Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valtiontuki pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Valtiontuki pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi

Suuntaviivoissa vahvistetaan ehdot, joiden nojalla riskipääomasijoituksia edistävää valtiotukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana.

ASIAKIRJA

Yhteisön 18. elokuuta 2006 vahvistetut suuntaviivat valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi [EUVL C 194, 18.8.2006].

TIIVISTELMÄ

Riskipääomamarkkinat kärsivät omien varojen vajeesta, joka on haitaksi pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) – etenkin niille, joilla on paljon kasvumahdollisuuksia, sekä huipputekniikan yrityksille. Oman pääoman ehtoinen rahoitus on kuitenkin tärkeää yritysten kehitykselle etenkin kehityksen varhaisvaiheissa. Omien varojen vaje voi tietyissä olosuhteissa oikeuttaa valtiontukiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia saada käyttöönsä riskipääomaa. Suuntaviivat koskevat pk-yrityksille myönnettävää riskipääomasijoituksia edistävää valtiontukea. Niitä ei sovelleta laivanrakennusteollisuudelle, kivihiiliteollisuudelle, rauta- ja terästeollisuudelle tai taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen.

TASAPAINOTESTI

Taloudellisiin näkökohtiin perustuvan lähestymistavan vahvistaminen on olennaista valtiontuen analysoimisessa. Siksi käytetään testiä, joka tasapainottaa mahdolliset myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Tasapainotesti koostuu kolmesta vaiheesta, joissa selvitetään

 • kohdistuuko tuki yhteisen edun mukaiseen tavoitteeseen kuten ympäristöön, kasvuun, työllisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen
 • onko tuki luotu yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi
 • aiheuttaako tuki kilpailun ja kaupan vääristymiä.

Markkinoiden toimintapuutteet

Euroopan riskipääomamarkkinoilla ei ole yleisiä toimintapuutteita. Yritysten tietyissä kehitysvaiheissa on kuitenkin toimintapuutteita, joita pidetään omien varojen vajeena ja jotka ovat haasteita sekä sijoittajalle että edunsaajalle. Sijoittajat joutuvat korjauskeinona analysoimaan tarjottuja takuita ja yrityksen toimintastrategioita, valvomaan näiden strategioiden täytäntöönpanoa ja suunnittelemaan irtautumisstrategiansa varmistaakseen sijoitukselleen tuoton. Yritysten on jaettava päätöksenteko ulkoisten sijoittajien kanssa ja otettava huomioon tällaiseen sijoitukseen liittyvät edut ja riskit.

Kannustava vaikutus ja tuen oikeasuhteisuus

Riskipääomasijoituksia edistävä valtiontuki pyrkii lisäämään yksityisiä sijoituksia. Sillä on kannustava vaikutus, mikäli se täyttää suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset. Kannustimien tarve riippuu siitä, kuinka merkittäviä markkinoiden toimintapuutteet ovat. Käyttöön on otettu kriteerejä, jotka perustuvat yrityskohtaisten sijoituserien suuruuteen, yksityisten sijoittajien osallistumisasteeseen, yrityksen kokoon ja rahoitettavaan kehitysvaiheeseen.

Tuki on välttämätöntä, jos sillä pyritään luomaan kannustimia oman pääoman tarjoamiseksi pk-yrityksille niiden siemen-, käynnistys- ja alkuvaiheessa. Tuki on tarpeetonta, mikäli sitä myönnetään laajemmin kuin on tarpeen riskipääomatarjonnan lisäämiseksi.

SEUT 107 ARTIKLAN 1 KOHDAN SOVELLETTAVUUS

Komissio määrittää, onko kyseessä valtiontuki ja ottaa samalla huomioon tuet, jotka on myönnetty sijoittajille, sijoitusrahastoille, sijoitusvälineelle tai sen hoitajalle sekä sijoitusten kohteena oleville yrityksille.

Riskipääomasijoitukset, jotka ovat vähämerkityksistä tukea, eivät kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan (aiemman Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan) soveltamisalaan.

TUEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI

Tuki, jolla pyritään helpottamaan taloudellisen toiminnan tai alueen kehitystä ja joka ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla, soveltuu yhteismarkkinoille. Tässä jaksossa todetaan soveltuvuuden arviointikriteerit.

Tuen muoto

Jokainen Euroopan unionin (EU) maa valitsee itse valtiontuen muodon. Komissio arvioi valinnan ja päättää, kannustaako se sijoittajia ja perustuvatko sijoituspäätökset tuotto-odotuksiin. Arviointikriteereitä on neljä:

 • sellaisten sijoitusrahastojen muodostaminen, joissa valtio on osuudenomistajana, sijoittajana tai jäsenenä
 • riskipääomasijoittajille tai pääomasijoitusrahastoille myönnettävät takaukset, joilla katetaan osa sijoitustappioista tai lainojen takaukset
 • rahoitusvälineet, joilla riskipääomasijoittajille tarjotaan lisäpääomaa
 • riskipääomasijoittajille myönnettävät sijoittamaan rohkaisevat verokannustimet.

Soveltuvuusehdot

Riskipääomatoimenpide on yhteismarkkinoille soveltuva, mikäli se täyttää seuraavat kriteerit:

 • sijoituserät eivät saa ylittää 2,5 miljoonaa euroa yritystä kohti vuodessa
 • valtiontuki myönnetään pk-yritykselle, joka on laajentumis- tai käynnistymisvaiheessa
 • vähintään 70 prosenttia riskipääomatoimenpiteen kokonaismäärärahoista käytetään pk-yrityksiin oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen rahoituksen muodossa tehtäviin sijoituksiin
 • vähintään 50 prosenttia rahoituksesta tulee yksityisiltä sijoittajilta (30 prosenttia tukialueilla sijaitsevien pk-yritysten rahoituksesta)
 • päätökset sijoittaa kohdeyrityksiin perustuvat tuotto-odotuksiin
 • sijoitusten hoitaminen tapahtuu liiketaloudellisin perustein.

TUEN SOVELTUVUUDEN YKSITYISKOHTAINEN ARVIOINTI

Yksityiskohtaisen arvioinnin piiriin kuuluvat tuet

Yksityiskohtaisen arvioinnin piiriin kuuluvat tuet, joissa

 • sijoitukset ovat yli 2,5 miljoonaa euroa pk-yritystä kohti vuodessa
 • tuki on kohdistettu tukialueiden ulkopuolella sijaitsevien keskisuurten yritysten laajentumisvaiheelle
 • on kyse jatkosijoituksista tuetun pääomasijoituksen jo saaneissa kohdeyrityksissä
 • yksityisten sijoittajien osuus on tukialueiden ulkopuolella alle 50 prosenttia ja tukialueilla alle 30 prosenttia
 • pk-yritysten siemenvaiheen rahoituksen yksityinen rahoitus on vähäistä tai vieraan pääoman ehtoisten sijoitusvälineiden osuus on suuri oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen verrattuna
 • on mukana sijoitusväline
 • sijoitustarkoituksessa tehtyyn yritysten ensimmäiseen arviointiin liittyy kustannuksia, jotka aiheutuvat ennen arvonmääritysvaihetta.

Tuen myönteiset ja kielteiset vaikutukset

Tuen myönteisiin vaikutuksiin kuuluu etenkin markkinoiden toimintapuutteen todistaminen yli 1,5 miljoonan euron sijoituksissa pk-yritystä kohti vuodessa. Komissio voi vaatia lisätodisteita sijoituskomiteasta, toimenpiteen tai rahaston koosta, bisnesenkeleiden osallistumisesta tai kannustavasta vaikutuksesta.

Tasapainottaminen ja päätös

Jokaisen tapauksen analysointi perustuu kokonaisarviointiin valtiontuen myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista. Komissio päättää tämän pohjalta, voivatko mahdolliset vääristymät muuntaa kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun vastaisesti.

Suuntaviivat ovat voimassa 31. joulukuuta 2013 asti. Komissio on julkaissut tiedonannon suuntaviivojen muuttamisesta vuonna 2010.

Viimeisin päivitys 25.10.2011

Top