Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuki pk-yrityksille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tuki pk-yrityksille

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) on ratkaiseva asema työpaikkojen luomisessa ja yleisemmin yhteiskunnallisen vakauden ja talouden elinvoimaisuuden edistäjinä. Varojen vähäisyys saattaa kuitenkin rajoittaa niiden kehitystä. Tällä asetuksella pyritään helpottamaan pk-yritysten taloudellisen toiminnan kehittymistä vapauttamalla kilpailusääntöjen mukaiset pk-yritysten hyväksi myönnetyt valtiontuet ennakkoilmoitusta koskevasta velvoitteesta.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12. tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus noudattaa asetusta (EY) N:o 994/98, jonka mukaisesti Euroopan komissio voi myöntää vapautuksia tietyistä valtiontuen muodoista. Siinä tunnustetaan ratkaiseva asema, joka pk-yrityksillä on työpaikkojen luomisessa ja yleisemmin yhteiskunnallisen vakauden ja talouden elinvoimaisuuden edistäjinä. Pk-yritykset myös vapautetaan ennakkoilmoituksen tekemisestä valtiontukia myönnettäessä.

Komissio muutti asetusta (EY) 70/2001 asetuksella (EY) N:o 364/2004 niiden vaikeuksien huomioimiseksi, joita pk-yrityksillä saattaa olla niiden pyrkiessä hyötymään uudesta teknologisesta kehityksestä ja teknologian siirrosta. Näin voidaan vahvistaa korkeimmat sallitut enimmäismäärät tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitetulle tuelle. Muutos ei koske suuria yrityksiä, joihin sovelletaan edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön puitteita.

Asetuksessa viitataan 3. toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa esitettyyn pk-yritysten määritelmään.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan jäsenvaltion pk-yritykselle myöntämään tukeen. Sen soveltaminen ei rajoita tiettyjä aloja, kuten laivanrakennusta, tällä hetkellä koskevien asetusten ja direktiivien erityissääntöjen soveltamista. Asetusta ei myöskään sovelleta kalastukseen, vesiviljelyyn tai kivihiiliteollisuuteen.

Maatalouden osalta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat nyt myös maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Maatalouden alkutuotannon alalla toimivat pk-yritykset kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1857/2006 soveltamisalaan.

Investointituet

Pk-yrityksille voidaan myöntää investointitukea. Investointi voidaan tehdä

 • alueilla, joilla ei saa myöntää aluetukea EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti. Tällöin pienten yritysten tuki-intensiteetin on oltava alle 15 prosenttia ja keskisuurten yritysten alle 7,5 prosenttia.
 • alueilla, joilla aluetukea voidaan myöntää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tällöin sovelletaan komission hyväksymän aluetukikartan mukaista investointituen enimmäisintensiteettiä, jota korotetaan 10 prosenttia. Nettointensiteetti ei saa kuitenkaan olla yli 30 prosenttia.
 • alueilla, joilla aluetukea voidaan myöntää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Investointituen enimmäismäärässä on otettava huomioon komission hyväksymä aluetukikartta, ja enimmäismäärää korotetaan 15 prosenttia. Nettointensiteetti ei kuitenkaan saa olla yli 75 prosenttia.

Alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa selvitetään, mitkä ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c kohdassa tarkoitettuja alueita.

Tuen määrä lasketaan joko prosentteina tukikelpoisista investointikustannuksista tai prosentteina luotuihin työpaikkoihin liittyvistä palkkakustannuksista. Määrää voidaan korottaa, jos investointi säilytetään tukea saavalla alueella vähintään viiden vuoden ajan ja tuensaaja osallistuu sen rahoitukseen vähintään 25 prosentilla.

Tuet konsulttipalveluihin ja muuhun neuvontaan

Asetuksen mukaan pk-yrityksille voidaan myöntää tukea konsulttipalveluihin ja neuvontaan sekä muuhun toimintaan, kuten messuihin ja näyttelyihin osallistumiseen. Nämä palvelut eivät saa olla jatkuvia tai määräaikaisia eivätkä ne saa liittyä yrityksen tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Tuki voi kattaa enintään 50 prosenttia kustannuksista.

Tuki tutkimus- ja kehitystyöhön

Edellytykset täyttävä tuki tutkimus- ja kehitystyöhön vapautetaan ennakkoilmoitusvelvollisuudesta tietyissä tapauksissa, jos hankkeen tukikelpoisten kustannusten perusteella laskettu tuki-intensiteetti ei ole yli

 • 100 prosenttia perustutkimuksen osalta
 • 60 prosenttia (erityistapauksissa 75 prosenttia) teollisen tutkimuksen osalta
 • 35 prosenttia (erityistapauksissa 50 prosenttia) kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta.

Perustutkimuksen, teollisen tutkimuksen ja kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan määritelmät esitetään tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön puitteissa.

Tuen määrää, joka voi kattaa henkilöstömenot sekä välineiden ja laitteiden kustannukset, voidaan erityistapauksissa korottaa 10 prosenttia.

Tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin

Tuki teollista tutkimustoimintaa tai kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa valmisteleviin teknisiin toteutettavuustutkimuksiin vapautetaan ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, jos tutkimuksen kustannusten perusteella laskettu tuen bruttointensiteetti ei ylitä 75 prosenttia.

Tuki patentointikustannuksiin

Patenttien ja muiden teollisoikeuksien hankkimiseen ja voimaansaattamiseen liittyviin kustannuksiin myönnetty tuki vapautetaan ennakkoilmoitusvelvollisuudesta samaan tukimäärään saakka kuin tuki tutkimus- ja kehitystyöhön kyseisiin teollisoikeuksiin johtaneen tutkimustoiminnan osalta.

Muut edellytykset, jotka koskevat vapautusta ilmoitusvelvollisuudesta

Tässä asetuksessa ei vapauteta valtiontukia ilmoitusvelvollisuudesta seuraavissa tapauksissa:

 • koko hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat yli 25 miljoonaa euroa investointitukien sekä konsultti- ja muihin neuvontapalveluihin, tutkimus- ja kehitystyöhön, teknisiin toteutettavuustutkimuksiin ja patentointikustannuksiin myönnettävien tukien osalta
 • tuen bruttomäärä on yli 15 miljoonaa euroa investointitukien ja konsulttipalveluihin myönnettävien tukien osalta
 • tuen bruttomäärä on yli 15 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehitystyöhön, teknisiin toteutettavuustutkimuksiin ja patentointikustannuksiin myönnettävien tukien osalta
 • koko hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat yli 40 miljoonaa euroa ja tuen bruttomäärä on yli 10 miljoonaa euroa Eureka-hankkeen osalta.

Ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja tukia ei voi yhdistää muihin valtiontukiin, jos tukien kasautuminen johtaa asetuksessa vahvistetun tuen enimmäisintensiteetin ylittymiseen. Sallitut prosenttiosuudet käsittävät kaikki kansalliset ja mahdolliset EU:n tuet. Kaikista tuista, jotka ylittävät edellä mainitut ylärajat tai määrät, on ilmoitettava komissiolle.

Saadakseen vapautuksen ilmoitusvelvollisuudesta pk-yrityksen on esitettävä hakemus kyseiselle jäsenvaltiolle ennen töiden alkamista.

Avoimuus ja valvonta

Asianmukaisen valvonnan ja riittävän avoimuuden varmistamiseksi komissio edellyttää, että jäsenvaltiot

 • toimittavat tiivistelmän vapautettuja tukiohjelmia koskevista tiedoista 20 päivän kuluessa täytäntöönpanosta (liite II)
 • säilyttävät yksityiskohtaisia asiakirjoja asetuksen nojalla vapautetuista tukiohjelmista
 • laativat vuosikertomuksen asetuksen soveltamisesta (liite III).

Tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea koskevat ilmoitukset, joiden käsittely on ollut kesken 19. maaliskuuta 2004, arvioidaan edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden nojalla. Kaikki muut ilmoitukset, joiden käsittely on kesken, arvioidaan tämän asetuksen säännösten nojalla.

Voimassaolo

Komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 voimassaoloa on jatkettu ensimmäisen kerran 31. joulukuuta 2007 asti asetuksella (EY) N:o 1040/2006 ja toisen kerran 30. kesäkuuta 2008 asti asetuksella (EY) N:o 1976/2006.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 70/2001

2.2.2001 - 30.6.2008

-

EYVL L 10, 13.1.2001

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 364/2004

19.3.2004

-

EUVL L 63, 28.2.2004

Asetus (EY) N:o 1040/2006

28.7.2006

-

EUVL L 187, 8.7.2006

Asetus (EY) N:o 1976/2006

24.12.2006

-

EUVL L 368, 23.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1857/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta [EUVL L 358, 16.12.2006].

Viimeisin päivitys 26.06.2007

Top