Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskeva suunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskeva suunnitelma

Tehokas energiainfrastruktuuri on välttämätön edellytys hyvin toimiville energian sisämarkkinoille ja EU:n kestävään kehitykseen, kilpailukykyyn ja toimitusvarmuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä edellyttää huomattavia investointeja nykyisiin kaasu- ja sähköverkkoihin ja ennen kaikkea niiden yhteenliitäntöjen nopeaa kehittämistä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10. tammikuuta 2007, "Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskeva suunnitelma", [KOM(2006) 846 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Verkkojen yhteenliittäminen mahdollistaa sähkön ja kaasun siirron yleensä kansallisesti järjestyneiden markkinoiden välillä. Yhteenliittäminen on avainasemassa luotaessa todella yleiseurooppalaisia kaasu- ja sähköverkkoja.

Hyvin yhteenliitetyt verkot ovat olennaisen tärkeitä toimivan kilpailun kehittymiselle ja välttämätön edellytys energian sisämarkkinoiden synnylle. Yhteenliittämisellä voidaan myös ehkäistä toimituskatkoksia monipuolistamalla energialähteitä. Esimerkiksi sähkön tapauksessa se helpottaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun "vihreän sähkön" syöttämistä verkkoon.

Energiainfrastruktuurin kehitys Euroopassa

Liian vähäisten investointien vuoksi Euroopan laajuisten verkkojen kehitys on vielä puutteellista. Tietyt toimintahäiriöt ovat merkki heikosta koordinoinnista kansallisten energiaverkkojen välillä sekä tuotannon, siirron ja jakelun riittämättömästä eriyttämisestä. Osana vertikaalisesti integroitunutta energiayhtiötä toimivat verkonhaltijat eivät halua kehittää verkkonsa yhteenliitäntöjä, koska silloin ne altistuisivat alan muiden tuottajien ja toimittajien kilpailulle.

Infrastruktuuria hyödynnetään yhä useammin sen fyysisen kapasiteetin ylärajoilla, mikä vaikeuttaa markkinoiden kasvun edellyttämien uusien energialähteiden liittämistä verkkoon. Joillain alueilla tämä saattaa estää laajamittaisen uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon. Verkkojen kapasiteetin täyttyminen uhkaa aiheuttaa tilapäisiä toimituskatkoksia ja energian hinnan nousua. Monet alueet ovat edelleen energiantuotannossa eristyneitä saarekkeita, eli niillä ei ole juuri lainkaan yhteyksiä sisämarkkinoiden muihin alueisiin.

Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskevassa suunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti edistymistä 42:ssa Euroopan yhteistä etua palvelevassa hankkeessa, jotka luetellaan vuonna 2006 annetuissa Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevissa suuntaviivoissa.

Sähköverkkohankkeista 60 prosenttia on aikataulusta myöhässä lähinnä suunnittelu- ja lupamenettelyjen monimutkaisuuden ja epäyhtenäisyyden vuoksi. Viivästymisiä aiheuttavat myös rahoitusvaikeudet sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksiin perustuva vastustus.

Vaikka Euroopan yhteistä etua palvelevat kaasuprojektit ovatkin edenneet paremmin, nesteytetyn maakaasun (LPG) terminaalien ja varastojen rakentaminen on joissain jäsenvaltioissa kohdannut huomattavia vaikeuksia ja useat hankkeet on keskeytetty tai kokonaan hylätty. Liitynnät EU:n ulkopuolisiin verkkoihin vaativat erityistä huomiota, koska niistä riippuu yli puolet energiansaannistamme ja niiden poliittinen merkitys kasvaa jatkuvasti.

Tärkeimmät toimenpiteet investoinneille suotuisan ja vakaan toimintaympäristön luomiseksi

Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskevassa suunnitelmassa esitetään viittä keskeistä toimenpidettä, joilla voidaan luoda vakaa ja investointeja suosiva toimintaympäristö:

  • Tunnistetaan sisämarkkinoiden kannalta elintärkeät hankkeet ja seurataan niitä tiiviisti varmistaen, että ainakin kaikki Euroopan yhteistä etua palvelevat hankkeet, jotka saattavat kohdata vakavia vaikeuksia, toteutetaan tyydyttävällä tavalla ja kohtuullisessa aikataulussa.
  • Nimetään tällaisille hankkeille koordinaattorit, ensi vaiheessa seuraaville neljälle hankkeelle: voimajohto Saksan, Puolan ja Liettuan välillä; Pohjois-Euroopassa merellä tuotetun tuulivoiman liittäminen verkkoon; sähköverkkoyhteys Ranskan ja Espanjan välillä sekä eteläinen kaasuväylä Kaspianmeren ja Mustanmeren alueelta Euroopan unioniin, erityisesti Nabucco-kaasulinja Turkista Bulgarian, Romanian ja Unkarin kautta Itävaltaan.
  • Suunnitellaan verkot niin, että lähtökohtana ovat kuluttajien tarpeet ja noudatetaan suunnittelussa alueellista lähestymistapaa ja vahvistetaan yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden välillä, jotka vastaavat kehityshankkeiden ja investointien suunnittelun valvonnasta ja analysoinnista tällä tasolla.
  • Nopeutetaan suunnittelu- ja lupaprosesseja kannustamalla viranomaisia niiden yksinkertaistamiseen ja yhdenmukaistamiseen sekä velvoittamalla jäsenvaltiot laatimaan kansalliset periaatteet, joilla varmistetaan, että Euroopan yhteistä etua palvelevien hankkeiden suunnittelu- ja lupaprosessit saadaan päätökseen enintään viidessä vuodessa.
  • Harkitaan EU-rahoituksen lisäämistä ja kannustetaan Euroopan investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia rahoittamaan ensisijaisesti energiaverkkojen yhteenliitäntöjä.

Saavutettavissa olevat hyödyt

Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskevan suunnitelman toimilla luodaan energialle sisämarkkinat, joilla energiaa on kaikkien kuluttajaryhmien saatavilla hyväksyttävään hintaan, joilla EU:n ulkoa tulevat ja EU:n sisäiset toimitusketjut ovat varmoja ja joilla ylikuormituksen ja toimituskatkosten riski on pieni. Toimilla varmistetaan lisäkapasiteetti, jota tarvitaan vastaamaan sähkön ja kaasun kysynnän jatkuvaan kasvuun, ja tuetaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamista ottamalla käyttöön mittavia uusia uusiutuvia energialähteitä. Myös koheesiotavoitteet saavutetaan siinä mielessä, että tarvittava kapasiteetti on saatavilla myös eristyneillä ja harvaan asutuilla alueilla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1364/2006/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta [EUVL L 262, 22.9.2006]

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10 päivänä tammikuuta 2007 - Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuudet [KOM(2006) 841 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/89/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, sähkön toimitusvarmuuden (es de en fr) ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä [EUVL L 33, 4.2.2006]

Neuvoston direktiivi 2004/67/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä [EUVL L 127, 29.4.2004]

Viimeisin päivitys 14.03.2008

Top