Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimialakohtainen kaasu- ja sähkömarkkinoiden tutkinta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Toimialakohtainen kaasu- ja sähkömarkkinoiden tutkinta

Toimialakohtainen kaasu- ja sähkömarkkinoiden tutkinta vahvisti, että markkinoilla esiintyy kilpailun vääristymiä, jotka estävät yrityksiä ja kuluttajia hyödyntämästä täysimääräisesti kaupan vapautumisen tuomia mahdollisuuksia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, "Asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti)", [KOM(2006) 851 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Toimivat energian sisämarkkinat, jotka turvaavat energian toimitusvarmuuden kilpailukykyisin hinnoin, ovat kasvun ja kuluttajien hyvinvoinnin keskeinen edellytys Euroopan unionissa (EU). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU päätti avata Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinat kilpailulle.

Kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevien yhteisön sääntöjen nojalla (asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artikla) tehty tutkinta paljasti, että markkinoilla esiintyy edelleen kilpailun vääristymiä, jotka estävät yrittäjiä ja kuluttajia hyödyntämästä täysimääräisesti kaupan vapautumisen mahdollisuuksia. Tutkinta toi esiin kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat esteet ja myötävaikutti siten niiden poistamiseen.

Markkinoiden voimakas keskittyminen

Tukkumarkkinat ovat kehittyneet hitaasti, ja voimakas keskittyminen on jatkunut samaan tapaan kuin vapauttamista edeltävällä kaudella. Määräävässä asemassa ovat yhä vakiintuneet toimijat, jotka suurelta osin hallitsevat sähkön tuotantoa sekä kaasun tuontia ja tuotantoa. Ne käyttävät markkinavoimaa ja voivat siten korottaa hintoja.

Uusien tulokkaiden pääsyn helpottaminen ja markkinoiden likviditeetin kehittäminen auttaisivat hillitsemään markkinoiden keskittymistä. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava korjaavia toimenpiteitä, jollaisia ovat esimerkiksi energiakapasiteetin vapauttamisohjelmat.

Vertikaalinen markkinoilta sulkeminen

Tuotannon, verkkojen ja jakelun vertikaalinen integraatio synnyttää eturistiriitoja. Tällöin päätökset tehdään sidosyritysten etujen mukaisesti eikä verkon käyttäjien yleisen edun mukaisesti.

Vertikaalinen markkinoilta sulkeminen ilmenee avoimuuden puuttumisena ja syrjintänä markkinoille pääsyssä, kun uudet tulokkaat eivät saa tietoonsa kaikkia olennaisia tietoja. Sille on ominaista myös niukka investoiminen infrastruktuuriin ja käytettävissä olevan verkkokapasiteetin vähyys. Uusien energiantoimittajien on tällöin vaikea päästä markkinoille ja luoda yhteyksiä loppukuluttajiin, jolloin kuluttajat eivät juuri voi valita toimittajia.

Puutteet markkinoiden yhdentymisessä

Rajat ylittävä kilpailu on edelleen täysin olematonta. Kaasun ja sähkön rajat ylittävien toimitusten esteet (riittämätön rajat ylittävä kapasiteetti, pitkäaikaiset kapasiteetinvaraukset, niukat investoinnit lisäkapasiteettiin, rajat ylittäviin kysymyksiin liittyvän sääntelyn puutteellisuus) haittaavat energian yhtenäismarkkinoiden luomista.

Yhteisön kilpailulainsäädännön täytäntöönpano ja sääntelyn vahvistaminen

Vaikka yhteisön kilpailulainsäädännön tiukka täytäntöönpano ei yksin riitä korjaamaan kaasu- ja sähkömarkkinoiden puutteita, sillä on keskeinen rooli kilpailun mahdollistamisessa. Komissio aikookin käyttää täysimittaisesti sille kilpailusääntöjen, sulautumien valvonnan ja valtiontukien valvonnan alalla uskottuja toimivaltuuksia.

Sääntelykehystä on lisäksi vahvistettava niiden ehdotusten mukaisesti, joita esitettiin toimialakohtaisen tutkinnan kanssa samaan aikaan julkaistussa komission tiedonannossa " Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuudet ".

Taustaa

Valitukset markkinoille tulon esteistä ja asiakkaiden niukka valinnanvapaus johtivat siihen, että komissio päätti käynnistää kaasu- ja sähkömarkkinoiden toimintaa koskevan tutkinnan. Ensimmäisistä tuloksista pidettiin julkinen kuuleminen, jossa kannanottojaan saivat esittää energia-alan yritykset, vakiintuneet toimijat sekä uudet tulokkaat, kansalliset sääntelijät, kilpailuviranomaiset, verkonhaltijat ja kuluttajat. Komissio esittää toimialakohtaisen tutkinnan loppuraportin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10. tammikuuta 2007, " Energiapolitiikka Euroopalle " [KOM(2007) 1 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10. tammikuuta 2007, " Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuudet " [KOM(2006) 841 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Lisätietoja on kilpailun pääosaston toimialakohtaisia tutkintoja käsittelevillä sivuilla (EN).

Viimeisin päivitys 05.12.2007

Top