Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisten yritysten selkeä kirjanpito

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Julkisten yritysten selkeä kirjanpito

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission direktiivi 2006/111/EY – julkisten yritysten selkeä kirjanpito

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on taata taloudellisten suhteiden avoimuus Euroopan unionin (EU) maiden ja julkisten yritysten välillä, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kilpailu yksityisten yritysten kanssa ja niiden syrjimättömyys.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Erityisesti EU-maita vaaditaan takaamaan kaikkien sellaisten julkisten varojen avoimuus, jotka on myönnetty julkisille yrityksille, niiden käyttötarkoitus ja julkisten yritysten tulojen ja menojen kirjaaminen selkeästi erilliseen kirjanpitoon.
  • Direktiivi kattaa mm. sellaiset taloudelliset suhteet kuin pääomahuollon, avustukset ja lainat, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamisen*.
  • EU-maiden on varmistettava, että asianomaisilla yrityksillä on erillinen juokseva kirjanpito eri toiminnoista ja että siinä esitetään kaikki tulot ja menot asianmukaisia kustannuslaskennan periaatteita noudattaen.
  • Tietynlaiset taloudelliset suhteet eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Näitä ovat esimerkiksi EU-maiden ja keskuspankkien väliset taloudelliset suhteet tai suhteet julkisiin yrityksiin sellaisten palvelujen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti EU-maiden väliseen kauppaan.
  • EU-maiden on varmistettava, että asiaankuuluvat taloudelliset tiedot ovat Euroopan komission saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun julkiset varat myönnettiin yritykselle. Komissio ei kuitenkaan saa paljastaa tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.
  • Valmistusalan osalta nämä tiedot on annettava komissiolle vuosittain, ja niihin tulisi sisältyä toimintakertomus ja tilinpäätös.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Komission direktiivi 2006/111/EY on kodifioitu toisinto alkuperäisestä säädöksestä (direktiivi 80/723/ETY) ja sen peräkkäisistä muutoksista. Sitä on sovellettu 20. joulukuuta 2006 alkaen. EU-maiden oli saatettava alkuperäinen direktiivi 80/723/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1981 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

tappioiden kattaminen: kirjanpidon termi, joka tarkoittaa, että kun tappio kirjataan, sitä verrataan kannattavaan erään sen vaikutuksen kumoamiseksi.

ASIAKIRJA

Komission direktiivi 2006/111/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 318, 17.11.2006, s. 17–25)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top