Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktiivisuustason jatkuvasta valvonnasta vesistöissä, ilmassa ja maaperässä vastaavien laitosten toiminta ja tehokkuus – Kertomus 1990–2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Radioaktiivisuustason jatkuvasta valvonnasta vesistöissä, ilmassa ja maaperässä vastaavien laitosten toiminta ja tehokkuus – Kertomus 1990–2007

Kertomus koskee radioaktiivisuustason valvonnasta vesistöissä, ilmassa ja maaperässä vastaavien kansallisten laitosten toiminnan ja tehokkuuden tarkastamista koskevia toimia, jotka on toteutettu vuosina 1990–2007.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 20. joulukuuta 2007, Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan soveltaminen Radioaktiivisuustason jatkuvasta valvonnasta vesistöissä, ilmassa ja maaperässä vastaavien laitosten toiminnan ja tehokkuuden tarkastaminen – Kertomus, 19901–2007 [KOM(2007) 847 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on perustettava laitoksia valvomaan radioaktiivisuustasoa vesistöissä, ilmassa ja maaperässä sekä väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi annettujen perusnormien noudattamista. Lisäksi komissiolla on oikeus päästä radioaktiivisuustason valvontalaitoksiin niiden tarkastamista varten.

Ennen 1980-luvun loppua tarkastuksia oli tehty vain vähän. Tšernobylin onnettomuuden jälkeen komissio ilmoitti lisäävänsä tarkastuskäyntien määrää. Vuosina 1990–2003 suoritettiin 23 tarkastusta. Vuodesta 2004 tarkastuksia on tehty järjestelmällisesti, ja etusijalle on asetettu uusissa jäsenvaltioissa olevat laitokset sekä herkimmät laitokset. Vuosina 2004–2007 komissio suoritti jäsenvaltioissa yhteensä 25 tarkastusta. Tarkastuksia on tehty jälleenkäsittelylaitoksissa, ydinvoimaloissa, tutkimuslaitoksissa, luonnon radioaktiivisia aineita sisältävän materiaalin (NORM) käsittelylaitoksissa, sairaaloissa ja vanhassa uraanikaivoksessa. Myös kansallisia valvontaverkostoja on tarkastettu.

Tarkastukset voivat koskea sekä ympäristön radioaktiivisuuden valvontajärjestelmien tarkastuksia että päästöjen valvontaa, joka on tarpeen väestöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Tarkastukset voivat koskea tietyn laitoksen ympärillä olevaa aluetta ja/tai jäsenvaltion aluetta tai sen osaa. Tarkastuksen jälkeen laaditaan tekninen tarkastuskertomus, jossa selostetaan vastuut ja järjestelyt, jotka on tehty radioaktiivisuustason valvomiseksi ja jätteiden vaikutusten arvioimiseksi, sekä raportti, jossa on tiivistelmä tarkastuksen tärkeimmistä tuloksista.

Näiden tarkastusten, ja erityisesti laitosten ja laboratorioiden yleiseen laatuun liittyvien tarkastusten seurauksena komissio on esittänyt huomautuksia, jotka liittyivät laitosten ja laboratorioiden yleiseen laadunvarmistukseen ja tarpeeseen tehostaa toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävää, kirjauskäytäntöjä ja jopa otantaohjelmia. Vain yhden vuonna 2002 suoritetut tarkastuskäynnin tulokset olivat kokonaisuudessaan epätyydyttävät: Kyseessä oli tutkimusreaktori, jota käytettiin ilman lupaa ja jota ei tarkastettu säännöllisesti. Tämän johdosta komissio aloitti rikkomusmenettelyyn.

Tiedonannon mukaan vuosittain suoritetaan viidestä seitsemään tarkastusta. Komissio arvio, että merkittävien laitosten tarkastuksia on lisättävä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan soveltaminen - Radioaktiivisuustason jatkuvasta valvonnasta vesistöissä, ilmassa ja maaperässä vastaavien laitosten toiminnan ja tehokkuuden tarkastaminen [EUVL C 155, 4.6.2006].

Viimeisin päivitys 31.03.2008

Top