Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html EN html FR html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle

Nämä puitteet on osoitettu jäsenvaltioille ja niiden tarkoituksena on helpottaa tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan myönnettävän valtiontuen käyttöä. Puitteiden avulla jäsenvaltioiden tulisi voida tukea näitä kolmea osa-aluetta investointien lisäämiseksi. Ne ovat siten Euroopan unionin kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta keskeinen väline. Konkreettisempana tavoitteena on varmistaa, että myönnetty tuki on kohdennettu optimaalisesti, vastaa markkinoiden tarpeita ja edistää kilpailua vääristämättä sitä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto - Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle [EUVL C 323/1, 30.12.2006].

TIIVISTELMÄ

Nämä yhteisön puitteet edistävät suoraan kasvu- ja työllisyysstrategian toteuttamista, koska ne

 • laajentavat mahdollisen tuen kohteet tutkimuksesta ja kehittämisestä myös innovointiin;
 • mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tukemisen kilpailua vääristämättä;
 • edistävät uusia investointeja tietyillä erityisaloilla muun muassa mahdollistamalla tuen nuorille innovatiivisille yrityksille ja innovaatioklustereille.

Puitteita sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2007.

Tavoitteet

Puitteilla on kahtalaiset tavoitteet. Niiden avulla pyritään

 • auttamaan jäsenvaltioita kohdentamaan suurempi osa julkisen tukeen varatusta kokonaisbudjetistaan tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan;
 • optimoimaan tuen myöntäminen näillä kolmella osa-alueella siten, että tukea myönnetään parhaille hankkeille taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen.

Tämän pitäisi mahdollistaa yhtäältä tukeen osoitettujen rahoitusvarojen kasvattamisen ilman kilpailuun tai kauppaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja toisaalta julkisen rahoituksen tehokkuuden parantamisen.

Valtiontuet ja T&K&I: myönteisten ja kielteisten vaikutusten tasapainottaminen

Komissio punnitsee tuen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia arvioidakseen, onko se soveltuva yhteismarkkinoille.

Valtiontukitoimenpide hyväksytään ainoastaan, jos se

 • korjaa markkinoiden toimintapuutteen ja vastaa yhteisen edun mukaista tavoitetta (esim. kasvu, työllisyys, koheesio, ympäristönsuojelu);
 • on oikein kohdennettu ja oikea toimintaväline;
 • tarjoaa todellista lisäarvoa (kilpailun vääristyminen ja vaikutus kauppaan on niin vähäistä, että kokonaisvaikutus on myönteinen).

Markkinoiden toimintapuutteet

Puitteissa määritellään tärkeimmät markkinoiden toimintapuutteet, jotka saattavat haitata tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa. Nämä puutteet liittyvät seuraaviin tekijöihin:

 • tietämyksen levittäminen
 • koordinointi
 • verkostot
 • informaatio.

Näiden puutteiden korjaamiseksi esitetään suuntaviivoja erityyppisistä valtiontuista:

 • tuki tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
 • tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin
 • tuki pk-yrityksille teollisoikeuksien kustannuksiin
 • tuki nuorille innovatiivisille yrityksille
 • tuki palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
 • tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin
 • tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen pk-yrityksille
 • tuki innovaatioklustereille *.

Valtiontukien valvonta

Puitteissa komissiolle annetaan uusia välineitä, joilla voidaan parantaa valtiontukien valvontaa.

Vakavien vääristymien välttämiseksi puitteissa määrätään sellaisten tapausten yksityiskohtaisesta arvioinnista, joihin liittyy huomattavia tukimääriä ja siten suurempi riski kilpailun vääristymisestä.

Taustaa

Eurooppalaisten yritysten menestys maailmanlaajuisessa kilpailussa edellyttää, että ne ovat tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin eturintamassa. Näille kolmelle osa-alueelle ei vieläkään investoida tarpeeksi. Yrityksiä voidaan parhaiten kannustaa investoimaan edistämällä todellista kilpailua. Joissain tapauksissa markkinat eivät kuitenkaan pysty yksin riittävästi stimuloimaan tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Tällöin voi olla tarpeellista käyttää valtiotukia, vaikka ne onkin periaatteessa kielletty EY:n perustamissopimuksessa. Jos tukia myönnetään liiallisesti tai ne kohdistetaan väärin, niillä voi olla vakavia vaikutuksia. Siksi valtiontuelle tarvitaan yhteisön puitteet.

Keskeiset termit

 • Innovaatioklusteri: riippumattomien yritysten ryhmittymä, joka toimii tietyllä alalla ja alueella ja jonka tarkoituksena on kannustaa innovointiin edistämällä intensiivistä vuorovaikutusta, käyttämällä yhteistä infrastruktuuria ja vaihtamalla tietämystä ja asiantuntemusta sekä osallistumalla tehokkaasti teknologian siirtoon, verkostoitumiseen ja tietojen levittämiseen klusteriin kuuluvien yritysten keskuudessa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto (es de en fr) neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 22. marraskuuta 2006, "Verokannustimien tehokkaampi käyttö tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi" [KOM(2006) 728 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

"Valtiontuen toimintasuunnitelma - Valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen: suunnitelma valtiontuen uudistamiseksi vuosina 2005-2009" [kuulemisasiakirja, ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 12.09.2007

Top