Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työllisyystuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Työllisyystuki

Tavoitteena on vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta työllisyystuki ja sellaiset valtiontuet, joilla tuetaan työpaikkojen luomista ja epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden ja alentuneesti työkykyisten työllistämistä.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2204/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus koskee kahdenlaista työllisyystukea: työpaikkojen luomiseen tarkoitettua tukea sekä epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden palkkaamiseen tarkoitettua tukea. Muunlaiset työllisyystuet eivät ole kiellettyjä, mutta niistä on ilmoitettava komissiolle etukäteen.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan tarkoituksen mukaisesti asetuksen nojalla ilmoitusvelvollisuudesta vapautettujen tukien tarkoituksena ja seurauksena on oltava työllisyyden edistäminen, eivätkä ne saa vaikuttaa kaupankäyntiin. Sen sijaan vientituki ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee edelleen yksittäiselle yritykselle myönnettyjä tukia sekä sellaisia tukia, jotka eivät varsinaisesti lisää työntekijöiden määrää (esimerkiksi tilapäisten tai määräaikaisten työsopimusten muuttamiseen vakituisiksi tarkoitetut tuet). Rakenneuudistusta ja yritysten pelastamista varten tarkoitettuja tukia saavat yritykset ovat edelleen näitä tukia koskevien yhteisön suuntaviivojen alaisia.

Tätä asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta hiiliteollisuutta (neuvoston asetus 1407/2002), laivanrakennusteollisuutta (neuvoston asetus 1540/98) ja liikennesektoria, joita koskevat alakohtaiset perusvaatimukset.

Työpaikkojen luominen

Työpaikkojen luomiseen tarkoitetuille työllisyystuille vahvistetaan asetuksessa seuraavat enimmäismäärät:

  • Aluetukea saamattomilla alueilla ja aloilla tuen bruttointensiteetti ei voi ylittää 15 prosenttia pienten yritysten osalta eikä 7,5 prosenttia keskisuurten yritysten osalta.
  • Aluetukeen oikeutetuilla alueilla ja aloilla tuen enimmäismäärät ovat aluetukikartoissa ja aluetukien monialaisissa puitteissa mainitut määrät. Pk-yritysten osalta enimmäisintensiteettiä korotetaan 10 prosenttiyksiköllä perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla ja 15 prosenttiyksiköllä a alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. Epäsuotuisilla alueilla sovelletaan näitä enimmäismääriä tai tapauksen mukaan asetuksessa 1257/1999 säädettyjä korkeampia enimmäismääriä.

Tukea voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi sillä ehdolla, että luodut työpaikat:

  • lisäävät työntekijöiden nettomäärää
  • säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan tai pk-yrityksissä kahden vuoden ajan
  • työllistävät henkilöitä, joilla ei ole ollut aikaisemmin työpaikkaa tai jotka ovat menettäneet työpaikkansa.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja toimittaa tukihakemuksen jäsenvaltiolle.

Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten henkilöiden palkkaaminen

"Epäedullisessa asemassa oleva työntekijä" ja "alentuneesti työkykyinen työntekijä" määritellään asetuksessa väljästi. Esimerkiksi epäedullisessa asemassa oleviin työntekijöihin voidaan katsoa kuuluviksi kaikki etniseen vähemmistöön kuuluvat henkilöt, siirtotyöläiset ja työttömät ja alentuneesti työkykyisiksi kaikki henkilöt, joilla on ruumiillinen tai henkinen vamma tai mielenterveydellisten syiden vuoksi alentunut työkyky.

Jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden palkkaamisen edistämiseen tukia, jotka kattavat enintään 50 prosenttia vuotuisista palkkakustannuksista ja sosiaaliturvamaksuista, ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden palkkaamiseen tukia, jotka kattavat enintään 60 prosenttia mainituista kustannuksista. Lisäksi voidaan myöntää tukea heidän alhaisemman tuottavuutensa kompensoimiseen ja toimitilojen muuttamiseen heidän tarpeitaan vastaaviksi ja heidän erityiseen avustamiseensa.

Tuen kasautuminen

Asetuksessa vahvistettuja tuen enimmäismääriä sovelletaan riippumatta siitä, ovatko varat kansallisia vai yhteisön varoja. Sen sijaan vain epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden palkkaamiseen myönnetyt tuet saavat kasautua muiden valtiontukien kanssa tai muiden yhteisön tukitoimien kanssa, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tuloksena saatavan tuen bruttointensiteetti ei ylitä 100 prosenttia palkkakustannuksista.

Avoimuus ja seuranta

Asianmukaisen seurannan ja riittävän avoimuuden varmistamiseksi komissio pyytää jäsenvaltioita:

  • ilmoittamaan komissiolle asetuksen nojalla poikkeuksen saaneista tukiohjelmista 20 päivän kuluessa vakiolomakkeella (liite I)
  • säilyttämään yksityiskohtaisia asiakirjoja asetuksen nojalla poikkeuksen saaneista tukiohjelmista
  • laatimaan vuosikertomuksen asetuksen soveltamisesta (liite II).

Asetuksen voimassaolon päätyttyä sen nojalla poikkeuksen saaneisiin tukiohjelmiin sovelletaan kuuden kuukauden siirtymäaikaa.

Asetuksen (EY) N:o 2204/2002, jonka piti alun perin raueta 31. joulukuuta 2006, voimassaoloaikaa on pidennetty ensin 31. joulukuuta 2007 asti asetuksella (EY) N:o 1040/2006, ja toisen kerran 30. kesäkuuta 2008 asti asetuksella (EY) N:o 1976/2006.

Taustaa

Komissio voi vapauttaa jotkin valtiontuen muodot ilmoitusvelvollisuudesta asetuksen 994/98 nojalla. Tällä asetuksella halutaan vapauttaa siitä työpaikkojen luomiseen ja epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden ja alentuneesti työkykyisten työllistämiseen tarkoitetut tuet hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi.

Työllisyystukia koskevien säännösten soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tässä asetuksessa on päätetty vapauttaa työllisyystuet ilmoitusvelvollisuudesta sillä edellytyksellä, että tuet on tarkoitettu aluetukiin oikeutetuille alueille tai että ne on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille suuryritysten sijasta.

Tässä asetuksessa otetaan kuitenkin huomioon alueellista valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa vahvistetut määräykset sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävästä valtiontuesta annettu asetus 70/2001.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2204/2002

2.1.2003 - 30.6.2008

-

EYVL L 337, 13.12.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1040/2006

28.7.2006

-

EUVL L 187, 8.7.2006

Asetus (EY) N:o 1976/2006

24.12.2006

-

EUVL L 368, 23.12.2006

Viimeisin päivitys 22.03.2007

Top