Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kilpailu: tiettyjä kilpailevien yritysten välisiä sopimuksia koskevat poikkeukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kilpailu: tiettyjä kilpailevien yritysten välisiä sopimuksia koskevat poikkeukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 2821/71 EU:n perustamissopimuksen soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Euroopan komissio voi myöntää yksittäispoikkeuksia joillekin sopimuksille, päätöksille ja yhdenmukaistetuille menettelytavoille, jotka täyttävät ehdot Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimus) 81 artiklan 3 kohdan (nykyisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdan) soveltamiselle.
 • Se voi myöntää myös ryhmäpoikkeuksia antamalla asetuksia.
 • Tämän asetuksen nojalla komissio voi vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta tietyt sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat myöntämällä niille ryhmäpoikkeuksen.

Soveltamisala

Asetuksella 2821/71 valtuutetaan komissio antamaan asetus ja soveltamaan SEUT 101 artiklan 3 kohtaa tiettyihin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, joiden tavoitteena on

 • tuotteiden tai menetelmien tutkimus tai kehittäminen ja tällaisen toiminnan tulosten hyödyntäminen, myös immateriaalioikeuksia ja salaista teknistä tietämystä koskevat sopimusehdot
 • erikoistuminen, myös sen toteuttamiseksi tarpeelliset sopimukset.

Poikkeusasetusten ehdot

Komission antamien poikkeusasetusten on täytettävä seuraavat ehdot:

 • asetuksessa on määriteltävä sen piiriin kuuluvien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät ja täsmennettävä, mitä rajoituksia, lausekkeita tai muita ehtoja niihin voi sisältyä
 • asetusten on oltava määräaikaisia; niitä voidaan kuitenkin muuttaa tai ne voidaan kumota
 • asetuksia on sovellettava takautuvasti sopimuksiin, joista olisi niiden voimaantulopäivänä saatettu tehdä asetuksen (ETY) N:o 17, joka korvattiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2003, 6 artiklan mukainen päätös, jolla on takautuvia vaikutuksia.

Poikkeusasetukset on annettava seuraavaa hyväksymismenettelyä noudattaen:

 • asetusehdotus on julkaistava, jotta kaikki asianomaiset henkilöt ja organisaatiot voivat esittää sitä koskevat huomautuksensa komissiolle
 • komissio kuulee kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa ennen asetusehdotuksen julkaisemista tai asetuksen antamista
 • jos komissio toteaa omasta aloitteestaan tai jonkin Euroopan unionin (EU) maan tai luonnollisen tai oikeushenkilön pyynnöstä, että määrätyssä tapauksessa tällaisen asetuksen mukaisilla sopimuksilla, päätöksillä tai yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla on kuitenkin joitakin 101 artiklan 3 kohdan vastaisia vaikutuksia, komissio voi evätä ryhmäpoikkeuksen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 18. tammikuuta 1972. Asetus tulee ehdokasmaissa voimaan maiden liittyessä EU:hun.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2821/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL L 285, 29.12.1971, s. 46–48)

Asetukseen (ETY) N:o 2821/71 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.01.2016

Top