Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevat edellytykset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevat edellytykset

Kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetuilla säännöksillä täydennetään direktiivin 2003/55/EY säännöksiä ja edistetään kaasun sisämarkkinoiden toteutumista. Kolmansien osapuolten tosiasiallinen ja syrjimätön pääsy kaasunsiirtoverkkoihin on ratkaiseva edellytys todelliseen kilpailuun perustuvien kaasun sisämarkkinoiden luomiselle Euroopan unionissa (EU).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1775/2005, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä.

TIIVISTELMÄ

Kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetuilla säännöksillä täydennetään direktiivin 2003/55/EY säännöksiä ja edistetään kaasun sisämarkkinoiden toteutumista.

Direktiivillä 2003/55/EY avattiin lopullisesti jäsenvaltioiden kansalliset kaasumarkkinat ja saatettiin näin päätökseen todelliseen kilpailuun perustuvien kaasun sisämarkkinoiden luominen Euroopan unionissa (EU). Käytännössä teollisuusasiakkaat voivat valita kaasun toimittajansa vapaasti 1. heinäkuuta 2004 alkaen ja kotitalousasiakkaat 1. heinäkuuta 2007 alkaen.

Kolmansien osapuolten tosiasiallinen ja syrjimätön pääsy kaasunsiirtoverkkoihin on ratkaiseva edellytys kaasun sisämarkkinoiden toteutumiselle. Asetuksessa (EY) N:o 1775/2005, jonka tavoitteena on varmistaa yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, määritellään tarvittavat perusperiaatteet.

  • Kolmannen osapuolen verkkoonpääsyyn liittyvien palvelujen yksityiskohdat

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on tarjottava palveluja samalla tavoin syrjimättömästi kaikille verkonkäyttäjille. Siirtoverkonhaltijan on tarjotessaan samaa palvelua eri käyttäjille noudatettava yhtäläisiä sopimusehtoja (sopimuksen luonne, kesto jne.). Siirtoverkonhaltija voi valintansa mukaan käyttää joko yhdenmukaisia siirtosopimuksia tai verkon yhteisiä käyttösääntöjä.

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että muiden siirtoverkonhaltijoiden tekemien siirtosopimusten ehtojen pitäisi olla samat, mahdollisia vähimmäisvaatimuksia lukuun ottamatta.

  • Kapasiteetinjakomekanismit ja tasehallintasäännöt

Verkonhaltija asettaa käyttäjien saataville verkon koko teknisen kapasiteetin ottaen huomioon järjestelmän toimivuuden ja verkon tehokkaan toiminnan. Kapasiteetin jakoon on sovellettava syrjimättömiä ja avoimia mekanismeja.

Verkkoa tasapainotetaan ja sen toimivuus varmistetaan erilaisin teknisin ja kaupallisin säännöin.

Jos kyseessä on sopimusperusteinen ylikuormitus eli jos kiinteän kapasiteetin (kapasiteetti, jonka siirtoverkonhaltija takaa sopimuksella olevan keskeytymätöntä) kysyntä ylittää verkon teknisen kapasiteetin, siirtoverkonhaltija voi tarjota joiltakin käyttäjiltä käyttämättömäksi jäänyttä kapasiteettia lyhyeksi ajaksi muille käyttäjille.

Käyttäjät voivat puolestaan vapaasti käydä kauppaa kapasiteettioikeuksillaan jälleenmyymällä tai vuokraamalla edelleen käyttämättömän kapasiteettinsa. Kauppa on välttämätöntä kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden kehittämistä ja likviditeetin luomista ajatellen.

Siirtoverkonhaltija laatii myös oikeudenmukaiset ja avoimet tekniset tasehallintasäännöt. Kaasuntoimitusten jatkuvuuden takaamiseksi siirtoverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että verkon paine pysyy jatkuvasti tietyllä tasolla, joka on riippuvainen kaasun syöttö- ja ottokohtien välisestä tasapainosta verkossa. Siirtoverkonhaltija toimittaa käyttäjille asiaankuuluvat tiedot tasetilanteesta, ja käyttäjät tekevät niiden perusteella tarvittavat korjaukset.

  • Verkkoonpääsytariffien laskennassa käytettävät perusteet ja menetelmät

Verkonhaltijoiden asettamien tariffien on oltava avoimia ja syrjimättömiä. Niiden on vastattava verkonhaltijalle aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Tariffeissa on otettava huomioon järjestelmän toimivuuden (maakaasun siirto on varmistettu teknisesti mm. kaasun paineen ja laadun osalta) ja myös sen parantamisen (kannustimet investointeihin ja uuden infrastruktuurin rakentamiseen) tarve.

  • Verkonkäyttäjien tarvitsemien teknisten tietojen määrittely ja avoimuusvaatimukset

Jotta verkonkäyttäjät voisivat käyttää kaasuverkkoja tehokkaasti, ne tarvitsevat tietoa muun muassa verkonhaltijan tarjoamista palveluista ja erityisesti tariffien laskentamenetelmistä sekä teknisestä kapasiteetista ja käytettävissä olevasta kapasiteetista. Näin käyttäjät voivat hyödyntää kaikki sisämarkkinoilla ilmenevät liiketoimintamahdollisuudet. Verkonhaltijat julkaisevat nämä tiedot kunnioittaen kaupallista luottamuksellisuutta.

Taustaa

Euroopan kaasualan sääntelyfoorumi eli nk. Madridin foorumi (EN) on keskustelufoorumi, jolla käsitellään maakaasumarkkinoita koskevan EU:n lainsäädännön käytännön täytäntöönpanoa. Sen puitteissa on laadittu markkinoille pääsyn edellytyksiä koskevat suuntaviivat. Täytäntöönpanon yhteydessä saadut kokemukset osoittivat, että suuntaviivat on syytä saattaa oikeudellisesti sitoviksi säännöiksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1775/2005

23.11.2005

-

EUVL L 289, 3.11.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 19 päivänä syyskuuta 2007, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muuttamisesta [KOM(2007) 532 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

EU:n energiamarkkinoiden kilpailulle avaamisen loppuun saattamiseksi ja energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ehdotetaan kolmatta ja viimeistä lainsäädäntöpakettia.

Energian sisämarkkinoilla esiintyy puutteita, joita ei komission toimialakohtaisen tutkinnan mukaan pystytä korjaamaan tehokkaasti nykyisillä säännöillä. Kolmannen lainsäädäntöpaketin ehdotukset ovat yhdensuuntaisia kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuuksista annetun tiedonannon kanssa. Tärkeimmät asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muutosehdotukset ovat:

  • eurooppalaisten siirtoverkonhaltijoiden ryhmittymien virallistaminen paremman koordinaation varmistamiseksi ja yhteisten teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen laatimiseksi
  • markkinoiden toiminnan parantaminen ja ennen kaikkea niiden avoimuuden lisääminen sekä varastojen ja nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemien todellisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen.

Komissio ehdottaa viittä luonnosta. Niillä muutettaisiin sähkömarkkinoita koskevaa direktiiviä 2003/54/EY ja kaasumarkkinoita koskevaa direktiiviä 2003/55/EY sekä sähköverkkoon pääsyä (esdeenfr) koskevaa asetusta (EY) N:o 1228/2003 ja kaasuverkkoon pääsyä koskevaa asetusta (EY) N:o 1775/2005. Lisäksi perustettaisiin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto.

Yhteispäätösmenettely (COD/2007/0196)

Komission päätös 2003/796/EY, tehty 11 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (EUVL L 296, 14.11.2003).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003).

Viimeisin päivitys 19.02.2008

Top