Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n fuusioenergian yhteisyritys (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n fuusioenergian yhteisyritys (F4E)

Ydinfuusion kannattavuuden osoittamiseksi energianlähteenä on perustettu laajamittainen kansainvälinen kokeilu, joka tunnetaan nimellä ITER. Euroopan unioni (EU) on luonut ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten yhteisyrityksen hallinnoidakseen ITER-hankkeeseen myönnettyä EU-tukea.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös, 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle

TIIVISTELMÄ

Ydinfuusion kannattavuuden osoittamiseksi energianlähteenä on perustettu laajamittainen kansainvälinen kokeilu, joka tunnetaan nimellä ITER. Euroopan unioni (EU) on luonut ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten yhteisyrityksen hallinnoidakseen ITER-hankkeeseen myönnettyä EU-tukea.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä (F4E) varten 35 vuoden jaksoksi alkaen 19. huhtikuuta 2007. Yhteisyrityksen (F4E) toimipaikka on Barcelona, Espanja.

Yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa Euroopan komissio, 28 EU-maata ja Sveitsi, joka on tehnyt Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla.

Tavoitteet

Nämä ovat:

vastata Euratomin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa ja Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä ”laajemman lähestymistavan” toimissa sekä valmistella ja koordinoida toimintaohjelmaa, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen (International Fusion Materials Irradiation Facility, IFMIF) rakentamista.

Muiden toimien ohella yhteisyrityksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

ITER-hankkeen sijoituspaikan valmistelujen valvominen

ITER-organisaation käyttöön tarkoitettujen materiaalien, taloudellisten varojen ja henkilöstön hankkiminen

fuusioalan tieteellisten ja teknologisten tutkimus- ja kehitystoimien yhteensovittaminen

ITER-organisaation yhteyskanavana toimiminen.

Budjetti

Euratomin tuki yhteisyritykselle vuosina 2014-2020 on asetettu 2 915 miljoonaan euroon.

Yhteisyrityksen varojen ohjeellisen määrän vuosille 2007-2041 arvioidaan olevan 9 653 miljoonaa euroa, josta Euratomin osuus on 7 649 miljoonaa euroa (hallintomenoihin kohdistetaan enintään 15 prosenttia).

Rakenne

Yhteisyritys on oikeushenkilö.

Yhteisyrityksessä on:

hallintoneuvosto, joka koostuu yhteisyrityksen edustajista. Sitä avustaa:

virasto

Hallintoneuvosto vastaa yhteisyrityksen valvonnasta toiminnan käynnistämisen yhteydessä.

pääjohtaja, joka edustaa yhteisyritystä ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta, mukaan lukien sopimusten allekirjoittamisesta.

Vastuu ja toimivalta

Yhteisyrityksen vastuu määritellään asiaa koskevassa sopimuksessa ja siihen sovellettavassa lainsäädännössä.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista yhteisyrityksen toimintaan ja valituksiin liittyvät asiat.

TAUSTAA

Fuusioenergia yhdessä uusiutuvien energianlähteiden ja fissioenergian kanssa on yksi kolmesta fossiilienergian korvaavista vaihtoehdoista. Auringon ja muiden tähtien säteilemän energian lähteenä fuusioenergia on maailmankaikkeudessa ylivoimaisesti yleisin mutta vähiten kehittynein näistä kolmesta muualta kuin fossiilisista energianlähteistä peräisin olevista energiamuodoista.

Vuonna 1978 perustettu JET-hanke (Joint European Torus) oli mukana fuusioenergia-alan huippututkimuksessa useita vuosia. Vuodesta 1988 alkaen ITER-hanke on edustanut fuusiotutkimuksen seuraavaa vaihetta. Tämän johdosta vuonna 2001 saatiin valmiiksi yksityiskohtainen rakennesuunnitelma tutkimuslaitteistosta, jolla pyritään osoittamaan fuusion toteutettavuus energialähteenä, josta EU voisi saada huomattavaa hyötyä varsinkin turvattaessa yhteisön energiansaannin varmuutta ja monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 2003 EU esitti Ranskaa ITERin isäntävaltioiksi ja Cadarache'ia ITERin sijoituspaikaksi.

Lisätietoa löytyy Fusion for Energy (F4E) -yhteisyrityksen verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58-72

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

EUVL L 349, 21.12.2013, s. 100-102

Päätös (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

EUVL L 37, 13.2.2015, s. 8-14

Viimeisin päivitys 25.07.2015

Top