Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat EU:n puitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat EU:n puitteet

Puitteiden tarkoitus on varmistaa, että julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävä valtiontuki on yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua koskevan määritelmän mukainen.

ASIAKIRJA

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet [EUVL C 297, 29.11.2005].

YHTEENVETO

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus kattaa kulut, jotka aiheutuvat toimijalle Euroopan unionin (EU) maiden viranomaisten määräämän julkisen palvelun tuottamisesta.

Vuosien kuluessa sekä komissio että Euroopan unionin tuomioistuin ovat määritelleet

  • millainen valtiontuki voidaan vapauttaa ennakkoilmoitusvelvollisuudesta (ks. päätös N:o 2005/842/EY)
  • missä tilanteessa julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus ei ole valtiontukea ja on sen vuoksi vapautettu (ks. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut asioissa Altmark Trans GmbH (2003) ja Enirisorse SpA (2003)).

Puitteiden tarkoitus on määritellä säännöt, periaatteet ja edellytykset, joiden perusteella tietyt julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat korvaukset, jotka eivät kuulu päätöksen 2005/842/EY piiriin, ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 106 artiklan 2 kohdan (aiemman Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan) mukaiset. Nämä puitteet koskevat kaikkia SEUT:n alaisia toimintoja lukuun ottamatta liikennealaa ja julkista yleisradiotoimintaa.

Koska EU-mailla on huomattava harkintavalta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen määrittelyssä, komission tehtävä on varmistaa, että EU-maat eivät poikkea SEUT 106 artiklan 2 kohdan mukaisesta määritelmästä.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että EU-maiden kansallisen lainsäädännön tulisi tarjota selkeät ohjeet seuraavista asioista:

  • julkisen palvelun velvoitteiden täsmällinen luonne ja kesto
  • asianomaiset yritykset ja alue
  • yritykselle mahdollisesti myönnettyjen yksin- tai erityisoikeuksien luonne
  • korvauksen laskennassa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytettävät parametrit
  • järjestelyt liiallisten korvausten välttämistä ja takaisin maksamista varten.

Korvaus ei saa olla julkisten palvelujen velvoitteiden täyttämisen aiheuttamia kustannuksia suurempi ja sitä voidaan käyttää vain yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseen. Korvauksen määrään sisältyvät kaikki edut, jotka valtio myöntää missä tahansa muodossa.

Korvaus on käytettävä kyseisen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseen. Sellainen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseen myönnetty julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus, jota on käytetty muilla aloilla kuin mainittujen palvelujen markkinoilla toimimiseen, ei ole perusteltua tukea, vaan on yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea. Kustannuksina otetaan huomioon kaikki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tuloina on otettava huomioon vähintään kaikki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista saatavat tulot. Yritys, jolle maksetaan korvausta julkisen palvelun velvoitteesta, voi kuitenkin edelleen saada kohtuullista tuottoa. EU-maat määrittelevät, millaista tuottoa voidaan pitää kohtuullisena. EU-maat voivat kohtuullista tuottoa määrittäessään ottaa käyttöön kannustinperusteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi tuotetun palvelun laatuun ja tuotannon tehokkuuden kasvuun.

Liialliset korvaukset katsotaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi valtiontueksi, koska ne eivät palvele yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarkoitusta. EU-maiden tulisi näin ollen suorittaa säännöllisesti ennaltaehkäiseviä tarkistuksia.

Jos liialliset korvaukset ovat enintään 10 prosenttia korvauksen vuotuisesta kokonaismäärästä, ne voidaan siirtää seuraavalle vuodelle. Korvauksia voi poikkeuksellisesti olla tarpeen maksaa yli 10 prosenttia vuotuisesta kokonaismäärästä, jotta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen olisi mahdollista. Tällainen erikoistilanne olisi säännöllisesti arvioitava alalla vallitsevan tilanteen perusteella, kuitenkin aina vähintään neljän vuoden välein.

Liiallinen korvaus voidaan siirtää saman yrityksen tuottaman toisen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun rahoitukseen. EU-maiden on varmistettava, että tällaisten yritysten kirjanpitoa valvotaan avoimuutta koskevan direktiivin 80/723/ETY mukaisesti.

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat korvaukset kuuluvat ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Näitä puitteita sovelletaan kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. EU-maiden on saatettava nykyiset järjestelmänsä näiden puitteiden mukaisiksi 18 kuukauden kuluessa siitä kun puitteet on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Keskeiset termit

  • Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut: luonteeltaan taloudellisia toimintoja. Niihin kuuluvat esimerkiksi postipalvelut, televiestintä, liikenne sekä sähkön tai kaasun tuotanto. Niillä on selkeä eurooppalainen ulottuvuus ja siksi niitä säädellään erityisillä unionin oikeudellisilla puitteilla. Niitä koskevat myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sisämarkkinoita ja kilpailua koskevat säännöt.

Viimeisin päivitys 03.11.2011

Top