Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ydinturvallisuuteen liittyvä yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ydinturvallisuuteen liittyvä yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Euroopan unioni (EU) antaa EU:n ulkopuolisille maille ydinturvallisuuden varmistamiseen tarkoitettua taloudellista apua. Rahoitusohjelma on voimassa kauden 2007-2013.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 300/2007, annettu 19 päivänä helmikuuta 2007, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten.

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella luodaan kehys sellaisten toimenpiteiden rahoittamiselle, joilla varmistetaan ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun korkea taso sekä tehokkaan ja toimivan turvallisuusvalvonnan toteuttaminen kolmansissa maissa. Rahoituskehys, jossa on käytettävissä yhteensä 524 miljoonaa euroa, on voimassa tammikuun 1. päivästä 2007 joulukuun 31. päivään 2013.

Asetus mahdollistaa rahoitustuen myöntämisen ydinturvallisuutta parantaville toimenpiteille, jotka kohdistuvat muun muassa sääntelykehykseen, ydinvoimaloiden turvallisuushallintaan (rakenne, käyttö, huolto, käytöstäpoisto), käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen kuljetuksen, käsittelyn ja loppukäsittelyn turvallisuuteen, entisten ydinvoimala-alueiden kunnostamiseen, radioaktiivisista materiaaleista johtuvalta ionisoivalta säteilyltä suojautumiseen, onnettomuuksien ehkäisemiseen ja torjuntatoimiin onnettomuuden sattuessa taikka kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

Rahoitus voidaan myöntää muun muassa hankkeiden tai ohjelmien, toimenpiteille myönnettävän tuen, vakuusrahasto-osuuksien, kansainvälisiin tai kansallisiin rahastoihin osoitettavien maksuosuuksien tai henkilö- ja aineellisten resurssien muodossa. Toimenpide voidaan lisäksi rahoittaa kokonaan EU:n varoista tai sen rahoitukseen voi osallistua yksi tai useampi kumppani.

Apu pannaan täytäntöön komission hyväksymien monivuotisten strategia-asiakirjojen perusteella. Monivuotiset strategia-asiakirjat, jotka kattavat yhden tai useampia maita, laaditaan enintään seitsemäksi vuodeksi. Ne eivät kuitenkaan voi ylittää asetuksen soveltamiskautta. Strategia-asiakirjoihin sisältyy monivuotisia tavoiteohjelmia, joissa esitetään ennen kaikkea ensisijaiset tavoitteet ja ohjeelliset määrärahat. Komissio vahvistaa näiden asiakirjojen pohjalta toimintaohjelmat, joiden kesto on yleensä yksi vuosi ja joissa esitetään avun täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohdat.

Myös eräitä näiden ohjelma-asiakirjojen ulkopuolisia toimenpiteitä voidaan hyväksyä: niitä ovat erityistoimenpiteet, jotka komissio hyväksyy kiireellisissä tilanteissa, ja tukitoimenpiteet, joihin kuuluu esimerkiksi teknistä tai hallinnollista tukea.

Tukea voidaan myöntää muun muassa kumppanimaille ja -alueille ja niiden hajautetuille yksiköille, kokonaan tai osittain julkisille laitoksille, liikeyrityksille, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja ammatillisten ryhmittymien kaltaisille valtiosta riippumattomille toimijoille, luonnollisille henkilöille, yhteiselle tutkimuskeskukselle ja EU:n virastoille, kansainvälisille järjestöille tai rahoituslaitoksille.

Hankinta- ja tukisopimusten tarjouskilpailuihin voivat periaatteessa osallistua vain luonnolliset henkilöt, jotka ovat EU:n jäsenvaltioiden tai tämän yhteistyövälineen, liittymistä valmistelevan tukivälineen tai naapuruuspolitiikan välineen edunsaajamaiden taikka Euroopan talousalueen maiden kansalaisia, sekä oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet tällaisiin maihin. Osallistua voivat myös niiden maiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joiden myöntämän ulkoisen avun vastavuoroinen saatavuus on vahvistettu.

Asetuksen mukaisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin sovelletaan EU:n varainhoitoasetusta ja EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta annettuja sääntöjä.

Komissio arvioi säännöllisesti politiikkojen ja ohjelmien tuloksia sekä ohjelmasuunnittelun tehokkuutta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisen kertomuksen asetuksen nojalla rahoitetun avun täytäntöönpanosta.

Asetus on jatkoa TACIS -ohjelmasta annetulle asetukselle (EY, Euratom) N:o 99/2000, päätökselle 98/381/EY, Euratom ja päätökselle 2001/824/EY, Euratom. Rahoitusväline täydentää muita kolmansille maille suunnattuja tukivälineitä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (Euratom) N:o 300/2007

1.1.2007-31.12.2013

-

EUVL L 81, 22.3.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2007, yhteisön yhteistyöohjelmien ydinturvallisuusstrategian 2007-2013 ja ohjeellisen ydinalan ohjelman 2007-2009 hyväksymisestä [K(2007) 3758].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, vakautusvälineen perustamisesta [EUVL L 327, 24.11.2006].Vakautusväline on perustettu EU:n ulkosuhteiden alalla toteuttaman politiikan yhteydessä kaudella 2007-2013 annettavaa rahoitustukea varten. Rahoitusta myönnetään toimenpiteille, joilla turvataan vakaat olot inhimilliselle ja taloudelliselle kehitykselle ja edistetään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja perusvapauksia.

Komission päätös 2005/510/Euratom, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen [EUVL L 185, 16.7.2005].

Komission päätös 1999/819/Euratom, tehty 16 päivänä marraskuuta 1999, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) liittymisestä vuonna 1994 tehtyyn ydinturvallisuutta koskevaan yleissopimukseen (es de en fr) [EYVL L 318, 11.12.1999].

See also

Lisätietoja on Euroopan komission ydinturvallisuutta käsittelevillä verkkosivuilla (EN).

Viimeisin päivitys 19.09.2007

Top