Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohta) soveltamisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohta) soveltamisesta

Komissio päättää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohta) mukaisista arviointiperusteista, joiden perusteella eräiden SEUT 101 artiklan 1 kohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta) nojalla kiellettyjen yritysten välisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten ja yritysten yhdenmukaistettujen menettelytapojen kohdalla voidaan tehdä poikkeus.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto - Suuntaviivat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta [EUVL C 101, 27.4.2004].

TIIVISTELMÄ

SEUT 101 artiklan 1 kohdassa (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta) kielletään kaikki sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy. Poikkeuksena tähän sääntöön SEUT 101 artiklan 3 kohdassa (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohta) määrätään, että SEUT 101 artiklan 1 kohdassa esitetty kielto ei koske sopimusta, joka osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä jättäen kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä, asettamatta rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi, ja antamatta näille yrityksille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia tuotteita.

SEUT 101 artiklan mukaisesti tehtävä arviointi koostuu näin ollen kahdesta osasta. Ensimmäiseksi on arvioitava, onko sellaisen yritysten välisen sopimuksen, joka saattaa vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan, tarkoituksena rajoittaa kilpailua tai seuraako siitä, että kilpailu tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittuu. SEUT 101 artiklan 3 kohta on merkityksellinen vain, jos yritysten välinen sopimus rajoittaa kilpailua SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos sopimus ei rajoita kilpailua, ei sen tuottamia etuja tarvitse tarkastella. Komission suuntaviivoissa vertikaalisista rajoituksista, horisontaalista yhteistyötä koskevista sopimuksista ja teknologian siirtoa koskevista sopimuksista on runsaasti ohjeita SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisesta erilaisiin sopimuksiin.

Toisessa vaiheessa, joka on tarpeellinen vain, jos sopimuksen todetaan rajoittavan kilpailua, määritellään sopimuksen kilpailua edistävät vaikutukset ja arvioidaan, ovatko kilpailua edistävät vaikutukset voimakkaampia kuin kilpailua haittaavat vaikutukset. Kilpailua edistävien ja haittaavien vaikutusten vertaaminen toteutetaan yksinomaan SEUT 101 artiklan 3 kohdan puitteissa. Näissä suuntaviivoissa tarkastellaan SEUT 101 artiklan 3 kohdan neljää edellytystä

  • tehokkuuden lisääminen
  • kuluttajien kohtuullinen osuus
  • rajoitusten välttämättömyys
  • kilpailu ei saa poistua.

Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten muita edellytyksiä ei tarvitse tarkastella sen jälkeen, kun on osoitettu, että yksi näistä edellytyksistä ei täyty. Yksittäisissä asioissa saattaakin olla tarkoituksenmukaista tarkastella näitä neljää edellytystä eri järjestyksessä. Suuntaviivoissa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi vaihtaa keskenään toisen ja kolmannen edellytyksen järjestystä ja siten käsitellä kysymystä välttämättömyydestä ennen kysymystä kuluttajien saamasta hyödystä. Kuluttajien saaman hyödyn analysointi edellyttää kuluttajille sopimuksesta aiheutuvien myönteisten ja kielteisten vaikutusten vertailua. Analyysin ei pidä kohdistua mihinkään sellaisten rajoitusten vaikutuksiin, jotka eivät täytä välttämättömyyden edellytystä ja jotka ovat tämän vuoksi SEUT 101 artiklan nojalla kiellettyjä.

SEUT 101 artiklan 3 kohdassa ei suljeta suoraan joitakin sopimuksia sen soveltamisalan ulkopuolelle. Periaatteessa kaikki kilpailua rajoittavat sopimukset, jotka täyttävät SEUT 101 artiklan 3 kohdan neljä edellytystä, kuuluvat poikkeussäännön piiriin. On kuitenkin epätodennäköistä, että vakavat kilpailunrajoitukset täyttävät SEUT 101 artiklan 3 kohdan edellytykset. Tällaiset rajoitukset on yleensä kielletty ryhmäpoikkeusasetuksissa, tai niitä luonnehditaan komission suuntaviivoissa ja tiedonannoissa vakavimmiksi kilpailunrajoituksiksi. Yleensä tällaisia rajoituksia sisältävät sopimukset eivät täytä (ainakaan) SEUT 101 artiklan 3 kohdan kahta ensimmäistä edellytystä. Ne eivät tuota objektiivista taloudellista etua, eivätkä ne hyödytä kuluttajia.

Nämä suuntaviivat eivät kuitenkaan ole sitovia, eivätkä ne rajoita unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä SEUT 101 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkinnasta eivätkä EU:n tuomioistuinten näiden määräysten tulevia tulkintoja.

Taustaa

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 1 artiklan 1 kohdan mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa mainitut sopimukset, jotka eivät täytä SEUT 101 artiklan 3 kohdan edellytyksiä, ovat kiellettyjä. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 1 artiklan 2 kohdan mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset, jotka täyttävät SEUT 101 artiklan 3 kohdan edellytykset, eivät ole kiellettyjä, eikä tämä edellytä ennakolta tehtyä päätöstä. Tällaiset sopimukset ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia heti, kun SEUT 101 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät, ja niin kauan kuin ne pysyvät täytettyinä.

Viimeisin päivitys 21.02.2011

Top