Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euratomin hankintakeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euratomin hankintakeskus

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) toimii atomienergiaan liittyvillä aloilla, kuten tutkimus, turvallisuusnormien laadinta ja rauhanomainen ydinenergian käyttö. Perustamalla hankintakeskuksen atomienergiayhteisö pyrkii varmistamaan malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden säännöllisen ja riittävän hankinnan Euroopan unionissa (EU).

ASIAKIRJA

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom)

Neuvoston päätös 2008/114/EY, Euratom, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä [EUVL L 41, 15.2.2008].

TIIVISTELMÄ

Euroopan atomienergiayhteisön hankintakeskus perustettiin Euratomin perustamissopimuksella. Hankintakeskuksen toiminta alkoi 1. kesäkuuta 1960.

Tehtävä

Hankintakeskus varmistaa, että kaikilla energian käyttäjillä Euroopan unionissa (EU) on säännölliset ja riittävät mahdollisuudet malmien ja ydinpolttoaineiden (lähtöaineiden ja halkeamiskelpoisten aineiden) käyttöön yhteisen hankintapolitiikan ansiosta ja perustamissopimuksen II osaston VI luvussa määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

Hoitaakseen sille annetun tehtävän hankintakeskus

  • antaa yhteisölle asiantuntemusta, tietoja ja ohjeita ydinenergiamarkkinoista
  • seuraa ydinmateriaaleja ja -palveluja koskevien markkinoiden trendejä, jotka voivat vaikuttaa hankintavarmuuteen
  • tekee yhteistyötä neuvoa-antavan komitean kanssa.

Koska hankintakeskus vastaa malmien, lähtöaineiden (esimerkiksi luonnonuraanin) sekä erityisten halkeamiskelpoisten aineiden (esimerkiksi uraanirikasteen ja plutoniumin) kysynnän ja tarjonnan hallinnasta EU:ssa, sillä on

  • optio-oikeus kaikkiin jäsenvaltioiden alueella tuotettuihin malmeihin, lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin
  • yksinoikeus yhteisön alueelta tai ulkopuolelta tulevia malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita koskevien hankintasopimusten tekemiseen.

Kotipaikka ja perussääntö

Hankintakeskuksen kotipaikka on Luxemburgissa. Keskusta valvoo Euroopan komissio, jolla on oikeus estää kaikkien hankintakeskuksen päätösten voimaantulo (53 artiklan 1 kohta). Hankintakeskus on myös oikeushenkilö, ja sillä on taloudellinen itsemääräämisoikeus.

Optio-oikeus (57 artikla)

Hankintakeskuksella on optio-oikeus yhteisön alueella tuotettuihin aineisiin. Sitä sovelletaan malmien ja lähtöaineiden täyteen omistusoikeuteen sekä erityisten halkeamiskelpoisten aineiden käyttö- ja kulutusoikeuteen. Perustamissopimuksen määräysten mukaan jokaisen EU:n alueella toimivan tuottajan on tarjottava malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita hankintakeskukselle ennen niiden käyttöä, siirtämistä tai varastointia. Optio-oikeutta käytetään tekemällä hankintasopimuksia yksinkertaisella tavalla.

Tuottaja voi kuitenkin pitää aineita hallussaan hankintakeskuksen luvalla niiden varastoimiseksi, käyttämiseksi tai tarjoamiseksi käyttöön EU:n alueella sijaitseville yrityksille. Tiettyjä erityisehtoja on kuitenkin täytettävä, ja niistä on ilmoitettava komissiolle.

Mikäli hankintakeskus päättää olla käyttämättä optio-oikeuttaan, asia on ilmaistava sopimuksessa selkeästi. Näin ollen ostajalla on kaikki omistusoikeudet malmeihin ja lähtöaineisiin. Kun on sitä vastoin kyse erityisistä halkeamiskelpoisista aineista, ostaja saa vain käyttö- ja kulutusoikeuden, kun taas omistusoikeus jää yhteisölle.

Yksinoikeus hankintasopimusten tekemiseen (52 artikla)

Kaikille näiden aineiden hankintaa koskeville sopimuksille on saatava lupa hankintakeskukselta, jonka pitää myös saattaa sopimukset päätökseen. Tämä on hankintakeskuksen toiminnan kannalta tärkeä väline. Sitä sovelletaan kaikkiin hankintasopimuksiin, jotka koskevat esimerkiksi aineiden (luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin tai uraanirikasteen, toriumin, plutoniumin) ostoa ja myyntiä, kauppavaihtoa ja lainoja.

Kyseistä oikeutta sovelletaan sekä yhteisön sisältä että ulkopuolelta tuleviin hankintoihin. Unionin ulkopuolelta tulevien aineiden osalta tilanne on se, että jos komissio toteaa, ettei hankintakeskus pysty toimittamaan aineita kohtuullisessa ajassa, käyttäjät voivat tehdä komission luvalla suoraan sopimuksia toisten osapuolten kanssa.

Kun sitä vastoin on kyse tutkimukseen käytettävien pienten ainemäärien siirrosta, tuonnista tai viennistä, riittää, että asiasta ilmoitetaan hankintakeskukselle.

Käytännössä ja hankintakeskuksen sääntöjen mukaisesti käyttäjillä on lupa neuvotella vapaasti valitsemansa tuottajan kanssa. Neuvottelujen jälkeen malmien ja lähtöaineiden hankintaa koskevat sopimukset ja vastaavasti erityisiä halkeamiskelpoisia aineita sekä rikastuttamista koskevat sopimukset on annettava hankintakeskuksen käsiteltäväksi, ja hankintakeskus saattaa ne päätökseen.

Rahoitus

Perustamissopimuksessa määrätään maksuista, joita peritään liiketoimista, joilla on tarkoitus kattaa hankintakeskuksen toiminnasta aiheutuvat menot. Keskuksen rahoitus saadaan miltei kokonaisuudessaan yhteisön talousarviosta sekä sen pääoman ja pankki-investointien tuotoista.

Hankintakeskuksen pääjohtajan on esitettävä komissiolle vuosittain alustava talousarvio.

Pääjohtaja ja henkilöstö

Komissio nimittää pääjohtajan. Hän on vastuussa hankintakeskuksen johtamisesta ja edustaa sitä tietyissä tilanteissa. Hankintakeskuksen henkilöstö muodostuu komission pysyvistä virkamiehistä, jotka on osoitettu hankintakeskuksen käyttöön.

Neuvoa-antava komitea

Euratomin hankintakeskusta avustaa neuvoa-antava komitea, joka huolehtii yhteydestä tuottajien, käyttäjien ja hankintakeskuksen välillä. Se antaa neuvoja, lausuntoja ja tietoa ydinenergian hankinnasta ja ydinenergiaan liittyvästä kaupankäynnistä. Se toimii myös keskustelufoorumina.

Neuvoa-antava komitea muodostuu 56 jäsenestä, jotka jäsenvaltiot nimittävät kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja jotka voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Jäsenet valitaan tuottajien ja käyttäjien sekä ydinenergia-alan asiantuntijoiden keskuudesta kokemuksensa ja asiantuntemuksensa tason perusteella. Pääjohtajan on kuultava komiteaa päätöksistä, jotka koskevat muun muassa hankintakeskuksen pääomaa, sääntöjä, joissa määritellään yksityiskohtaiset säännöt kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta, hankintakeskuksen vuosittaisen taseen ja vuosikertomuksen laatimista, hankintakeskuksen sivuliikkeiden perustamista sekä sen lakkauttamista.

Komitea kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Se voidaan myös kutsua koolle pääjohtajan pyynnöstä tai tarvittaessa kirjallisesta pyynnöstä, jonka vähintään yksi kolmasosa komitean jäsenistä on tehnyt.

Seuranta

Pääjohtaja laatii komiteaa kuultuaan kolme pääasiallista asiakirjaa:

  • vuosittainen tase, jota täydennetään tulostilillä. Asiakirja toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle, joka laatii hankintakeskuksen tileistä kertomuksen
  • hankintakeskuksen vuosittainen toimintakertomus. Siihen kootaan tietoa ydinpolttoaineiden hankinnasta ja kysynnästä EU:ssa
  • seuraavan vuoden talousarvio.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/114/EY, Euratom

3.6.2008

-

EUVL L 41, 15.2.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (Euratom) N:o 66/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta [EUVL L 11, 17.1.2006].

See also

  • Euratomin hankintakeskus (EN)
  • Energian pääosasto - EURATOM (EN)

Viimeisin päivitys 27.09.2011

Top