Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiatehokkuus: strategia energian taloudellista käyttöä varten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Energiatehokkuus: strategia energian taloudellista käyttöä varten

1) TAVOITE

Tavoitteena on edistää energiasäästöjä.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998: Euroopan yhteisön energiatehokkuus - Strategia energian taloudellista käyttöä varten [KOM (1998) 246 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Tiedonanto on osoitus poliittisesta sitoumuksesta energiatehokkuuden edistämiseksi. Siinä keskitytään tavoitteisiin, jotka voidaan toteuttaa järkevästi ja taloudellisesti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Komission tavoitteet ovat seuraavat:

 • korostaa nykyisiä energiatehokkuuden taloudellisia voimavaroja ja esteitä alan investoinneille
 • analysoida tähän mennessä noudatettuja politiikkoja
 • edistää yhteisötason sekä kansallisen ja alueellisen tason toimenpiteitä
 • laatia yksityiskohtainen toimintasuunnitelma
 • valmistella yhteisten, Kioton sitoumusten mukaisten politiikkojen ja toimien hyväksymistä.

Arvioiden mukaan energiatehokkuuden parantamisen taloudelliset voimavarat ovat vuosina 1998-2010 kaikilla aloilla yhteensä noin 18 prosenttia vuoden 1995 kokonaiskulutuksesta.

Kustannustehokkuuden voimavaroja ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi. Energiatehokkuuden alan investoinneille onkin yhä esteitä.

Hinnan merkitys on tärkeä, sillä energiatehokkuus ei pääse täysin markkinoille, ellei energian hinta vastaa energiakustannuksia. Tähän päästään, jos

 • ulkoisista kuluista tehdään sisäisiä verojen ja maksujen avulla
 • vapautetaan tehokkaasti sähkö- ja kaasumarkkinat, jolloin energiatehokkuus paranee ja hinnat laskevat.

Energiatehokkuuden parantamiselle on myös monia institutionaalisia ja oikeudellisia esteitä, kuten seuraavat seikat:

 • energiaa myydään edelleen kilowattitunteina eikä energiapalveluina, kuten lämmityksenä, valaistuksena tai moottoritehona,
 • jotkut rakentajat tai rakennusten omistajat asentavat edullisia laitteita, joiden korkeista käyttökustannuksista vastaa ostaja tai vuokralainen.

Energiatehokkuutta edistäviä investointeja haittaa myös se, ettei kuluttajilla ja teollisuuden edustajilla ole tarpeeksi tietoa. Investoinneille on myös teknisiä ja rahoituksellisia esteitä.

Tiedonannossa tarkastellaan nykyisiä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • teknologiset ohjelmat, kuten Joule-Thermie-ohjelma,
 • Save-ohjelma (esdeenfr) ja siihen liittyvä lainsäädännön valmistelu ja hyväksyminen, kuten kylmälaitteiden energiankulutuksesta kertovat merkinnät,
 • investointien tukeminen Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahastojen kautta,
 • kansainvälinen yhteistyö etenkin Phare-, Tacis- ja Synergia-ohjelmien yhteydessä.

Ohjelmien lisäksi tiedonannossa ehdotetaan energian järkevän käytön strategiaa.

Yleisesti ottaen energiatehokkuuden edistämiseksi on vielä tehtävä töitä muiden politiikkojen alalla, etenkin aluepolitiikassa, liikenteessä, veropolitiikassa, tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Tiedonannossa ehdotetaan tarkemmin seuraavia ensisijaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin toiminnan aloja:

 • rakennusten energiatehokkuus
 • hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 93/76/ETY arviointi
 • kodinkoneiden ja muiden kulutuslaitteiden energiatehokkuus
 • valmistajien kanssa neuvoteltujen sopimusten ja tehokkuuden vähimmäisvaatimuksia koskevien pitkän aikavälin sopimusten entistä laajempi käyttö
 • tiedonvälityksen parantaminen
 • ulkopuolinen rahoitus, tulostakuu ja muut luovat rahoitussuunnitelmat
 • kaasu- ja sähköalan sekä lämmön ja sähkön yhdistelmätuotannon energiatehokkuus
 • energianhallinta sekä julkiset hankinnat ja teknologinen yhteistyö.

Tiedonannossa korostetaan, että kaikkien päättäjien ja asianosaisten osapuolten on oltava päättäväisiä, jotta huomattaviin energiasäästöihin voidaan päästä. Yhteisön strategian lisäksi jäsenvaltioiden on myös laadittava omat kansalliset strategiansa.

Kun komissio on kuullut yhteisön toimielinten, jäsenvaltioiden ja muiden asianosaisten osapuolten mielipiteet tiedonannosta, se kehittää energiatehokkuuden toimintasuunnitelman (es de en fr).

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Neuvoston päätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006 , energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta [EUVL L 114, 27.4.2006].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta [EUVL L 191, 22.7.2005].

Neuvosto antoi 7 päivänä joulukuuta 1998 Euroopan yhteisön energiatehokkuutta koskevan päätöslauselman [EYVL C 394, 17.12.1998].

Viimeisin päivitys 26.03.2007

Top