Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sähkön sisämarkkinat (maaliskuuhun 2011 saakka)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sähkön sisämarkkinat (maaliskuuhun 2011 saakka)

Vastauksena Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kehotukseen tässä direktiivissä esitetään useita toimia, joilla pyritään sähkömarkkinoiden täydelliseen avaamiseen Euroopan kuluttajien hyödyksi. Tällä direktiivillä pyritään vahvistamaan todellista ja tasapuolista kilpailua edistäviä olosuhteita ja aitojen yhtenäismarkkinoiden toteutumista. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta ne voivat saavuttaa asetetut tavoitteet, joita ovat mm. heikossa asemassa olevien asiakkaiden suojelu, asiakkaiden perusoikeuksien suojelu sekä taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle ja jakelulle. Siinä määritellään säännöt sähköalan järjestämiselle ja toiminnalle, markkinoille pääsylle, tarjouskilpailuihin ja lupiin sovellettaville perusteille ja menettelyille sekä verkkojen käytölle.

Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuoja

Sähköalan yritysten on toimittava kaupallisten periaatteiden mukaisesti, eikä niitä saa syrjiä niiden oikeuksien tai velvollisuuksien perusteella. Tavoitteena on varmistaa, että sähköalalla saadaan aikaan kilpailulliset, varmat ja ympäristön kannalta kestävät markkinat.

Jäsenvaltioiden täytyy

 • asettaa sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat koskea turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, energiatehokkuus ja ilmastonsuojelu mukaan luettuina
 • varmistaa, että kaikilla kotitalousasiakkailla ja pienillä yrityksillä on niiden alueella oikeus saada määrätynlaatuisia sähköntoimituksia kohtuullisin, helposti ja selkeästi verrattavin sekä avoimin hinnoin
 • toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien ja heikossa asemassa olevien asiakkaiden suojelemiseksi, jotta he muun muassa välttyisivät verkosta kytkemiseltä
 • varmistaa, että kolmansien osapuolten päästämiseksi siirto- ja jakeluverkkoihin luodaan järjestelmä, jota voidaan soveltaa kaikkiin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin
 • tiedottaa komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

Uutta kapasiteettia koskeva tarjouskilpailu

Jäsenvaltioiden on varmistettava mahdollisuus tarjota uutta kapasiteettia tai energiatehokkuutta edistäviä kysynnänhallintatoimia tarjouskilpailumenettelyn tai vastaavan avoimen ja syrjimättömän menettelyn avulla, julkistettujen perusteiden pohjalta.

Tuotantotavoista ja energiatehokkuutta edistävistä kysynnänhallintatoimista pidettävän tarjouskilpailun yksityiskohdat on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kuusi kuukautta ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa.

Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava siirtoverkkoja ja/tai jakeluverkkoja omistavia yrityksiä nimeämään jäsenvaltioiden määrittelemäksi ajaksi tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon huomioon ottaen yksi tai useampi siirto- tai jakeluverkonhaltija.

Kunkin siirtoverkonhaltijan on vastattava

 • sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä
 • toimitusvarmuuden turvaamisesta varmistamalla riittävä siirtokapasiteetti ja verkon toimintavarmuus
 • verkon energiavirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon energiavaihto muiden yhteenliitettyjen verkkojen kanssa
 • riittävien tietojen toimittamisesta verkon kanssa yhteenliitettyjen muiden verkkojen haltijoille, jotta yhteenliitetyn verkon varma ja tehokas toiminta voidaan varmistaa
 • sen varmistamisesta, ettei verkon käyttäjien välillä harjoiteta syrjintää
 • sellaisten tietojen toimittamisesta verkon käyttäjille, joita nämä tarvitsevat päästäkseen tehokkaasti verkkoon.

Jakeluverkonhaltijoiden tehtävänä on

 • ylläpitää turvallista, luotettavaa ja tehokasta sähkönjakeluverkkoa alueellaan ympäristö asianmukaisesti huomioon ottaen
 • olla harjoittamatta syrjintää verkon käyttäjien kesken
 • toimittaa verkon käyttäjille tiedot, joita nämä tarvitsevat päästäkseen tehokkaasti verkkoon
 • antaa sähköntuotantolaitosten ajojärjestyksessä etusija niille sähköntuotantolaitoksille, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai jätettä tai tuottavat yhdistetysti sekä lämpöä että sähköä
 • hankkia verkkonsa energian hävikin kattamiseksi käytettävä energia ja varakapasiteetti avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti
 • toteuttaa energiatehokkuutta edistäviä kysynnänhallintatoimia ja/tai hajauttaa sähköntuotantoa, joiden ansiosta sähkökapasiteetin ajantasaistaminen tai korvaaminen tulee tarpeettomaksi.

Siirto- ja jakeluverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi on sovellettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

 • verkonhaltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät saa osallistua sellaisen integroituneen sähköalan yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, joko suoraan tai välillisesti, sähkön tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin liittyvästä päivittäisestä toiminnasta
 • on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa sen, että he voivat toimia riippumattomasti
 • verkonhaltijoilla on oltava verkon käyttöön tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta sähköalan yrityksestä
 • on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, sekä varmistettava ohjelman noudattamisen asianmukainen seuranta.

Tilien eriyttäminen

Syrjinnän, ristiinsubvention ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi sähkölaitosyritysten on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä erillistä kirjanpitoa kustakin siirtoon ja jakeluun liittyvästä toiminnosta siten kuin niitä vaadittaisiin tekemään, jos erilliset yritykset harjoittaisivat kyseisiä toimintoja.

Kertomukset

Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yleisestä edistymisestä direktiivin voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen vuosittain.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2003/54/EY

4.8.2003

1.7.2004

EUVL L 176, 15.7.2003

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Päätös 2004/920/EY [EUVL L 389, 30.12.2004].

Poikkeusta sovelletaan Azorien saariryhmän (Portugali) yhdeksän saaren olemassa olevan kapasiteetin kunnostamiseen, parantamiseen ja lisäämiseen.

Direktiivi 2004/85/EY [EUVL L 270, 29.9.2006].

Poikkeusta sovelletaan direktiivin 21 artiklan 1 kohtaan Viron osalta.

Päätös 2006/375/EY [EUVL L 142, 30.5.2006].

Poikkeusta sovelletaan Madeiran saariryhmän (Portugali) saarten olemassa olevan kapasiteetin kunnostamiseen, parantamiseen ja lisäämiseen.

Päätös 2006/653/EY [EUVL L 270, 29.9.2006].

Poikkeusta sovelletaan 21 artiklan 1 kohtaan Kyproksen tasavallan osalta.

Päätös 2006/859/EY [EUVL L 332, 30.11.2006].

Poikkeusta sovelletaan 20 artiklan 1 kohtaan ja 21 artiklan 1 kohtaan Maltan osalta.

Direktiivi 2008/3/EY [EUVL L 17, 22.1.2008]. Poikkeusta sovelletaan 21 artiklan 1 kohtaan Viron osalta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 211, 14.8.2009].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, "Raportti edistymisestä kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden luomisessa" [KOM(2009) 115 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Raportissa tarkastellaan edistymistä toisen energian sisämarkkinoita koskevan toimenpidepaketin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Todellisen kilpailun aikaansaamiseksi on toteutettu merkittäviä toimia muun muassa alueellisten aloitteiden yhteydessä. Jäsenvaltiot pyrkivät myös noudattamaan sähköasetusta ja siirtorajoitusten hallintaa koskevia ohjeita.

Lisäksi sähköpörssien spot-markkinoilla kaupatut määrät ovat kasvussa ja sähköpörsseissä kauppaa käyvien toimijoiden määrä on lisääntymässä.

Kotitalouksien maksamissa sähkönhinnoissa oli kuitenkin vuoden 2008 alkupuoliskolla varsin huomattavia eroja, mikä on osoitus markkinoiden riittämättömästä yhdentymisestä.

Sähkön sisämarkkinat ovat edelleen liian hajanaiset. Tilanteen parantamiseksi on syytä edistää ensisijaisesti markkinoiden yhdentymistä sekä infrastruktuurien ja rajat ylittävän kaupan kehittämistoimia. On erittäin toivottavaa luopua kilpailua haittaavasta hintasääntelystä, joka vähentää muiden potentiaalisten toimittajien markkinoilletulohalukkuutta.

Komission päätös 2003/796/EY, tehty 11 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta [EUVL L 296, 14.11.2003].

Viimeisin päivitys 10.11.2010

Top