Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhdyskuntajätevesien käsittely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhdyskuntajätevesien käsittely

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 91/271/ETY – yhdyskuntajätteen käsittely

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sen tarkoituksena on suojella vesiympäristöä yhdyskuntajätevesien haitallisilta vaikutuksilta (kuten rehevöitymiseltä*).
 • Siinä vahvistetaan jätevesien keräilyä, käsittelyä ja vesistöön johtamista koskevat EU:n laajuiset säännöt. Säädös kattaa myös teollisuudenalojen, kuten elintarviketeollisuuden (esimerkiksi elintarvikkeiden jalostusteollisuuden ja panimojen) jätevedet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on:
  • kerättävä ja käsiteltävä yhdyskuntajätevedet vähintään 2 000 asukkaan taajamissa ja sovellettava kerättyyn jäteveteen biologista käsittelyä*
  • sovellettava tehokkaampaa jäteveden käsittelyä yli 10 000 asukkaan taajamissa, jotka sijaitsevat haavoittumiselle alttiilla alueilla*
  • varmistettava, että jätevedenpuhdistamoja hoidetaan asianmukaisesti, jotta taataan niiden riittävän tehokas toiminta kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa
  • toteutettava toimenpiteitä, joilla rajoitetaan hulevesien ylivuodon aiheuttamaa purkuvesistöjen saastumista äärimmäisissä tilanteissa, kuten poikkeuksellisen rankkasateen seurauksena
  • seurattava jätevedenpuhdistamojen tehokkuutta ja vesistöjä, joihin jätevettä johdetaan
  • tarkkailtava jätevesilietteen päästämistä ja uudelleenkäyttöä.
 • Liitteessä I vahvistetaan seurantaa ja arviointia koskevat menetelmät sekä yleiset vaatimukset, jotka koskevat:
  • keräysjärjestelmiä
  • yhdyskuntajätevesien vesistöön johtamista sekä niiden päästöjen raja-arvoja
  • teollisuusjätevesien johtamista yhdyskuntavesien keräysjärjestelmiin.
 • Liitteessä II vahvistetaan arviointiperusteethaavoittumiselle alttiiden ja kuormitusta kestävien alueiden määrittämiseksi.
 • Euroopan komission uusimmassa täytäntöönpanon tilasta ja täytäntöönpano-ohjelmista vuonna 2016 julkaistussa kertomuksessa todetaan, että direktiivillä on ollut ensisijainen rooli EU:n vesien laadun parantamisessa. Täytäntöönpanossa on kuitenkin ollut joitain puutteita, erityisesti käsittelytason osalta. EU-maiden tähän mennessä toteuttamat ja suunnittelemat investoinnit ovat olleet merkittäviä, ja ne ovat välttämättömiä edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi ja noudattamisasteen varmistamiseksi. Yhdyskuntajätevesialalla on myös merkittävä rooli talouskasvun edistämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 29. toukokuuta 1991 alkaen. Eri vaatimuksiin sovelletaan eri määräaikoja. Koska EU-maat tulkitsivat direktiiviä eri tavoin, komissio antoi vuonna 1998 direktiivin 98/15/EY, jossa selvennetään tiettyjä sääntöjä. Tämä direktiivi tuli voimaan 27. maaliskuuta 1998. Maihin, jotka ovat liittyneet EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan muita määräaikoja. Nämä määräajat vahvistetaan kunkin maan kanssa tehdyssä liittymissopimuksessa.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Rehevöityminen: sellaista ravinteiden, erityisesti typpi- tai fosforiyhdisteiden, veteen rikastuminen, joka aiheuttaa veden eliötasapainon häiriintymistä ja veden laatuvaihteluja.

Biologinen käsittely: käsittely menetelmällä, jossa on yleensä biologinen käsittely, joka täyttää liitteessä I esitetyt vaatimukset.

Haavoittumiselle alttiit alueet: luontaiset vesialueet, jotka ovat rehevöityneet tai lähitulevaisuudessa rehevöitymässä, jos suojatoimenpiteisiin ei ryhdytä, tai joilla tarvitaan tehokkaampaa käsittelyä muiden EU-direktiivien (esim. uimavesidirektiivin) vaatimusten täyttämiseksi

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuutta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (EUVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52)

Direktiiviin 91/271/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/431/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2014, neuvoston direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanemiseksi laadittujen kansallisten ohjelmien raportointimalleista (EUVL L 197, 4.7.2014, s. 77–86)

Komission kertomus – Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpano – Yhteenveto jäsenvaltioiden voimaan saattamista säännöksistä sekä arvio direktiivin 13 ja 17 artiklan nojalla saaduista tiedoista (KOM(98) 775 lopull., 15.1.1999)

Komission kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpanosta (KOM(2001) 685lopull., 21.11.2001)

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpano (KOM(2004) 248lopull., 23.4.2004)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa – Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe [KOM(2007) 128 lopull.] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 lopull., 22.3.2007)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Viides komission yhteenveto yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanosta (SEK(2009) 1114 lopull., 3.8.2009)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Kuudes komission yhteenveto yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanosta (SEK(2011) 1561 lopull., 7.12.2011)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Seitsemäs kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) täytäntöönpanosta (COM(2013) 574 final, 7.8.2013)

Kahdeksas kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanon tilasta ja täytäntöönpano-ohjelmista (mainitun direktiivin 17 artiklan mukaisesti) (COM(2016) 105 final, 4.3.2016)

Viimeisin päivitys: 13.02.2017

Top