Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erikoistumissopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Erikoistumissopimukset

1) TAVOITE

Tavoitteena on kannustaa yrityksiä yhteistyöhön, joka koskee erikoistumista tiettyjen tuotteiden valmistukseen tai tiettyjen palveluiden tarjoamiseen siten, että samalla säilytetään tosiasiallinen kilpailu yhteismarkkinoilla.

2) SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2658/2000, annettu 29 päivänä marraskuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin [EYVL L 304, 5.12.2000].

3) TIIVISTELMÄ

Erikoistumissopimukset

Erikoistumissopimukset koskevat yhteistyötä, jota yritykset tekevät erikoistuakseen tiettyjen tuotteiden valmistukseen tai tiettyjen palveluiden tarjoamiseen. Tätä asetusta sovelletaan myös seuraaviin sopimuksiin:

  • toisen sopimuspuolen erikoistuminen: sopimuspuoli sitoutuu lopettamaan tiettyjen tuotteiden tuotannon tai tiettyjen palvelujen tarjoamisen tai pidättymään tiettyjen tuotteiden tuotannosta tai tiettyjen palveluiden tarjoamisesta toisen sopimuspuolen hyväksi
  • vastavuoroinen erikoistuminen: kukin sopimuspuoli luopuu tiettyjen tuotteiden valmistamisesta tai tiettyjen palvelujen tarjoamisesta toisen sopimuspuolen hyväksi
  • yhteinen tuotanto: sopimuspuolet sitoutuvat valmistamaan tiettyjä tuotteita tai tarjoamaan tiettyjä palveluja yhteisesti.

Taustaa

Tätä asetusta sovellettaessa on otettava huomioon asetus N:o 2821/71, jolla komissio valtuutetaan myöntämään poikkeus tietynlaisille sopimuksille EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Asetuksella korvataan 19. joulukuuta 1984 annettu asetus N:o 417/85, jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2000.

Uusi ryhmäpoikkeusasetus eroaa poikkeusasetuksissa perinteisesti käytetystä lähestymistavasta, joka perustuu nimenomaisesti poikkeuksen saaneiden lausekkeiden luetteloon. Tässä asetuksessa on valittu lähestymistavaksi poikkeuksen myöntäminen yleisesti kaikille niille edellytyksille, joiden mukaisesti yritykset tekevät erikoistumissopimuksia. Uusi lähestymistapa on osa komission vuonna 1997 aloittamaa lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkiyttämistä.

Soveltamisala

Koska erikoistumista koskeva yhteistyö tukee yleisesti tuotteiden valmistukseen tai jakeluun tehtäviä parannuksia ja helpottaa teknistä ja taloudellista kehitystä sekä tuotteiden valmistuksen ja käytön rationalisointia, mistä on hyötyä erityisesti kuluttajille, tällä asetuksella ei myönnetä poikkeusta ainoastaan sellaisille sopimuksille, joiden päätavoitteena on erikoistuminen, vaan myös sopimuksille, jotka liittyvät suoraan erikoistumista koskevaan yhteistyöhön ja ovat tarpeen sen harjoittamisessa, edellyttäen että osapuolten yhteinen markkinaosuus on enintään 20 prosenttia merkityksellisistä markkinoista.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka eivät ole välttämättömiä edellä mainittujen myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi. Tietyt kilpailua vakavasti rajoittavat toimenpiteet (kuten hinnoista sopiminen tai tuotannon rajoittaminen) pysyvät pääsääntöisesti kiellettyinä.

Komissio pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tarvittaessa tällä asetuksella myönnetty poikkeus.

Poikkeuksen kattamat sopimukset

Poikkeus myönnetään kahden tai useamman yrityksen välisille sopimuksille, jos yritysten yhteinen markkinaosuus on alle 20 prosenttia merkityksellisistä markkinoista ja jos sopimuksen tavoitteena on kilpailevien yritysten sopimukseen perustuva yhden osapuolen erikoistuminen tai vastavuoroinen erikoistuminen yhteisessä tuotannossa. Yhden osapuolen erikoistumista koskeville sopimuksille sellaisten yritysten välillä, jotka eivät kilpaile keskenään, voidaan kuitenkin myöntää poikkeus asetuksen N:o 2790/1999 mukaisesti.

Poikkeusta sovelletaan myös yksinosto- ja/tai yksintoimitusvelvoitteisiin tai tuotteiden yhteistä jakelua (ei myyntiä) koskeviin järjestelyihin yritysten välillä.

Markkinaosuus lasketaan joko kyseisillä markkinoilla toteutuneen myynnin määrän perusteella tai vertaamalla myynnin arvioitua määrää edellisen kalenterivuoden myyntiin. Jos markkinaosuus ylittää tietyn ajan jälkeen 20 prosentin rajan mutta pysyy alle 25 prosentissa, poikkeusta sovelletaan vielä kahden vuoden ajan. Sen sijaan jos 25 prosentin raja ylittyy, poikkeusta sovelletaan vain yhden vuoden ajan.

Sopimukset, joita poikkeus ei koske

Poikkeusta ei sovelleta sellaisiin erikoistumissopimuksiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena on

  • sopia myyntihinnoista
  • rajoittaa tuotantoa tai myyntiä
  • jakaa markkinoita tai asiakkaita.

Poikkeuksen peruuttaminen

Asetuksen N:o 2821/71 mukaisesti komissio voi peruuttaa poikkeuksen soveltamisesta johtuvat edut, jos

  • sopimus ei johda huomattavaan rationalisointiin
  • käyttäjät eivät hyödy sopimuksesta
  • kyseisiin tuotteisiin ei kohdistu yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla tehokasta kilpailua.

Tätä asetusta ei sovelleta 1. tammikuuta 2001 ja 30. kesäkuuta 2002 välisen jakson aikana sopimuksiin, jotka olivat voimassa jo 31. joulukuuta 2000 ja jotka täyttävät asetuksessa N:o 417/85 säädetyt ehdot.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus N:o 2658/2000/EY

1.1.2001

-

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 07.03.2007

Top