Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiettyihin vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat poikkeukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tiettyihin vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat poikkeukset

1) TAVOITE

Tavoitteena on valtuuttaa komissio soveltamaan asetuksen nojalla ryhmäpoikkeuksia tiettyjen vertikaalisten sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 19/65, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin [EYVL L 36, 6.3.1965].

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16. joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta [EYVL L 1, 4.1.2003]

neuvoston asetus (ETY) N:o 1215/1999, annettu 10. kesäkuuta 1999 [EYVL L 148, 15.6.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Taustaa

Komissio valtuutetaan asetuksella N:o 19/65 säätämään asetuksella EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja asetuksessa N:o 1/2003 säädettyjen sääntöjen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti poikkeuksen soveltamisesta tiettyihin kahden yrityksen välisten, jälleenmyyntiä koskevien yksinoikeussopimusten ryhmiin. Asetusta N:o 19/65 ei sovelleta useamman kuin kahden yrityksen välisiin sopimuksiin eikä palveluita tai jalostettaviksi tarkoitettuja tuotteita koskeviin yksinmyynti-, yksinjakelu- tai yksinostosopimuksiin.

Asetuksen N:o 19/65 mukainen lähestymistapa todettiin kuitenkin vuosien mittaan talouskehityksen ja nykyisin käytössä olevien jakelukanavien kannalta liian joustamattomaksi. Asetuksessa N:o 1215/1999 säädetään kuitenkin ryhmäpoikkeusten soveltamisalan laajentamisesta siten, että ne kattavat myös vertikaaliset sopimukset.

Soveltamisala

Komissio voi säätää asetuksella poikkeuksen soveltamisesta esimerkiksi seuraaviin sopimusten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin:

  • tavaroiden tai palveluiden osto-, myynti- tai jälleenmyyntiehtoja koskevat sopimukset kahden tai useamman yrityksen välillä
  • ostorajoituksista tai teollis- ja tekijänoikeuksien taikka taitotiedon käyttöä koskevista rajoituksista tehdyt sopimukset kahden yrityksen välillä.

Poikkeusasetusten soveltamisehdot

Komission antamien poikkeusasetusten on täytettävä seuraavat ehdot:

  • asetuksessa on määriteltävä sen soveltamisalaan kuuluvien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät ja täsmennettävä, mitä rajoituksia, lausekkeita tai muita ehtoja niihin voi sisältyä
  • asetusten on oltava voimassa määräajan; niitä voidaan kuitenkin muuttaa tai ne voidaan kumota
  • asetuksia on sovellettava takautuvasti niiden soveltamisalan ulottamiseksi sopimuksiin, jotka täyttivät asetuksen voimaantuloajankohtana poikkeuksen myöntämisedellytykset.

Poikkeusasetukset on annettava seuraavaa hyväksymismenettelyä noudattaen:

  • asetusehdotus on julkaistava, jotta kaikki asianomaiset henkilöt ja organisaatiot voivat esittää sitä koskevat huomautuksensa komissiolle
  • komissio kuulee kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa ennen asetusehdotuksen julkaisemista tai asetuksen antamista.

Asetuksessa N:o 1/2003 määritellään siirtyminen keskitetystä ennakkoilmoitusjärjestelmästä järjestelmään, joka pohjautuu lainsäädäntöön perustuvan poikkeuksen suoraan sovellettavuuteen. Kyseisen asetuksen voimaantulosta lähtien kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on tarvittaessa varmistettava, että kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa noudatetaan kilpailusääntöjä.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (ETY) N:o 19/65

26.3.1965

-

Asetus (EY) N:o 1215/1999

18.6.1999

-

Asetus (EY) N:o 1/2003

25.1.2003

1.5.2004

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 21.02.2007

Top