia, joista on ilmoitettu ympäristöasioiden www-sivustolla (EN). Tiivistelmät keskusteluista ja niiden päätelmät on julkaistu samoilla sivuilla.

Tämän keskustelun tulokset muodostivat pohjan komission tiedonannolle yhdennetystä tuotepolitiikasta. Tiedonanto julkaistiin kesäkuussa 2003.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 21. joulukuuta 2005, "Resurssien kestävän käytön edistäminen - Jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia" [KOM(2005) 666 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 21. joulukuuta 2005, "Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia" [KOM(2005) 670 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

Komission 18. kesäkuuta 2003 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antama tiedonanto - Yhdennetty tuotepolitiikka - Elinkaariajattelu politiikan perustana [KOM(2003) 302 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa esitetään yhteisön strategia, jonka avulla tuotteista on tarkoitus tehdä ympäristöä vähemmän kuluttavia. Tavoitteen saavuttamisessa keskitytään kahteen lähestymistapaan:

 • vahvistetaan yleiset edellytykset tuotteiden ympäristöominaisuuksien parantamiseksi koko niiden elinkaaren ajan
 • keskitytään tuotteisiin, jotka tarjoavat suurimmat mahdollisuudet ympäristöominaisuuksien parantamiseen.

Strategian toteuttamiseksi tiedonannossa suositellaan:

 • asianmukaisen taloudellisen ja oikeudellisen kehyksen perustamista: tähän sisältyvät verotus- ja tukitoimenpiteet, standardointi, vapaaehtoiset sopimukset ja julkiset hankinnat
 • elinkaariajattelun edistämistä: tähän sisältyvät elinkaaritietojen saataville asettaminen, tuotenäkökohtien sisällyttäminen ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin ja yhdennetyn tuotepolitiikan edistäminen yrityksissä ja tiettyjen tuotteiden yhteydessä
 • tuotetietojen siirtämistä kuluttajille: tähän sisältyvät ympäristöominaisuuksien parempi huomioon ottaminen julkisissa ja yritysten hankinnoissa sekä ympäristömerkintää koskevat toimenpiteet.

Muut aloitteet, jotka tukevat tätä strategiaa:

 • kokeiluhankkeet, joissa yhdennettyä tuotepolitiikkaa sovelletaan tiettyihin tuotteisiin, kuten energiaa kuluttaviin laitteisiin
 • osapuolien määräajoin järjestettävät kokoukset
 • selvitys, jossa arvioidaan, missä määrin ekologiset perusteet otetaan huomioon julkisissa hankinnoissa (EN), viranomaisille tarkoitettu käsikirja ympäristöystävällisistä julkisista hankinnoista (EN) ja jatkuva tuotteiden elinkaarta koskevan tiedon hankkiminen ja julkaiseminen
 • ympäristöä ja julkisia hankintoja koskeva www-sivusto (EN)
 • projekti sellaisten tuotteiden tunnistamiseksi, jotka tarjoavat suurimmat mahdollisuudet ympäristöominaisuuksien parantamiseen
 • yhdennetyn tuotepolitiikan toteuttamista koskeva raportti (vuodesta 2006).

Viimeisin päivitys 27.11.2007

Top