Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen

Komissio ehdottaa uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi kehystä, joka sisältää vuoteen 2020 mennessä saavutettavat kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään takaamaan tuotettavan energian korkea laatu.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 23 päivänä tammikuuta 2008, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi.

TIIVISTELMÄ

Ehdotuksen tarkoituksena on luoda puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle, jotta uusiutuvia energialähteitä koskevassa etenemissuunnitelmassa asetettu Euroopan unionin (EU) tavoite nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin.

Uusiutuvan energian tuotantotavoitteet

Ehdotuksen tarkoituksena on velvoittaa jäsenvaltiot saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevat tavoitteet sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä liikenteen aloilla. Nämä tavoitteet lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta ennen vuotta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa noin 6–13 prosenttia vuoden 2005 osuuteen verrattuna ja vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa noin 5–10 prosenttia vuoden 2005 osuuteen verrattuna. Kullekin maalle asetetaan myös välitavoitteet. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvien energialähteiden osuus on vähintään 10 prosenttia liikenteen energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.

Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen toimintasuunnitelma ja toimitettava se komissiolle 31. maaliskuuta 2010 mennessä. Suunnitelmassa on kuvailtava toimenpiteet, joita jäsenvaltio aikoo toteuttaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Näitä suunnitelmia voidaan tarkistaa, jos välitavoitteita ei saavuteta.

Alkuperätakuu

Jäsenvaltioiden on taattava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth:n laitoksissa tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian alkuperä energian tuottajan pyynnöstä. Alkuperätakuu siirretään sähköisesti ja sille annetaan yksilöivä tunnistenumero. Siinä on erityisesti ilmoitettava käytetty energialähde, kyseessä oleva ala (sähkö vai lämmitys- ja/tai jäähdytysenergia) ja myöntäjävaltio. Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta toisen valtion myöntämää alkuperätakuuta vain objektiivisin perustein.

Jäsenvaltioiden on nimettävä elin, joka vastaa alkuperätakuiden myöntämisestä ja peruuttamisesta ja pitää kansallista rekisteriä. Alkuperätakuu on peruutettava, kun takuun koskema energiantuotanto saa tukea maksujen tai verovähennysten muodossa, kun tuotettu energia otetaan huomioon arvioitaessa toimijan uusiutuvan energian velvoitteen täyttymistä tai kun energian toimittaja tai kuluttaja haluaa käyttää alkuperätakuuta todisteena uusiutuvan energian osuudesta tai määrästä energiayhdistelmässään.

Peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut voidaan tietyillä ehdoilla siirtää myöntäjävaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa ne peruutetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen elimen toimesta. Alkuperätakuita voidaan siirtää eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden henkilöiden välillä, jos ne koskevat ehdotetun direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön otettuja laitoksia. Jäsenvaltiot voivat perustaa ennakkolupajärjestelmän alkuperätakuiden siirtämiselle muiden jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä.

Kun jäsenvaltio peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse ole myöntänyt, vastaava määrä uusiutuvaa energiaa on vähennettävä alkuperätakuun myöntäneen jäsenvaltion vuosittain tuottamasta uusiutuvan energian kokonaismäärästä ja lisättävä alkuperätakuun peruuttaneen jäsenvaltion tuottamaan kokonaismäärään.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden ympäristökestävyys

Jotta biopolttoaineet ja bionesteet otettaisiin huomioon tämän ehdotuksen puitteissa, niiden on täytettävä seuraavat ympäristökestävyyskriteerit: kasvihuonekaasupäästöjen on vähennyttävä vähintään 35 prosentilla ehdotuksessa kuvatulla tavalla laskettuna ja raaka-aineet eivät saa olla peräisin biologisen monimuotoisuuden suhteen arvokkaasta maasta (metsä, jota ei ole muokattu ihmisen toimesta, luonnonsuojelualue, biologisesti erityisen monimuotoinen laidunmaa) tai maasta, johon on sitoutunut paljon hiiltä (kosteikko, kaikilta osin metsän peittämä maa). Euroopassa tapahtuvan tuotannon osalta on noudatettava ympäristövaatimuksia, joita sovelletaan suoriin tukijärjestelmiin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa.

Komissio ehdottaa myös valvontakehyksen luomista ympäristökestävyyskriteereiden noudattamiselle. Valvonta perustuu taloudellisten toimijoiden käyttämään ainetasejärjestelmään ja näiden toimijoiden sitä pyytävälle jäsenvaltiolle välittämään luotettavaan tietoon. Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden kahden- ja monenvälisiä sopimuksia voi komission päätöksellä käyttää todisteena ympäristökestävyyskriteereiden noudattamisesta.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että biopolttoaineiden saatavuudesta ja pitoisuuksista tiedotetaan yleisölle ja että dieselöljyä myyvillä vähintään kahden pumpun asemilla on viimeistään 31. joulukuuta 2010 ja 31. joulukuuta 2014 tarjolla dieselpolttoainetta, joka sisältää tämän ehdotuksen vaatimusten mukaisesti enemmän biodieseliä.

Muut velvollisuudet

Ehdotus sisältää suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että hallintomenettelyt ja kansalliset säännökset ovat kevyitä, selkeitä, objektiivisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä. Julkisten rakennusten kunnostamisessa tai rakentamisessa on lisäksi harkittava uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käyttöä. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on myös edellytettävä rakennuslaeissa ja -määräyksissä, ja sitä on kannustettava energia- ja ympäristömerkinnöin sekä asianmukaisin standardein. Kuluttajien, yrittäjien, asentajien, arkkitehtien ja tavarantoimittajien saatavilla on oltava riittävästi tietoa asiasta.

Siirto- ja jakeluverkko-operaattorien on taattava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön siirto ja jakelu, asetettava se etusijalle verkkoon pääsyssä ja edistettävä tätä pääsyä muun muassa julkaisemalla teknisistä mukautuksista johtuvien kustannusten jakautumista koskevat säännöt sekä kattamalla osittain tai kokonaan nämä kustannukset. Uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä perittävät siirto- ja jakelumaksut eivät myöskään saa olla tämäntyyppistä sähköä syrjiviä.

Jäsenvaltioiden on vuonna 2011 ja sen jälkeen joka toinen vuosi laadittava raportti uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian lisäämisestä ja käytöstä. Komissio laatii näiden raporttien pohjalta oman seuranta- ja analyysikertomuksensa.

Taustaa

Tämä ehdotus kuuluu komission vuoden 2008 alussa julkaisemaan energia- ja ilmastonmuutospakettiin.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

EUVL C 118, 15.5.2008.

COD/2008/0016

Viimeisin päivitys 23.04.2008

Top