Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamis- ja rakenneuudistustuki

1) TAVOITE

Tavoitteena on hyväksyä tietyin edellytyksin valtiontuen myöntäminen vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto - Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (Tiedonanto jäsenvaltioille ja ehdotukset aiheellisiksi toimenpiteiksi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EYVL C 288, 9.10.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Taustaa

Näillä suuntaviivoilla, joilla korvataan komission vuonna 1994 antamat suuntaviivat, pyritään tietyin edellytyksin hyväksymään valtiontuen myöntäminen vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja niiden rakenteiden uudistamiseen. Syinä uusien sääntöjen antamiseen ovat olleet mm. sisämarkkinoiden toteutuminen, yhteisen rahan käyttöönotto ja yhteisön sisäisen kaupan kasvu.

Soveltamisala

Suuntaviivat perustuvat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan yhteismarkkinoille soveltuvana pidetään valtiontukea "Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen" (c alakohta). Suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin vaikeuksissa oleviin yrityksiin, myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja kaikkiin aloihin maatalous mukaan luettuna.

Määritelmät: vaikeuksissa oleva yritys, pelastamistuki ja rakenneuudistustuki

Suuntaviivat koskevat pelastamis- ja rakenneuudistustukea, jota jäsenvaltiot myöntävät taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Vaikeuksissa olevina yrityksinä pidetään yrityksiä, jotka eivät pysty omilla varoillaan ja viranomaisten puuttumatta tilanteeseen välttymään lähes varmalta toiminnan lopettamiselta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi vaikeuksissa olevina pidetään yhtiöitä,

 • joiden osakkaiden vastuu on rajattu, kun ne ovat menettäneet yli puolet pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana
 • joiden osakkaiden vastuuta ei ole rajattu, kun ne ovat menettäneet yli puolet varoistaan ja yli neljännes varoista on menetetty viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana
 • jotka täyttävät kansallisessa lainsäädännössä säädetyt maksukyvyttömyysehdot.

Vasta perustetut yritykset tai yhtymään kuuluvat yritykset eivät periaatteessa ole tukikelpoisia.

Vaikka pelastaminen ja rakenneuudistus sisältävät eri toimenpiteitä, ne ovat usein saman prosessin kaksi vaihetta. Pelastamistuen on mahdollistettava, että vaikeuksissa oleva yritys voi jatkaa toimintaansa siirtymäkauden ajan, jolloin sille voidaan laatia rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelma. Rakenneuudistus on sitä vastoin osa realistista ja johdonmukaista suunnitelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yrityksen kannattavuus pitkällä aikavälillä.

Tuen yleiset hyväksymisedellytykset

Pelastamistukia on pidettävä poikkeuksellisina toimenpiteinä, joita toteutetaan enintään kuuden kuukauden ajan. Pelastamistoimia, joilla pyritään säilyttämään vallitseva tilanne ennallaan, ei voida hyväksyä. Yleisinä hyväksymisedellytyksinä on, että

 • pelastamistukien on oltava lainatakauksia tai lainoja
 • ne on maksettava takaisin viimeistä suoritusta seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
 • niiden on oltava perusteltuja eikä niillä saa olla huomattavia heijastusvaikutuksia muiden jäsenvaltioiden markkinoihin
 • niihin on liitettävä ilmoitusta tehtäessä rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelma tai muu todistus siitä, että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin
 • ne on rajattava siten, että yritys voi toimia sen ajan, jolle tuki on myönnetty.

Koska rakenneuudistustuet voivat aiheuttaa kilpailuvääristymiä, niihin sovelletaan tuen ainutkertaisuuden sääntöä, toisin sanoen tukea voi saada vain kerran. Rakenneuudistustukea myönnettäessä on noudatettava seuraavia ehtoja:

 • tukikelpoisia ovat yritykset, jotka ovat vaikeuksissa
 • rakenneuudistussuunnitelma on laadittava ja toteutettava
 • kilpailijoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia on lievennettävä
 • tukimäärä ja -intensiteetti on rajattava välttämättömään
 • komissio määrää erityisistä edellytyksistä ja velvoitteista
 • rakenneuudistussuunnitelma on toteutettava kokonaisuudessaan
 • komission on voitava tarkkailla myönnetyn tuen käyttöä jäsenvaltioiden säännöllisesti sille toimittamien yksityiskohtaisten kertomusten avulla.

Ilmoitusmenettely

Tukiohjelmista, jotka eivät täytä näitä ehtoja tai vähämerkityksisen tuen ehtoja, on tehtävä ilmoitus vakiolomakkeella.

Ilmoituksessa on lisäksi voitava näyttää toteen, että kyseisellä tuella kannustetaan yrityksiä harjoittamaan täydentävää tutkimustyötä ja että tutkimusta ei olisi tehty ilman tukea tai se olisi ollut vähemmän kunnianhimoinen.

Nämä suuntaviivat olivat voimassa 9.:een lokakuuta asti, jonka jälkeen komissio on ottanut käyttöön uudet suuntaviivat.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Komission tiedonanto - Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi [EUVL C 244, 1.10.2004].

Viimeisin päivitys 08.07.2005

Top