Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevat turvajärjestelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevat turvajärjestelyt

Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa ydinaineiden ja ydinlaitosten turvallisuus ja vahvistaa tällä alalla tehdyistä rikkomuksista määrättävät rangaistukset. Sen tavoitteena on myös tukea yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden välistä yhteistyötä.

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

  • Siinä hyväksytään Euroopan atomienergiayhteisön liittyminen yleissopimukseen ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä.
  • Yleissopimuksen tavoitteena on
    • varmistaa ydinaineiden ja ydinlaitosten turvallisuus,
    • vahvistaa tällä alalla tehtävistä rikkomuksista määrättäviä rangaistuksia koskevat säännöt
    • tukea sopimuksen allekirjoittajavaltioiden välistä yhteistyötä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä tehdyn uuden yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävien, käytössä, varastoituna tai kuljetettavana olevien ydinaineiden tehokkaat turvajärjestelyt sekä estää ja torjua näihin aineisiin ja laitoksiin liittyviä rikoksia. Uusi yleissopimus perustuu ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehtyyn yleissopimukseen (CPPNM). Kaikki EU-maat ovat CPPNM:n sopimuspuolia.

Jokaisen sopimuspuolen on määritettävä ja toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehokkaat turvajärjestelyt muun muassa niiden vastuulla olevien ydinaineiden varastamisen tai katoamisen välttämiseksi sekä niiden alueella sijaitsevien ydinlaitosten sabotoinnin estämiseksi. Euratom-sopimus on vielä laajempi, sillä sen mukaan EU-maiden on varmistettava, ettei ydinaineita siirretä käytettäväksi muuhun kuin siihen käyttöön, johon ne on tarkoitettu.

Sopimuspuolten on yleissopimusta täytäntöön pannessaan noudatettava eräitä perusperiaatteita, joita ovat valtion ja luvanhaltijoiden vastuu, turvallisuuskulttuuri, varmistus ja luottamuksellisuus.

Sopimuspuolten on hankittava varmuus siitä, että niiden tuomat, viemät tai niiden alueen kautta kuljetettavat ydinaineet on suojattu asiaankuuluvan suojaustason mukaan.

Sopimuspuolten on nimitettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa yleissopimuksen soveltamisesta, ja yhteydenpitoelin, josta ilmoitetaan muille allekirjoittajamaille suoraan tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön välityksellä. Sopimuspuolten on myös tehtävä yhteistyötä varkauden tai sabotaasin tapahduttua tai mikäli on olemassa varkauden tai sabotaasin riski. Yhteistyötä tehdään muun muassa vaihtamalla tietoja, joiden luottamuksellisuus kolmansiin osapuoliin nähden on turvattava.

Sopimuspuolten on langetettava tietyistä rikoksista asianmukaiset, rikosten vakavan laadun huomioon ottavat rangaistukset. Rangaistavaa on erityisesti sellainen luvaton toiminta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, ydinaineen varastaminen, ydinlaitoksen sabotointi, uhkaus käyttää ydinainetta kuoleman tai vakavan vamman tai huomattavan omaisuusvahingon aiheuttamiseksi, yritys suorittaa jokin tällainen teko, osallistuminen tällaiseen tekoon ja sen organisointi.

Jokaisella sopimuspuolella on tuomiovalta rikoksiin, kun ne on tehty kyseisen valtion alueella tai kyseisessä valtiossa rekisteröidyssä aluksessa tai ilma-aluksessa tai kun oletettu rikoksentekijä on kyseisen valtion kansalainen. Tällaisten rikosten tekijät voidaan myös luovuttaa sopimusvaltiolta toiselle. Sopimuspuolten on annettava toisilleen oikeusapua mahdollisimman suuressa määrin, kun kyse on näistä rikoksista. Rikoksentekijän luovuttamisesta tai oikeusavusta ei voi kieltäytyä rikoksen poliittisten vaikuttimien perusteella.

Yleissopimus ydinaineita koskevista turvajärjestelyistä (CPPNM) tehtiin vuonna 1979 ja se tuli voimaan vuonna 1987. Sitä muutettiin vuonna 2005 yleissopimuksen määräysten tiukentamiseksi koolle kutsutussa konferenssissa. Muutetun yleissopimuksen tarkistamista käsittelevä konferenssi on järjestettävä viiden vuoden kuluttua vuonna 2005 annettujen muutosten voimaantulosta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 10. heinäkuuta 2007.

TAUSTAA

Yleissopimus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista (CPPNM) ja siihen tehdyt muutokset

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/513/Euratom, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, jolla hyväksytään Euroopan atomienergiayhteisön liittyminen muutettuun yleissopimukseen ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä - Selitys, jonka Euroopan atomienergiayhteisö antaa yleissopimuksen 18 artiklan 4 kappaleen ja 17 artiklan 3 kappaleen mukaisesti (EUVL L 190, 21.7.2007, s. 12–14)

Viimeisin päivitys: 13.12.2015

Top