Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista ei tähän mennessä ollut yhdenmukaistettu lainkaan Euroopan tasolla. Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda tasavertaiset edellytykset teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiselle kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaistamalla niiden toteuttamista koskevat toimenpiteet koko unionissa. Lisäksi direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädännöt yhtäläisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tason varmistamiseksi sisämarkkinoilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Tähän mennessä yhteisön toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien alalla on koskenut pääasiassa kansallisen aineellisen oikeuden säännösten yhdenmukaistamista tai yhtenäisen oikeuden luomista yhteisön tasolla. Tällä tavoin on yhdenmukaistettu tiettyjä kansallisia teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi tavaramerkkejä, malleja, bioteknologian keksintöihin liittyviä patentteja ja tekijänoikeuteen ja lähioikeuksiin liittyviä näkökohtia. Yhteisön toiminta on myös kohdistunut yhtenäisten oikeuksien luomiseen yhteisön tasolla. Kyseiset oikeudet, joita ovat esimerkiksi yhteisön tavaramerkki ja viimeksi yhteisömalli, ovat voimassa välittömästi koko EU:n alueella. Ehdotuksen laatimishetkellä Euroopan unionin neuvoston käsittelyssä oli parhaillaan säädösehdotuksia, jotka koskivat yhteisöpatentin luomista.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön asteittainen yhdenmukaistaminen on helpottanut vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä ja tehnyt sovellettavista säännöistä aiempaa avoimempia, mutta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtääviä keinoja ei ole vielä yhdenmukaistettu. Tämä on direktiivin perusteena.

Väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen ja yleisemmin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset ovat jatkuvasti laajeneva ilmiö, jolla on nykyisin kansainväliset mittasuhteet. Siksi ilmiö muodostaa vakavan uhan kansantalouksille ja valtioille. EU:n sisämarkkinoilla käytetään hyväksi erityisesti sitä, että keinot, joilla pyritään varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen, voivat erota toisistaan kansallisella tasolla. Toisin sanoen väärennetyt ja laittomasti valmistetut tuotteet valmistetaan ja myydään lähinnä maissa, joissa väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista torjutaan muita maita tehottomammin.

Komissio esitti lokakuussa 1998 väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaista toimintaa sisämarkkinoilla koskevan vihreän kirjan käynnistääkseen aiheesta keskustelun kaikkien sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiä kuultaessa vahvistui muun muassa, että kansallisten teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmien erot haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Mainitun kuulemismenettelyn jälkeen komissio esitti marraskuussa 2000 vihreän kirjan perusteella tiedonannon, joka sisälsi toimintasuunnitelman väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaisten toimien parantamiseksi ja vahvistamiseksi. Yksi toimintasuunnitelman aloitteista oli komission ehdotus direktiiviksi, jonka tarkoituksena oli yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiseen liittyviä jäsenvaltioiden säännöksiä.

Tavoitteet

Direktiivin pääasiallisena tavoitteena on varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojan taso on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Muita tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • Yritysten innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn edistäminen. Jos väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistuksesta ei anneta tuntuvia rangaistuksia, toimijat saattavat menettää väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistuksen vuoksi luottamuksensa sisämarkkinoihin. Tällainen tilanne haittaa luovaa toimintaa harjoittavien ja keksijöiden toimintaa ja vaarantaa innovaatioita ja luovaa toimintaa yhteisössä.
 • Työpaikkojen säilyttäminen Euroopassa. Yhteiskunnallisella tasolla yritysten kärsimä vahinko, joka aiheutuu väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta, kohdistuu loppujen lopuksi yritysten tarjoamien työpaikkojen määrään.
 • Verotulojen menetysten ja markkinoiden vääristymisen estäminen. Väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta aiheutuvat verotulojen menetykset ovat huomattavia. Ilmiö on todellinen uhka yhteiskunnan taloudelliselle vakaudelle, koska se voi myös aiheuttaa häiriöitä markkinoiden tasapainoon erityisesti aloilla, jotka ovat sen vaikutuksille erityisen alttiita, kuten tekstiilituotteiden markkinat. Multimediatuotteiden alalla väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen Internetin välityksellä kasvaa jatkuvasti ja aiheuttaa jo huomattavia tappioita.
 • Kuluttajansuojan varmistaminen. Väärentämiseen ja tavaroiden laittomaan valmistamiseen liittyy yleensä tietoinen kuluttajan huijaaminen laadun suhteen, jota kuluttajalla on oikeus odottaa esimerkiksi tietyllä tunnetulla merkillä varustetulta tuotteelta. Väärennetyt ja laittomasti valmistetut tavarat tuotetaan toimivaltaisten viranomaisten valvonnan ulkopuolella eikä niiden tuotannossa noudateta laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Kun kuluttaja ostaa väärennettyjä tai laittomasti valmistettuja tavaroita laillisen kaupankäynnin ulkopuolella, hän ei periaatteessa hyödy takuusta, huoltopalveluista eikä toimivasta korvausjärjestelmästä vahinkotapauksissa. Lisäksi ilmiö voi aiheuttaa todellisen vaaran, joka kohdistuu kuluttajan terveyteen (väärennetyt lääkkeet) tai turvallisuuteen (väärennetyt lelut ja autojen tai lentokoneiden osat).
 • Yleisen järjestyksen ylläpitäminen. Väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen rikkovat työlainsäädäntöä (pimeä työ), verolainsäädäntöä (valtion verotulojen menetys), terveyttä koskevaa lainsäädäntöä sekä tuoteturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Soveltamisala

Direktiivissä säädettyjä keinoja sovelletaan kaikkiin yhteisön lainsäädännössä ja/tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin. Direktiivi ei kuitenkaan vaikuta tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen oikeuksien ja poikkeuksien noudattamista koskeviin säännöksiin.

Lisäksi direktiivi ei vaikuta:

 • Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa aineellista oikeutta sääntelevään yhteisön lainsäädäntöön
 • Kansainvälisistä sopimuksista jäsenvaltioille johtuviin velvoitteisiin, esimerkkinä sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista, ("TRIPS-sopimus")
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin sovellettavia rikosoikeudellisia menettelyjä ja seuraamuksia koskeviin jäsenvaltioiden kansallisiin määräyksiin.

Yleinen velvoite

Jäsenvaltioille asetetaan velvoite säätää tarpeellisista menettelyistä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin väärennösten tekijöitä ja piratismin harjoittajia vastaan. Näiden toimenpiteiden ja menettelyjen on oltava riittävän ennaltaehkäisevät, jotta ne eivät aiheuttaisi esteitä lailliselle kaupalle ja jotta ne tarjoaisivat suojan väärinkäytöksiä vastaan.

Henkilöt, joilla on oikeus hakea toimenpiteiden ja menettelyjen soveltamista

Henkilöitä, joilla on oikeus hakea teollis- ja tekijänoikeuksien suojatoimenpiteiden ja menettelyjen soveltamista, ovat oikeuksien haltijat, heidän edustajansa sekä lainsäädännöllä kyseisten oikeuksien käyttämiseen oikeutetut henkilöt. Oikeuksien hallinnointia harjoittavilla elimillä ja edunvalvontajärjestöillä on oikeudenhaltijoiden edustajina myös oikeus hakea toimenpiteiden ja menettelyjen soveltamista.

Todisteet

Osapuolet voidaan tietyissä olosuhteissa velvoittaa esittämään hallussaan olevat todisteet. Jäsenvaltioiden on myös ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat toisen osapuolen pyynnöstä antaa määräyksen esittää pankki-, rahoitus- tai kaupallisia asiakirjoja, jotka ovat vastapuolen hallussa.

Jos teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaus on ilmeinen, oikeusviranomaiset voivat määrätä jopa ennen pääasian vireillepanoa nopeita ja tehokkaita väliaikaistoimia todistusaineiston suojaamiseksi.

Tiedonsaantioikeus

Oikeusviranomaiset voivat oikeudenhaltijan pyynnöstä määrätä kenet tahansa antamaan tietoja sellaisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, joiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeutta. Toimenpidettä sovelletaan, kun kyseessä on henkilö,

 • jonka on todettu pitävän hallussaan väärennettyjä tavaroita kaupallisessa laajuudessa
 • joka on tavattu käyttämästä väärennettyjä palveluja kaupallisessa laajuudessa
 • jonka on todettu tarjoavan väärennetyssä toiminnassa käytettäviä palveluja kaupallisessa laajuudessa
 • on osoitettu osallistuneen kyseisten tavaroiden tuottamiseen, valmistukseen tai jakeluun tai näiden palvelujen tarjoamiseen.

Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet

Oikeusviranomaiset voivat määrätä väitetylle oikeudenloukkaajalle osoitetun väliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on

 • ehkäistä teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset;
 • kieltää väliaikaisesti teollis- tai tekijänoikeuden väitettyjen loukkausten jatkaminen;
 • määrätä jatkamisen edellytykseksi sellaisten vakuuksien asettaminen, joilla oikeudenhaltijan vahingot on tarkoitus korvata.

Oikeusviranomaiset voivat joissakin tapauksissa antaa luvan väitetyn oikeudenloukkaajan irtaimen ja kiinteän omaisuuden asettamiselle hukkaamiskieltoon sekä tämän pankkitilien ja muiden varojen jäädyttämiselle.

Pääasiaa koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet

Toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat hakijan pyynnöstä antaa määräyksen poistaa myynnistä tavarat, joiden on todettu loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta. Mainitut tavarat sekä kyseisten tavaroiden valmistuksessa käytetyt materiaalit ja välineet voidaan määrätä poistamaan jakelukanavista. Toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat myös antaa määräyksen väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tavaroiden tuhoamisesta.

Kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen. Kieltotuomion noudattamatta jättämisestä voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko tuomion noudattamisen varmistamiseksi.

Toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat myös määrätä, että vahingon kärsineelle osapuolelle maksetaan edellä tarkoitetun markkinoilta poistamis- tai tuhoamismääräyksen sijasta rahallinen hyvitys. Näin toimitaan, jos vastaaja on toiminut tahattomasti ja jos kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpano aiheuttaisi vastaajalle suhteetonta vahinkoa.

Vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut

Toimivaltaisille oikeusviranomaisille voidaan antaa vahingon kärsineen osapuolen pyynnöstä valtuudet määrätä oikeudenloukkaaja maksamaan oikeudenhaltijalle korvaus oikeudenhaltijan kärsimän vahingon korvaamiseksi.

Oikeudenkäyntikulut, asianajajan palkkiot ja muut oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet kulut kuuluvat yleensä oikeudenloukkaajan maksettaviksi.

Jäsenvaltioiden määräämät seuraamukset

Komission esittämästä alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen direktiivi, sellaisena kuin se on hyväksytty, ei sisällä säännöksiä vilpillisille toimijoille määrättävistä rangaistusseuraamuksista. Direktiivissä säädetään ainoastaan, että jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiivissä mainittujen säännösten lisäksi muita asianmukaisia seuraamuksia oikeudenloukkaajien toiminnan lopettamiseksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/48/EY

22.6.2004

29.4.2006

EUVL L 195, 2.6.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission julkilausuma 2005/295/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta [EUVL L 94, 13.4.2005].

Tässä komission julkilausumassa täsmennetään ne teollis- ja tekijänoikeudet, jotka kuuluvat teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin soveltamisalaan.

Näitä ovat seuraavat:

 • tekijänoikeus,
 • tekijänoikeuden lähioikeudet,
 • tietokannan valmistajan sui generis -oikeus,
 • puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,
 • tavaramerkkioikeudet,
 • mallioikeudet,
 • patenttioikeudet, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet,
 • maantieteelliset merkinnät,
 • hyödyllisyysmallioikeudet,
 • kasvinjalostajanoikeudet,
 • toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella asianomaisessa kansallisessa oikeudessa.

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top