Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sakoista vapauttaminen ja sakkojen lieventäminen: lievennyksiä kartelliasioissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sakoista vapauttaminen ja sakkojen lieventäminen: lievennyksiä kartelliasioissa

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan politiikan tavoitteena on lisätä kartellissa mukana olevien yritysten halukkuutta paljastaa kartelli kilpailuviranomaisille.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa [Euroopan unionin virallinen lehti C 298, 8.12.2006].

TIIVISTELMÄ

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan politiikan mukaisesti niille yrityksille, jotka ilmoittavat kartelleista *, joissa ne ovat osallisina, tarjotaan korvauksena vapautus tai lieventäminen sakoista, jotka niille muuten olisi määrätty.

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskeva politiikka on osoittautunut erityisen tehokkaaksi kartellien havaitsemiseksi, horjuttamiseksi ja purkamiseksi. Tämä koskee varsinkin salaisia kartelleja. Salaiset kartellit ovat luonteensa vuoksi osoittautuneet erittäin vaikeiksi havaita ja purkaa ilman kartellissa mukana olevan yrityksen yhteistyötä.

Taloudellisen hyvinvoinnin ja kuluttajien edun kannalta on kiistatta hyödyllisempää purkaa kartelli kuin rangaista taloudellisesti niitä yrityksiä, jotka ovat tehneet yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa.

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevaan tiedonantoon on tehty parannuksia, joiden tavoitteena on lisätä kartellissa mukana olevien yritysten halukkuutta paljastaa kartelli kilpailuviranomaisille.

Vapautus sakoista

Kartelliin osallinen yritys, joka haluaa paljastaa kartellin, voi pyytää täydellistä vapautusta sakoista, jos se toimittaa ensimmäisenä yrityksenä todisteita siihen saakka Euroopan komissiolle tuntemattomasta kartellista, tai siinä tapauksessa että komissio oli jo tietoinen kartellista, toimittamalla ensimmäisenä ratkaisevat todisteet, joilla komissio voi vahvistaa kartellin olemassaolon.

Uudessa tiedonannossa täsmennetään sakoista vapauttamiseksi vaadittavat todisteet. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti myös ne tiedot ja todisteet, jotka yritysten on tarjottava.

Vaadittavat todisteet ovat läheisesti sidoksissa niihin tietoihin, joita komissio tarvitsee suorittaakseen kohdennetun tarkastuksen. Kun sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä hakevat yritykset toimittavat tiedonannossa määriteltyjä tietoja ja todisteita, niiden on pyyntöään valmistellessaan varottava ryhtymästä mihinkään toimiin, jotka ovat omiaan vaarantamaan komission tutkimukset.

Komissio voi myös ottaa vastaan sakoista vapautumista koskevan hakemuksen, vaikka tiedot olisivat rajalliset. Komissio voi myöntää tällöin yritykselle merkinnän, joka turvaa hakijan paikan jonossa tietyn ajan, jotta tämä saa mahdollisuuden kerätä riittävät tiedot ja todisteet.

Yritys, joka on pakottanut toisia yrityksiä osallistumaan kartelliin tai pysymään siinä, ei voi jatkossakaan saada täydellistä vapautusta sakoista.

Sakkojen lievennys

Yritys, jolle ei voida myöntää täydellistä vapautusta sakoista, voi siitä huolimatta pyytää sakkojen lievennystä, jos yrityksen toimittamilla todisteilla on merkittävää lisäarvoa suhteessa komission hallussa olleisiin todisteisiin.

Merkittävä lisäarvo katsotaan olevan niillä todisteilla, jotka luonteensa ja/tai yksityiskohtaisuutensa vuoksi parantavat komission mahdollisuuksia vahvistaa kartellin olemassaolo.

Myös sillä, vaaditaanko tietojen tarkistamista muista lähteistä, on vaikutusta todisteiden arvoon. Samoin sellaisilla tekijöillä, joita ei tarvitse tarkistaa, on suurempi arvo kuin sellaisilla, jotka on vahvistettava tai varmistettava.

Ensimmäinen yritys, joka täyttää nämä ehdot, voi saada 30-50 prosentin lievennyksen niistä sakoista, jotka sille muuten olisi määrätty, toinen yritys 20-30 prosentin lievennyksen ja muut enintään 20 prosenttia. Sakkojen lievennyksen tason ratkaisemiseksi kussakin näistä ryhmistä otetaan huomioon se, milloin todisteet toimitettiin ja missä määrin niillä on lisäarvoa.

Niitä todisteita, joiden avulla voidaan määritellä lisäseikat, jotka kasvattavat rikkomisen vakavuutta tai kestoa, ei oteta vastedes lukuun määritettäessä sakkoa, joka määrätään kyseiset todisteet toimittaneelle yritykselle.

Sakoista vapauttamisen ja sakkojen lieventämisen ehdot

Sakoista vapauttamisen ja sakkojen lieventämisen ehtona on, että yritys tekee kokonaisvaltaista, jatkuvaa ja nopeaa yhteistyötä koko menettelyn ajan. Näihin vaatimuksiin lisätään kuitenkin todellisen yhteistyön vaatimus. Yrityksen on toimitettava täsmällisiä, ei-harhaanjohtavia ja täydellisiä tietoja.

Yrityksen on myös lopetettava välittömästi osallistumisensa kartelliin. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin joustaa silloin, jos komissio arvioi tarkastustensa toimivuuden vaarantuvan sen vuoksi.

Yritys ei kuitenkaan jatkossa saa tuhota, väärentää eikä kätkeä kartelliin liittyviä todisteita siltä ajalta kun se harkitsi hakemuksen jättämistä.

Yrityslausunnot

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon mukaisesti yritysten antamia lausuntoja suojataan vastedes julkaisemiselta vahingonkorvausoikeudenkäynneissä.

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston * malliohjelma sakoista vapauttamiseksi tai sakkojen lieventämiseksi: keskitetty palvelupiste

Menettely, jota yrityksen on noudatettava hyötyäkseen sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä, on pääpiirteissään kuvattu Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston * malliohjelmassa.

Mukauttamalla lieventämisohjelmat Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston malliohjelmaan luodaan keskitetyn palvelupisteen menetelmä. Tavoitteena on helpottaa rajatylittävissä kartelleissa mukana olevien yritysten sakoista vapauttamista koskevien hakemusten jättämistä. Tavoitteena on näin ollen välttää se, että yritykset lannistuisivat monimutkaisten ja moninaisten menettelyjen vuoksi.

Komission uusi sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskeva tiedonanto noudattaa kilpailuviranomaisten verkoston malliohjelmaa.

Voimaantulo

Tiedonanto tulee voimaan sinä päivänä kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) ja sitä sovelletaan kaikkiin sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskeviin hakemuksiin niissä kartelliasioissa, joissa yksikään yritys ei vielä tee yhteistyötä komission kanssa.

Yrityslausuntojen suojaa sovelletaan EUVL:n julkaisemispäivästä lähtien kaikkiin uusiin hakemuksiin ja lisäksi myös niihin, jotka odottavat käsittelyä.

Taustaa

Ankarien sakkojen määräämisen avulla voidaan määrätä seuraamuksia yrityksille, jotka osallistuvat kartelleihin ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi kartellien muodostamiseen tulevaisuudessa.

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskeva politiikka täydentää tehokkaasti kartellien torjuntaa horjuttamalla nykyisiä kartelleja ja luomalla epäilevän ilmapiirin.

Yhteisön sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevalla politiikalla, joka luotiin alun perin vuonna 1996 ja johon on otettu vaikutteita Amerikan yhdysvaltojen saman alan menetelmästä, on merkittävästi tehostettu kartellien, erityisesti salaisten kartellien, torjuntaa.

Komission ehdottamat parannukset johtuvat niistä kokemuksista, joita on saatu sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon täytäntöönpanossa. Tiedonantoa on muokattu ensimmäisen kerran vuonna 2002, jolloin tehostettiin sen avoimuutta ja oikeusvarmuutta.

Keskeiset termit

  • Kartellit: kilpailijoiden väliset sopimukset ja/tai yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on rajoittaa kilpailua yhteensovittamalla kilpailukäyttäytymistä markkinoilla ja/tai vaikuttamalla merkityksellisiin kilpailuparametreihin sisämarkkinoilla (esimerkiksi osto- tai myyntihintoja vahvistamista koskevat sopimukset, tuotanto- tai myyntikiintiöiden tai markkinoiden jakaminen erityisesti tarjouskeinottelun avulla). Kartellit aiheuttavat välitöntä haittaa kuluttajille korottamalla hintoja ja rajoittamalla tarjontaa, joten ne rikkovat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa.
  • Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto: verkosto, jonka avulla Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät yhteistyötä Euroopan komission kanssa.

MUUT ASIAKIRJAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Suuntaviivat asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta [EUVL C 210, 1.9.2006].

See also

  • Lisätietoja erityisesti sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan hakemuksen jättämiseksi Euroopan komissiolle löytyy kilpailun pääosaston Internet-sivustolta "Leniency" (EN)

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top