Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan laajuiset energiaverkostot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan laajuiset energiaverkostot

Uusissa Euroopan laajuisia energiaverkostoja (TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa luetellaan hankkeet, joille voidaan myöntää yhteisön tukea. Ne asetetaan samalla tavoitteiden ja ensisijaisten kohteiden mukaiseen järjestykseen. Lisäksi otetaan käyttöön Euroopan etua koskevan hankkeen käsite. Verkostojen avulla myös vahvistetaan hankkeiden koordinointia ja otetaan uudet jäsenvaltiot täysimittaisesti mukaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1364/2006/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Uusissa Euroopan laajuisia energiaverkostoja (TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa luetellaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen tavoitteiden ja ensisijaisten kohteiden mukaisesti hankkeet, joille voidaan myöntää yhteisön tukea. Niissä myös esitellään Euroopan etua koskevan hankkeen käsite.

Konkreettiset tavoitteet

Euroopan laajuisten liikenne, sähkö- ja kaasuverkostojen yhteenliittäminen, yhteentoimivuus ja kehittäminen on välttämätöntä sekä energian sisämarkkinoiden että EU:n sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Kuluttajille tarjotaan laadukkaampia palveluita ja laajempi valikoima energianlähteitä kilpailukykyisempään hintaan. Siksi onkin luotava tiiviimpiä yhteyksiä kaikkien jäsenmaiden kansallisten markkinoiden välille. Uudet jäsenmaat ovatkin nyt täysimääräisesti mukana Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevissa suuntaviivoissa.

Euroopan laajuiset energiaverkostot ovat erittäin tärkeitä yhteisön energiansaannin turvaamisessa ja monipuolistamisessa. Verkostojen yhteentoimivuus kolmansien maiden (liittymisneuvotteluja käyvät maat ja ehdokasmaat, muut Euroopan maat, Välimeren, Mustanmeren ja Kaspianmeren alueen sekä Lähi-idän ja Persianlahden alueen maat) verkostojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Pääsy Euroopan laajuisiin energiaverkostoihin vähentää epäsuotuisten alueiden, saari-, erillis- ja syrjäseutualueiden eristyneisyyttä ja lisää siten alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa (EU).

Euroopan laajuisten energiaverkostojen yhteenliittäminen edistää kestävää kehitystä, koska verkostoon liitetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa tuotantoa, ja koska käytetään tehokkaampaa teknologiaa, joka aiheuttaa vähemmän hävikkiä sekä vähentää energian kuljetuksiin ja siirtoon liittyviä ympäristöriskejä.

Yhteistä etua koskevat hankkeet, ensisijaiset hankkeet ja Euroopan etua koskevat hankkeet

Päätöksessä N:o 1364/2006/EY luetellaan hankkeet, joille voidaan asetuksen (EY) N:o 2236/95 mukaan myöntää yhteisön tukea. Hankkeet jaotellaan siinä kolmeen ryhmään.

Yhteistä etua koskevat hankkeet koskevat päätöksessä tarkoitettuja sähkö- ja kaasuverkostoja, täyttävät siinä esitetyt tavoitteet ja vastaavat sen painopisteitä. Hankkeiden on oltava sellaisia, että niiden voidaan odottaa olevan taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Hankkeen taloudellista toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida analysoimalla ympäristöön, toimitusvarmuuteen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvät kustannukset ja hyödyt. Yhteistä etua koskevat hankkeet on lueteltu päätöksen liitteissä II ja III.

Yhteistä etua koskevissa hankkeissa on eritelty ensisijaisia hankkeita. Niillä edistetään merkittävästi sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa, toimitusvarmuutta tai uusiutuvien energiavarojen hyödyntämistä. Ensisijaiset hankkeet on lueteltu päätöksen liitteessä I, ja ne asetetaan yhteisön rahoitustukea myönnettäessä etusijalle.

Jotkin ensisijaiset hankkeet, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä tai joilla on merkittävä vaikutus rajat ylittävään siirtokapasiteettiin, määritellään Euroopan etua koskeviksi hankkeiksi. Myös Euroopan etua koskevat hankkeet on lueteltu liitteessä I. Ne asetetaan etusijalle myönnettäessä yhteisön rahoitustukea Euroopan laajuisiin verkkoihin osoitetuista määrärahoista, ja niihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myönnettäessä rahoitusta muista yhteisön rahoitusvälineistä.

Suotuisa ympäristö Euroopan laajuisten energiaverkostojen kehittymiselle

Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevissa suuntaviivoissa tähdennetään hankkeiden, etenkin yhteistä etua koskevien hankkeiden, toteuttamisen helpottamisen ja nopeuttamisen tärkeyttä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet viivästymisten välttämiseksi, mutta silti ympäristöasioita koskevia sääntöjä noudattaen. Etenkin tarvittavat lupamenettelyt on saatava nopeasti päätökseen. Myös kolmansien maiden on helpotettava osittain niiden alueella sijaitsevien hankkeiden toteuttamista energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Uusissa suuntaviivoissa vahvistetaan myös puitteet koordinoinnin vahvistamiselle erityisesti Euroopan etua koskevissa hankkeissa. Suuntaviivoissa säädetään myös tietojen vaihdosta ja yhteisten koordinointikokousten järjestämisestä rajat ylittävissä hankkeissa tai hankeosuuksissa.

Jos Euroopan etua koskeva hanke viivästyy merkittävästi tai sen toteuttamisessa esiintyy vaikeuksia, päätöksessä on säädetty eurooppalaisen koordinaattorin toimimisesta välittäjänä. Hänen tehtävänsä on edistää koordinointia rajat ylittävän hankkeen eri osapuolten välillä ja taata hankkeen seuranta.

Eurooppalainen koordinaattori voi jäsenvaltioiden pyynnöstä toimia välittäjänä myös muissa Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevissa hankkeissa.

Tukien poikkeuksellinen luonne

Euroopan laajuisille energiaverkoille osoitetut määrärahat (noin 20 miljoonaa euroa vuodessa) on yleensä tarkoitettu toteutettavuustutkimuksien rahoittamiseen. Apuna investointien yhteisrahoituksessa voidaan käyttää muita yhteisön rahoitusvälineitä, esimerkiksi rakennerahastoja EU:n lähentymisalueilla.

Tällainen rahoitustuki on kuitenkin poikkeuksellista eikä se saa aiheuttaa minkäänlaista kilpailun vääristymistä. Pääsääntöisesti energiainfrastruktuureja on rakennettava ja pidettävä yllä markkinaperiaatteiden mukaisesti.

Taustaa

Euroopan laajuisten verkostojen perustamisesta ja kehittämisestä erityisesti energia-alalla on säädetty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 154 artiklassa. EY:n perustamissopimuksen 155 ja 156 artiklassa säädetään suuntaviivoista, joilla määritetään verkostojen tavoitteet, ensisijaiset kohteet sekä toiminnan päälinjat.

Uudet Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat korvaavat vuonna 2003 säädetyt suuntaviivat, joilla puolestaan korvattiin ensimmäiset, vuonna 1996 hyväksytyt suuntaviivat.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 1364/2006/EY

12.10.2006

-

EUVL L 262, 22.9.2006

See also

  • Lisätietoja Energian ja liikenteen pääosaston sivulla "Trans-European Energy Networks 'TEN-E'" (EN)

Viimeisin päivitys 05.04.2007

Top