Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Komission ja kansallisten tuomioistuinten yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Komission ja kansallisten tuomioistuinten yhteistyö

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 voimaantulon myötä yritykset ja kansalaiset voivat vedota Euroopan unionin (EU) kilpailusääntöihin kansallisissa tuomioistuimissa. Tämä merkitsee myös sitä, että kansalliset tuomioistuimet vastaavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklan (entisen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan) täytäntöönpanosta. Tässä tiedonannossa kuvaillaan, miten komission ja kansallisten tuomioistuinten uusi yhteistyö kilpailun alalla toimii.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyvästä yhteistyöstä komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä (EUVL C 101, 27.4.2004).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklassa (entisen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa) vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 luodaan rinnakkaisen toimivallan järjestelmä, jossa komissio, Euroopan unionin (EU) maiden toimivaltaiset kilpailuviranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet voivat kaikki soveltaa SEUT 101 ja 102 artiklaa. Kansallisten tuomioistuinten ja komission yhteistyöhön sovelletaan tämän tiedonannon lisäksi myös tiedonantoa yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa.

EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa

Kansallisilla tuomioistuimilla on oikeus soveltaa SEUT 101 ja 102 artiklaa ilman velvollisuutta soveltaa samanaikaisesti kansallista kilpailulainsäädäntöä. Jos kansallinen tuomioistuin kuitenkin soveltaa kansallista kilpailulainsäädäntöä sopimuksiin, päätöksiin tai menettelytapoihin, jotka saattavat SEUT 101 artiklan 1 kohdassa (entisen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa) tarkoitetulla tavalla vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan, tai jos ne soveltavat kansallista kilpailulainsäädäntöä SEUT 102 artiklassa kiellettyihin väärinkäyttötapauksiin, niiden on sovellettava kyseisiin sopimuksiin, päätöksiin tai menettelytapoihin myös EU:n kilpailusääntöjä. Kansallisen kilpailulainsäädännön rinnakkainen soveltaminen sopimuksiin ei saa johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin EU:n kilpailulainsäädännön soveltaminen.

Toisin sanoen noudatettaessa kansallisen ja EU:n kilpailulainsäädännön rinnakkaista soveltamista, sopimuksia, jotka

  • eivät ole kiellettyjä SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tai jotka täyttävät SEUT 101 artiklan 3 kohdan (entisen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan) ehdot, ei voida kieltää myöskään kansallisen kilpailulainsäädännön nojalla (neuvoston asetuksen N:o 1/2003 3 artiklan 2 kohta),
  • ovat SEUT 101 artiklan 1 kohdan määräysten vastaisia ja jotka eivät täytä sen 101 artiklan 3 kohdan ehtoja, ei voida saattaa voimaan kansallisen lainsäädännön nojalla (unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö).

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 3 artiklassa ei säädetä samankaltaista yhdenmukaistamisvelvoitetta, joka koskisi SEUT 102 artiklaa. Säännösten ollessa ristiriitaisia, yleisperiaate, jonka mukaan EU:n lainsäädäntö on ensisijaista kansalliseen lainsäädäntöön nähden, edellyttää kuitenkin, että kansalliset tuomioistuimet jättävät soveltamatta kaikkia sellaisia kansallisia oikeussäännöksiä, jotka ovat ristiriidassa EU:n säännöstön kanssa, riippumatta siitä, onko kansalliset säännökset annettu aikaisemmin vai myöhemmin kuin EU:n säännöstö.

Kun kansallinen tuomioistuin joutuu soveltamaan EU:n kilpailusääntöjä, se voi ensin hakea neuvoa SEUT 101 ja 102 artiklan soveltamista koskevasta unionin tuomioistuinten oikeuskäytännöstä tai siihen liittyvistä komission asetuksista, päätöksistä, tiedonannoista ja suuntaviivoista. Jos nämä asiakirjat eivät sisällä riittäviä tietoja, kansallinen tuomioistuin voi pyytää komissiolta lausuntoa kysymyksistä, jotka koskevat EU:n kilpailusääntöjen soveltamista.

Jos EU:n lainsäädännössä ei ole menettelyjä ja sanktioita koskevia säännöksiä, joita kansallisten tuomioistuinten on EU:n kilpailusääntöjä soveltaessaan noudatettava, nämä soveltavat kansallista menettelytapalainsäädäntöä. Kansallisten tuomioistuinten täytyy myös kunnioittaa EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoehtoja, kuten esimerkiksi sallia komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten esittää kirjallisia huomautuksia.

EU:n kilpailusääntöjen rinnakkainen tai peräkkäinen soveltaminen sekä komission ja kansallisten tuomioistuinten välinen yhteistyö

Kansallinen tuomioistuin voi soveltaa EU:n kilpailulainsäädäntöä sopimukseen, joka vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan, komission kanssa samanaikaisesti tai komission jälkeen.

Kun kansallinen tuomioistuin tekee päätöksen ennen komissiota, sen on vältettävä tekemästä päätöstä, joka olisi ristiriidassa komission harkitseman päätöksen kanssa. Tätä tarkoitusta varten kansallinen tuomioistuin voi kysyä komissiolta, onko sillä vireillä asiaa, joka koskee samaa sopimusta, ja jos vastaus on myönteinen, missä vaiheessa asian käsittely on ja mitä komissio todennäköisesti kyseisessä tapauksessa päättää. Kansallinen tuomioistuin voi oikeusvarmuuden takaamiseksi myös harkita menettelyjensä viivyttämistä, kunnes komissio on tehnyt oman päätöksensä. Kun komissio tekee päätöksen tietyssä asiassa ennen kansallista tuomioistuinta, tämä voi kääntyä unionin tuomioistuimen puoleen, jos epäilee komission päätöksen laillisuutta. Kansallinen tuomioistuin ei voi kuitenkaan koskaan tehdä komission päätöksen vastaista tuomiota.

Kilpailusääntöjen rinnakkaisen tai peräkkäisen soveltamisjärjestelmän tulee perustua vankalle yhteistyölle. Koska EU:n lainsäädännössä ei ole tästä nimenomaisesti säädetty, unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklan 3 kohdassa (entinen EY:n perustamissopimuksen 10 artikla), jossa EU-maat velvoitetaan helpottamaan EU:n päämäärän toteutumista, eurooppalaisille toimielimille ja EU-maille asetetaan tällä perustamissopimuksen määräyksellä yhtäläinen velvoite toimia lojaalissa yhteistyössä edistääkseen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Näin ollen perustamissopimuksen 4 artiklan 3 kohdasta johtuu, että

  • komission on avustettava kansallisia tuomioistuimia näiden soveltaessa EU:n lainsäädäntöä,
  • kansalliset tuomioistuimet voidaan velvoittaa avustamaan komissiota täyttämään velvollisuutensa.

Komissio avustaa kansallisia tuomioistuimia puolueettomasti ja objektiivisesti, eikä sen tarjoama apu sido niitä. Kansallisten tuomioistuinten on pyydettävä komission apua kirjallisesti. Komissio ilmaisee näkemyksensä seuraavin keinoin:

  • Tietojen toimittaminen. Kansallinen tuomioistuin voi esimerkiksi pyytää komissiolta sillä olevia asiakirjoja tai menettelyä koskevia tietoja saadakseen selville, onko tietty asia komission käsiteltävänä, onko komissio aloittanut menettelyn tai onko se jo muodostanut kantansa. Komissio pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot kansalliselle tuomioistuimelle yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
  • Lausunnon antaminen. Kansallinen tuomioistuin voi pyytää komission lausuntoa kysymyksistä, jotka ovat luonteeltaan taloudellisia, tosiasioihin liittyviä tai oikeudellisia. Viimeksi mainittu kysymys ei luonnollisesti poista kansallisen tuomioistuimen mahdollisuutta tai velvollisuutta pyytää unionin tuomioistuimelta SEUT 267 artiklan (entisen EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan) mukaista ennakkoratkaisua EU:n lainsäädännön tulkinnasta tai sen soveltuvuudesta kyseiseen asiaan. Lausunnossaan komissio rajoittuu toimittamaan kansalliselle tuomioistuimelle tosiseikat taikka pyydetyn taloudellisen tai oikeudellisen selvityksen kiinnittämättä huomiota kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviin seikkoihin. Komission lausunto ei ole kansallista tuomioistuinta oikeudellisesti sitova.
  • Huomautusten esittäminen. Kansalliset kilpailuviranomaiset ja komissio voivat esittää huomautuksia kansallisille tuomioistuimille. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos SEUT 101 tai 102 artiklan johdonmukainen soveltaminen sitä edellyttää. Jotta komissio pystyisi esittämään hyödyllisiä huomautuksia, kansallisia tuomioistuimia voidaan pyytää toimittamaan sille jäljennökset kaikista asian arvioinnissa tarvittavista asiakirjoista tai varmistamaan niiden toimitus.

Lojaalin yhteistyön velvoite merkitsee myös sitä, että EU-maiden viranomaiset voidaan velvoittaa avustamaan komissiota täyttämään velvollisuutensa. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 annetaan kolme esimerkkiä tällaisesta avusta:

  • Niiden asiakirjojen toimittaminen, jotka ovat tarpeen asian arvioimiseksi silloin, kun komissio haluaa esittää huomautuksia.
  • SEUT 101 tai 102 artiklan soveltamiseksi annettujen tuomioiden toimittaminen. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU-maat toimittavat komissiolle jäljennöksen kaikista kansallisten tuomioistuinten kirjallisista tuomioista, joissa päätetään SEUT 101 tai 102 artiklan soveltamisesta, viipymättä sen jälkeen, kun koko tuomio on annettu osapuolille tiedoksi kirjallisesti.
  • Tarkastuksiin osallistuminen. Komissio voi pyytää kansallisia tuomioistuimia osallistumaan komission tarkastuksiin, jotka koskevat yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä.

Mikäli komission ja kansallisten tuomioistuinten välisen yhteistyön käännekohta on tietojen vaihto, tämän ei pitäisi tapahtua salassapitovelvollisuuden kustannuksella. (SEUT 339 artikla, entinen EY:n perustamissopimuksen 287 artikla). Lojaalin yhteistyön velvoite edellyttää komission toimittavan kansalliselle tuomioistuimelle kaikki sen pyytämät tiedot, vaikka ne kuuluisivat salassapitovelvollisuuden piiriin. Komissio voi kuitenkin kieltäytyä toimittamasta tietoja siinä tapauksessa, että kansallinen tuomioistuin ei voi taata salassa pidettävien tietojen ja liikesalaisuuksien suojaamista. Komissio voi myös kieltäytyä toimittamasta tietoja kansallisille tuomioistuimille erittäin tärkeistä syistä, jotka liittyvät tarpeeseen turvata EU:n edut.

Komissio julkaisee kilpailupolitiikkaa koskevassa vuosikertomuksessa yhteenvedon tämän tiedonannon mukaisesta yhteistyöstään kansallisten tuomioistuinten kanssa. Se voi myös julkaista lausuntonsa ja huomautuksensa www-sivustollaan.

Taustaa

Tämä tiedonanto korvaa vuoden 1993 tiedonannon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamiseen liittyvästä yhteistyöstä kansallisten tuomioistuimien ja komission välillä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin [ COM(2013) 404 , 11.6.2013 - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top